Skoči do osrednje vsebine

Slovenija uspešno odpravila štiri kršitve s področja okolja

Evropska komisija (EK) je kot uspešno rešeno zaključila kršitve zaradi ponovne uporabe/predelave/recikliranja; odlaganja odpadkov na odlagališčih; okoljskih standardov kakovosti na področju vodne politike; ocene tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje. Komisija je odprla tudi štiri druge kršitve, zaradi: nenotifikacije predpisov o odpadkih; neizpolnjevanja obveznosti direktive o ohranjanju prosto živečih ptic; neizpolnitve obveznosti iz uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst; nepravilnega prenosa nekaterih členov direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Slovenija bo EK zaprosila za podaljšanje roka za odgovor na te kršitve, ki je 9. avgust 2021.

Zaključena kršitev zaradi ponovne uporabe/predelave/recikliranja o izrabljenih vozilih

EK je oktobra 2020 Sloveniji izdala obrazloženo mnenje zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 1. in 3. člena Odločbe EK o določitvi podrobnih pravil za spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih. Slovenija namreč ni izpolnila poročevalske obveznosti poročanja o doseženih ciljih ponovne uporabe in predelave ter ponovne uporabe in recikliranja izrabljenih vozil za leto 2015 in 2016. V odgovoru je Slovenija seznanila EK, da na osnovi poročil zavezancev ni razpolagala z vsemi zahtevanimi podatki, prav tako je bila ugotovljena vprašljiva pravilnost v poročilih zavezancev. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je zato moralo opraviti dodatne preglede in uskladitve podatkov ter analize in napovedalo izdelavo poročili konec decembra 2020. Janurja 2021 je MOP obvestil EK, da je bila obveznost poročanja za leto 2015 in 2016 izpolnjena in da so bila poročila posredovana v informacijski sistem EDAMIS.

Zaključena kršitev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

EK je oktobra 2020 Sloveniji izdala uradni opomin zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/850 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih v pravni red RS. V odgovoru je MOP seznanil EK, da bo Slovenija prenesla direktivo v nacionalni pravni red z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, katere sprejem se načrtuje v začetku leta 2021. Marca 2021 je MOP sporočil EK, da je bila uredba sprejeta januarja 2021 in objavljena v Uradnem listu RS, št. 13/21, opravljen pa je bil tudi postopek notifikacije predpisa z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila predpisa v elektronsko notifikacijsko zbirko predpisov EK.

Zaključena kršitev zaradi okoljskih standardov kakovosti na področju vodne politike

EK je oktobra 2020 Sloveniji izdala uradni opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Direktive 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta, zadnjič spremenjene z Direktivo 2013/39/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/60/ES in 2008/105/ES v zvezi s prednostnimi snovmi na področju vodne politike.

V odgovoru je Slovenija pojasnila, da je navedene obveznosti že izpolnila, in sicer z izdelavo in objavo dveh dokumentov:

  • Dopolnilni program spremljanja kemijskega stanja vodnih teles površinskih vod;
  • Predhodni program ukrepov za 12 posameznih snovi, ki so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, uvrščene na seznam kemijskih parametrov.

Navedena dokumenta, ki sta bila v avgustu 2020 objavljena na spletnih straneh MOP, vključujeta vse zahtevane vsebine in sta pripravljena v skladu s tehničnimi smernicami EK. Slovenija je avgusta 2020 v Centralno odložišče poročil uspešno odložila oba dokumenta na predpisanih obrazcih. O pripravi obeh dokumentov kot tudi o njunem uspešnem poročanju na EK je MOP avgusta 2020 obvestil tudi Stalno predstavništvo Slovenije v Bruslju, ki je nadalje o tem obvestilo EK.

Zaključena kršitev zaradi ocene tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje

EK je novembra 2019 izdala uradni opomin zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Komisije (EU) 2018/350 z dne 8. marca 2018 o spremembi Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z oceno tveganja gensko spremenjenih organizmov za okolje v pravni red RS.

Z odgovorom Vlade RS je MOP seznanil EK, da Slovenija za prenos Direktive 2018/350/EU pripravlja spremembo štirih pravilnikov:

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini prijave za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg,
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini prijave namernega sproščanja gensko spremenjenih organizmov v okolje,
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oceni tveganja za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg,
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oceni tveganja za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje.

Marca 2021 je MOP obvestil EK, da so bili vsi navedeni pravilniki sprejeti ter marca 2021 objavljeni v Uradnem listu RS, št. 32/2021. Opravljen je bil tudi postopek notifikacije predpisov z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenih besedil predpisov v elektronsko notifikacijsko zbirko predpisov EK.

Izdano obrazloženo mnenje zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive o odpadkih v pravni red RS

EK je oktobra 2020 Sloveniji izdala uradni opomin zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/851 o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih v pravni red RS. RS je v odgovoru seznanila Komisijo, katere določbe Direktive 2018/851/EU so bile do sedaj v notranji pravni red že prenesene

 ter da bo RS Direktivo 2018/851/EU v slovenski pravni red v celoti prenesla z novim Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2), novo Uredbo o odpadkih in Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). EK smo obvestili, da bo bil celoten

 prenos dokončan oktobra 2021.

EK je stopnjevala ukrepanje in izdala RS obrazloženo mnenje, saj RS ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, da se direktiva brez odlašanja prenese v nacionalno zakonodajo ter zagotovi popoln prenos. Ker gre za nenotifikacijo, ima EK možnost, da zadevo po preteku roka za odgovor na obrazloženo mnenje predloži Sodišču

EU in zahteva denarno kazen, zato je izredno pomembno, da se čimprej prenese direktivo v pravni red RS. 

Izdan uradni opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o ohranjanju prosto živečih ptic

EK je maja 2016 odprla neformalno poizvedbo v zvezi z dokončanjem določitve območij Natura 2000 v Sloveniji. V skladu z Direktivo 2009/147/ES o ohranjanju prostoživečih ptic morajo države članice razvrstiti kot posebna območja varstva (POV) najprimernejša ozemlja za ohranjanje vrst ptic iz priloge te direktive ter redno ponavljajoče se selitvene vrste. EK je ugotovila, da so potekale znanstvene raziskave v projektu LIFE+ SIMARINE NATURA, na podlagi katerih so bili določeni novi seznami pomembnih morskih območij za ptice za sredozemskega vranjeka na slovenskem morskem območju. V zvezi s tem so želeli pojasnilo, kako in do kdaj namerava Slovenija izpolniti obveznosti iz direktive glede predloga morskih POV, zlasti glede določitve POV na morju za sredozemskega vranjeka. Po proučitvi slovenskega odgovora je EK sprejela odločitev, da neformalno poizvedbo zapre ter nadaljuje postopek z odprtjem kršitve.

Izdan uradni opomin zaradi neizpolnitve obveznosti iz uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst

EK ugotavlja, da Slovenija do julija 2019 ni pripravila in začela izvajati enotnega akcijskega načrta ali niza akcijskih načrtov ter jih predložila EK. MOP bo odgovor pripravilo v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Izdan uradni opomin zaradi nepravilnega prenosa nekaterih členov direktive o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi

EK je pri pregledu predpisov, ki prenašajo direktivo SEVESO III v pravni red Slovenije, ugotovila nekatere primere neskladnosti ter poziva, da Slovenija poda pojasnila k očitkom oz. pripravi potrebne spremembe predpisov. MOP bo odgovor pripravil v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo.