Skoči do osrednje vsebine

Postopki dovoljevanja posegov v okolje enotno na Ministrstvu za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Z namenom zagotavljanja večje strokovnosti in učinkovitosti poslovanja se z današnjim dnem iz Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) vsebine in upravni postopki, predhodni postopek v zvezi s presojo vplivov na okolje, postopek presoje vplivov na okolje, okoljevarstvena dovoljenja (OVD), naravovarstvena soglasja, prenašajo na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Istovrstni postopki dovoljevanja posegov v okolje in prostor se bodo združili na enem mestu. Združitev postopkov celovite presoje vplivov na okolje, predhodne presoje vplivov na okolje, presoje vplivov na okolje in presoje vplivov na okolje v integralnem dovoljenju se bodo prenesli na en organ namesto sedanjih treh. S tem se bo pospešilo usklajevanje in odločanje pri dovoljevanju posegov v okolje in prostor.

Z boljšo organizacijo na MOP in ustreznejšo umestitvijo kadrovskih virov na področju okolja in narave bodo postopki izdajanja soglasij in dovoljenj s področja ohranjanja narave in okolja potekali hitreje, mogoče pa bo izvesti tudi debirokratizacijo teh postopkov. Eden ključnih ukrepov pri debirokratizaciji in pospešitvi upravnih postopkov na področju okolja je boljša organiziranost virov, saj se v trenutni organizacijski shemi posamezni postopki podvajajo na različnih organih. To velja predvsem za dovoljevanje posegov v okolje, ki lahko v trenutnem sistemu traja tudi desetletje. Z boljšo organiziranostjo je mogoče bistveno pospešiti postopke umeščanja v okolje in prostor to brez negativnih vplivov na okolje.

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, številka 101/21), na podlagi katere se s 1. 9. 2021 pristojnost za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave, razen upravnih in strokovnih nalog v zvezi z odgovornostjo za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, v skladu s predpisi o varstvu okolja, z ARSO prenaša na MOP.

Vljudno naprošamo, da vse vloge, s katerimi se bodo začeli upravni postopki s področja varstva okolja ter ohranjanja narave, od 1. 9. 2021 naslavljate na MOP, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.mop@gov.si.  

Upravni postopki, ki so se začeli do 31. 8. 2021, se bodo končali na ARSO, zato naprošamo, da dopolnitve vlog in druga pisanja v zvezi s temi upravnimi postopki, naslavljate na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: gp.arso@gov.si.  

Z nedavnim vpisom ARSO v evidenco raziskovalnih organizacij, ki jo vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARSO postaja strokovna in raziskovalna institucija na področju meteoroloških, hidroloških, oceanografskih in seizmoloških služb ter strokovna institucija na področju spremljanja in analize stanja okolja. ARSO bo tako opravljal strokovne in razvojne naloge spremljanja in ocenjevanja stanja okolja, vključno z ocenjevanjem stanja voda, zraka in tal in varstva pred hrupom v skladu s predpisi o varstvu okolja. ARSO bo še naprej izpolnjeval mednarodne obveznosti in opravljal naloge mednarodne izmenjave podatkov.