Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 88. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na 88. redni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Kolpa v občini Kostel

Vlada je izdala Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Kolpa v občini Kostel.

Zunanja meja priobalnega zemljišča se zoži s 15 metrov na 5 metrov od meje vodnega zemljišča in poteka po lomnih točkah, določenih z Gauss-Krügerjevimi koordinatami.

Vlada lahko na predlog nosilcev prostorskega načrtovanja določi drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče, če so za to izpolnjeni pogoji iz Zakona o vodah: gre za poseg na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja; se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost; se s tem ne poslabšuje stanje voda; je omogočeno izvajanje javnih služb; ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in to ni v nasprotju s cilji upravljanja voda.

Direkcija Republike Slovenije za vode je s strokovnim mnenjem ugotovila, da je za to območje izpolnjenih vseh šest pogojev za zoženje priobalnega zemljišča, ki jih predpisuje zakon.

Podelitev koncesije za rabo termalne vode v Čateških Toplicah

Vlada je izdala odločbo o izboru koncesionarja, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in potrebe kopališča v Čateških Toplicah podeli družbi Terme Čatež, d. d., Brežice. Za podpis koncesijske pogodbe je pooblastila ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka.

Ministrstvo za okolje in prostor je izvedlo javni razpis za podelitev koncesije, ki je bil 28. 5. 2021 objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani MOP. Za namen izvedbe javnega razpisa je bila imenovana tričlanska strokovna komisija. Po končanem javnem razpisu je izvedla odpiranje ponudb in ugotovila, da je prispela le ena pravočasna in popolna prijava, ki vsebuje vsa v razpisu zahtevana dokazila. Edini prijavitelj, družba Terme Čatež, je izpolnjeval vse predpisane pogoje za podelitev koncesije.

Prenehanje koncesije družbi Terme Gaja za rabo podzemne vode

Vlada je izdala odločbo o prenehanju koncesije za rabo podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč, podeljene družbi Terme Gaja, Družba za turizem, rekreacijo in zdraviliško dejavnost, d. o. o., Destrnik.

Družba je na podlagi javnega razpisa koncesijo za rabo podzemne vode iz omenjene vrtine dobila leta 2009, za obdobje 30 let. Novembra 2020 je predlagala sporazumno prekinitev koncesijske pogodbe zaradi spremenjenih predpisanih pogojev. Sporazum o prenehanju koncesijske pogodbe je bil podpisan 4. 8. 2021.

Uvrstitev novega projekta »Podnebni cilji in vsebine v izobraževanju« v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrstila nov projekt »Podnebni cilji in vsebine v izobraževanju«.

Namen projekta je sistematično uvajanje podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednješolsko izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih.

Izvajalci projekta bodo Zavod RS za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije in Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Izvajanje projekta bo koordiniralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ključni aktivnosti projekta bosta priprava in izvajanje celostnega programa osveščanja ter vzgoje in izobraževanja o podnebnih spremembah v kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj, ki ga bo vsak javni zavod pripravil, preizkusil in evalviral za svojo raven oziroma področje izobraževanja. Celotna vrednost projekta, ki se bo izvajal do konca leta 2023, je 3 milijone evrov. Sredstva zagotavlja Sklad za podnebne spremembe.