Skoči do osrednje vsebine

Odločitvi 84. redne seje vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na 84. redni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor (MOP).

Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov (ZSONSO), EPA 1911-VIII, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, s prvopodpisanim Lukom Mescem. Vlada predloga zakona ne podpira.

ZSONSO ruši sistemski pristop okoljevarstvene zakonodaje, kot ga določa Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) in v tem sistemu predstavlja anomalijo.

Navedba, da so za sežigalnice določeni strožji standardi (mejne vrednosti) kot za naprave za sosežig, ne drži. Mejne vrednosti so v obeh primerih enake, za nekatera onesnaževala (težke kovine, dioksine in furane) pa so mejne vrednosti v napravah za sosežig celo za 1/3 bolj omejujoče, kot je to določeno za sežigalnice. Predlog ZSONSO bi razliko odpravil, s čimer bi se izpust iz naprav za sosežig za nekatera onesnaževala lahko celo povečal. Sežiganje odpadkov ne postaja vse bolj priljubljeno zaradi proizvodnje (električne) energije. Osnovni namen sežiga odpadkov je, da odpadke odstranimo, posledično pa se zmanjša potreben prostor za odlagališča odpadkov. Zato tu ne moremo govoriti o odpadku kot energentu, za katerega je uporabnik plačan. O znižanju stroškov zaradi uporabe odpadkov kot alternativnega goriva, lahko govorimo, kadar imamo opravka z napravami za sosežig. Medtem, ko se v sežigalnicah sežigajo samo odpadki (ki imajo manjšo ali večjo kurilno vrednost), se v napravah za sosežig skupaj sežigajo odpadki (z večjo kurilno vrednostjo, ki se kontrolira) in običajno gorivo (biomasa, premog, kurilno olje, itd).

Navajanje stanja, v katerem opravi največja naprava za sosežig veliko večji sežig odpadkov kot največja sežigalnica in zato izpusti toliko večje emisije v ozračje, kar pomembno vpliva na kakovost zraka, se s predlogom ZSONSO ne bo odpravila. Mejne vrednosti onesnaževal bodo ostale nespremenjene (z izjemo mejne vrednosti za celotni prah in dušikove okside (NOx) za cementarno, kjer se sosežigajo odpadki), zato se iz tega naslova kakovost zraka ne bo spremenila.

S problematiko sežiga in sosežiga odpadkov je Ministrstvo za okolje in prostor seznanjeno in tudi deluje v smeri rešitve problema. V ta namen je Ministrstvo za okolje in prostor s sklepom maja 2020 ustanovilo medresorsko delovno skupino za preučitev možnost za izenačitev normativov dovoljenih emisij iz naprav za sosežig s tistimi iz sežigalnic odpadkov. Zaključki omenjene medresorske delovne skupine, v katero so vključeni sodelavci ministrstva, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Kliničnega inštituta za medicino dela in športa, znanstveno-raziskovalnih in izobraževalnih ustanov (Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo), predstavniki Salonit Anhovo d. d., lokalne skupnosti Občine Kanal ob Soči, nevladne organizacije Eko Anhovo in dolina Soče, civilne iniciative Danes ter Društva obolelih zaradi azbesta, se bodo naslavljali tudi na normative dovoljenih emisij pri sežigu in sosežigu. Rok za izvedbo vseh nalog delovne skupine je šest mesecev po preklicu epidemije virusa COVID-19. Ministrstvo za okolje in prostor bo zaključke ustrezno vključilo v domačo zakonodajo ali v posodobitev okoljevarstvenih dovoljenj sežigalnic in sosežigalnic odpadkov.

Imenovanje članov sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Vlada je v svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko (JZKPG) za mandatno dobo štirih let, od 2. 7. 2021 do 1. 7. 2025, z možnostjo ponovnega imenovanja, kot predstavnike ustanovitelja imenovala: Alojza Marna, predstavnika Ministrstva za okolje in prostor (MOP); Andreja Kisilaka, predstavnika MOP; Nušo Vučkič, predstavnico Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; Jureta Čuša, predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Natašo Kuhar Čerpnjak, predstavnico Ministrstva za finance; Natašo Kiš, predstavnico Ministrstva za kulturo. Za predsednika sveta je imenovala Alojza Marna.

Dosedanjim članom sveta JZKPG, ki so bili v svet zavoda imenovani s sklepom vlade 26. 1. 2017, se je iztekel mandat 10. 5. 2021.