Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 93. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 93. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin

Vlada je izdala Uredbo o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin. Uredba na področju oblikovanja neprofitne najemnine določa metodologijo za oblikovanje neprofitne najemnine in način izračuna najvišje neprofitne najemnine. Natančno sta opredeljena način izračuna vrednosti stanovanja ter letne stopnje najemnine, ki sta osnovni komponenti v formuli izračuna neprofitne najemnine. Podrobneje sta določena tudi vpliv lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine s pripadajočim lokacijskim faktorjem ter način dodelitve pripadajočega lokacijskega faktorja za posamezno stanovanje. Določitev vpliva lokacije na višino najemnine v obliki lokacijskega faktorja je obvezna in lahko znaša največ 30 % od najemnine. Vlada z Uredbo določa lokacijske faktorje na podlagi vrednostnih ravni in con, kot so uporabljene v modelu vrednotenja za stavbna zemljišča po določbah predpisov, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin. Na področju subvencioniranja najemnin uredba opredeljuje način izračuna višine subvencije neprofitne najemnine in višine subvencije k plačilu tržne najemnine.

Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju

V Načrtu razvojnih programov 2021-2024 se spremeni projekt  »Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju«. Gre za novo ocenjena vrednost celotne investicije, ki je  je 1.250.000,00  evrov z DDV. Sprememba je  nastala zaradi  povišanja cen gradbenih storitev in gradbenega materiala. Namen projekta je saniranje zemljine in zunanja ureditev vrtcev ter s tem izboljšanje stanja okolja na območju vrtca Anice Černejeve, Enota Luna Ljubljanska cesta 48, vrtca Zarja, Enota Iskrica Pucova ulica 3 in vrtca Tončke Čečeve, Enota Center Kocenova ulica 10, in sicer skupaj z igriščem na Savinjskem nabrežju. Izboljšanje kakovosti tal se bo doseglo z zamenjavo onesnažene zemljine, ureditvijo novih zelenih površin – rekultivacija otroškega igrišča, varnostnih ukrepih pri izvajanju odkopa in monitoringom tal.

Prostovoljni prispevek Republike Slovenije za delovanje Bernske konvencije

Vlada je sklenila, da bo Republika Slovenija zagotovila prostovoljne prispevke Svetu Evrope za izvajanje Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija) v skupni višini 9.750 evrov (od tega 6.500 evrov v letu 2021 in 3.250 evrov v letu 2022). Sredstva za prostovoljne prispevke bo zagotovilo   Ministrstvo za okolje in prostor. Slovenija se strinja, da je pomembno zagotoviti varen in zanesljiv vir financiranja Bernske konvencije ter da je potrebna hitra rešitev, zato je zagotovila nakazilo prostovoljnega prispevka v letu 2020.

Imenovanje članov nadzornega sveta Eko sklada

Vlada je sklenila, da se v nadzorni svet Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada,  za mandatno dobo štirih (4) let, in sicer od 24. 9. 2021 do 23. 9. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja. Kot predstavniki ustanovitelja se  imenujejo Jože Pustoslemšek, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, Erik Potočar, predstavnik Ministrstva za infrastrukturo in Ervina Jarc kot predstavnico Ministrstva za finance. Prejšnjim članom se je mandat iztekel. Imenovani člani izpolnjujejo pogoje za imenovanje v nadzorni svet javnega sklada, v skladu s 14. členom Zakona o javnih skladih.