Skoči do osrednje vsebine

V naslednjih treh letih bo iz Sklada za podnebne spremembe na voljo 430 milijonov evrov

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada je na današnji redni seji sprejela devet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor, me drugim tudi Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je razpoložljiva sredstva, to je skupno oceno prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let, za obdobje 2021–2023 ocenilo na 429,873 milijona evrov.

V naslednjih treh letih bo iz Sklada za podnebne spremembe na voljo 430 milijonov evrov

Vlada je izdala Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je razpoložljiva sredstva, to je skupno oceno prilivov in prenosov neporabljenih sredstev iz preteklih let, za obdobje 2021–2023 ocenilo na 429,873 milijona evrov.

 Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023  vključuje ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih, povečanje sredstev za posamezne ukrepe, ki so bili že določeni v Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 in Odloku o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019 in izplačila na podlagi pogodb, sklenjenih v preteklih letih. Ob tem Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 med drugim določa tudi nove upravičene ukrepe:

 - predelava odpadnega blata iz komunalnih in skupnih čistilnih naprav (monosežig),

- kritje posrednih stroškov, zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov,

- izgradnja zaprtega reinjekcijskega sistema vrtin,

- finančne spodbude za podjetja za naložbe v ukrepe energetske učinkovitosti,

- trajnostna gradnja skoraj nič energetskih stavb,

- spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu,

- tehnološke inovacije, razvoj in demonstracija na področju nizkoogljičnosti,

- digitalna preobrazba prostora in okolja – eMOP.

Med drugim pa se bo nadaljevalo z namenjanjem sredstev za mednarodno podnebno pomoč, s  sofinanciranjem projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE ter za izvajanje prvega podnebnega integralnega projekta LIFE CARE4CLIMATE. Nadaljevalo se bo sofinanciranje projektov nevladnih organizacij ter sofinanciranje drugih vsebin.

Upravičeni nameni porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za vse namene v skladu z Zakonom o varstvu okolja ZVO-1 so bili določeni na podlagi naslednjih meril:

 prispevek k ciljem na področju podnebnih sprememb: izvedba ukrepov omogoča doseganje ciljev in obveznosti Republike Slovenije na področju podnebnih sprememb, prednostno na področjih, ki jih določa evropska zakonodaja in na katerih ima Republika Slovenija zaostanke pri izvajanju;

  • izpolnjevanje mednarodnih obveznosti: izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije v okviru svetovnih podnebnih prizadevanj v skladu s Pariškim sporazumom in določili 4. člena Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (ki je bila sprejeta 9. maja 1992 in ratificirana v Sloveniji 19. oktobra 1995 z Zakonom o ratifikaciji Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/95) o zagotovitvi ustrezne finančne in tehnične pomoči za mednarodne podnebne aktivnosti na področju podnebnih sprememb;
  • dodana vrednost: dopolnjuje ustrezne ukrepe iz drugih sektorskih programov in načrtov;
  • doseganje sinergij: večstranski učinek izvedbe ukrepov na domače gospodarstvo (opravljanje storitev, industrijska proizvodnja, zaposlovanje v majhnih in srednje velikih podjetjih, nova delovna mesta) in sektorje;
  • učinkovitost: zmanjševanje stroškov v gospodarstvu in javnem sektorju za rabo energije in naravnih virov; za rabo energije prebivalstvu in energetske revščine socialno šibkih skupin prebivalstva;
  • pripravljenost ukrepov za izvedbo: ukrep oziroma projekt se lahko začne izvajati takoj po sprejetju programa (zagotovljeni so pravni in drugi okviri za izvedbo).

Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004

Vlada je sprejela Letni program odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 za izvedbo v letu 2021.

V letu 2021 in delno še v letu 2022 je predvideno zaključevanje izvajanja nalog Državno tehnične pisarne(DTP) v obstoječi obliki, zato relativno velik delež potrebnih sredstev za delo DTP izhaja iz upravno administrativnih nalog, vključno z zagotavljanjem trajnega arhiviranja dokumentacije o izvedeni popotresni obnovi. Za te naloge je zagotovljeno 2.799.999,00 evrov.

Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice

Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice. Spremembe uredbe so potrebne zaradi ukinjene vrtine Mt-5/82, prenesenih količin z vrtine Mt-5/82 na vrtini Mt-1/60, Mt-4/74, novih količin pri vrtini Mt-7/93, povečanega koničnega odvzema pri vrtinah Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-6/83 in Mt-7/93 ter vzpostavitve reinjekcije preko vrtine Mt-9.

Prenehanje koncesije za odvzem podzemne vode

Vlada je izdala odločbo, s katero se ugotavlja, da je koncesija za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, podeljene z dne 23. 6. 2005, družbi Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d. o. o., Mirna, v celoti prenehala. Koncesionar je predložil dokazilo o trajnem zaprtju vrtine DANA – D-1/02 in predlagal prekinitev koncesijske pogodbe.  Prav tako je  Geološki zavod Slovenije potrdil pravilno zaprtje vrtine.

Aneks h koncesijski pogodbi za potrebe kopališča Zdravilišče Radenci

Vlada je s koncesionarjem družbo Sava Turizem d. d., Ljubljana sklenila Aneks št. 2 h koncesijski pogodbi št. 01407-8/2015 z dne 16. 2. 2016 v zvezi z rabo termomineralne vode za pitje, balneološke kopeli, ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88, V-M in V-50t.

Aneks je potreben zaradi sprejetja Uredbe o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03, s katero je bila črtana vrtina T-5/03, izvedena sprememba besednih zvez podzemna oziroma termalna voda v termomineralno vodo, dodani vrtini V-M in V-50t, povečanih količin in trenutnih pretokov, spremenjenih koordinat na vrtinah T-4/88, V-M in V-50t ter prenehanja veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t.

 

 

Sporazum o prenehanju koncesijske pogodbe

Vlada je sklenila Sporazum o prenehanju Koncesijske pogodbe z dne 16. 2. 2016 s koncesionarjem, družbo Sava Turizem d. d., 1000 Ljubljana. 

V tem primeru gre za sporazumno prenehanje koncesijske pogodbe z dne 16. 2. 2016 v zvezi z rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t. Koncesionar nadaljuje z izvajanjem pravic in obveznosti iz koncesijske pogodbe  z dne 16. 2. 2016  in sklenjenega aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 01407-8/2015.

Zakon o urejanju prostora

Vlada je določila popravek besedila predloga Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (EVA: 2020-2550-0059)  in  s tem nadomestila gradivo z dne 17. 6. 2021. Nov predlog zakona je pripravljen zaradi črtanja tretje alineje prvega odstavka 338. člena predloga zakona, saj to materijo ureja že drug zakon (predlog Zakona o debirokratizaciji), ki je že v zakonodajnem postopku v Državnem zboru Republike Slovenije. Ostala gradiva (osnutki podzakonskih predpisov, korelacijska tabela, izjava o skladnosti) se ne spreminjajo.

Imenovanje vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan  

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Samante Makovac za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan, in sicer od 1. 7. 2021 do imenovanja direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 31. 12. 2021.  Vlada je izdala  tudi odločbo o razrešitvi Roberta Smrekarja z mesta direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan z dnem 30. 6.  2021,  saj je podal odpoved delovnega razmerja z mesta direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan. Samanta Makovac je univ. dipl. biokemičarka, trenutno pa opravlja delo  naravovarstvene nadzornice v Krajinskem parku Strunjan. 

 

Zavrnitev pritožbe

Vlada je izdala odločbo, s katero se zavrne pritožba Društva za osvoboditev živali in njihove pravice, Ponikva, zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor z dne 14. 4. 2021. Ministrstvo za okolje in prostor je z navedeno odločbo odločilo, da pritožniku preneha status v javnem interesu na področju ohranjanja narave, saj ne izpolnjuje pogojev po 4. členu Zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E).