Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za Krajinski park Pivška presihajoča jezera

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Projekt »Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera« (»Pivka.Kras.Presiha«) bo prejel finančno podporo Evropske unije. Skupna vrednost projekta znaša 3 milijone evrov, sofinanciran pa bo v vrednosti 2,96 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija. Cilj projekta je izboljšati stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju.

S projektnimi aktivnostmi se bo izboljšalo stanje dveh kvalifikacijskih habitatnih tipov (habitatnega tipa presihajoča jezera in habitatnega tipa vzhodna submediteranska suha travišča) in šestih kvalifikacijskih vrst (strašničin mravljiščar, travniški postavnež, hribski škrjanec, pisana penica, veliki pupek in mali podkovnjak).

Na projektnem območju so bili ugotovljeni procesi, pritiski in nevarnosti, ki imajo negativen vpliv na stanje ohranjenosti nekaterih Natura 2000 habitatnih tipov in vrst. Območje habitatnega tipa presihajoča jezera ogroža opuščanje košnje ter posledično zaraščanje in izginjanje mozaičnosti krajine. Grožnja je tudi onesnaženost podzemnih voda, ki ob obilnih padavinah s sabo na površje prinesejo izcedne vode iz jam, vrtač in brezen, onesnaženih zaradi odpadkov, neeksplodiranih ubojnih sredstev in gnojenja. Velik pritisk na jezera predstavljajo tudi vse večji in neurejen obisk ter rekreacijske dejavnosti v parku.

V projektu bodo z namenom uveljavitve obravnavanim vrstam in habitatnim tipom primernega kmetovanja odkupljena kritična zemljišča oziroma bo na teh zemljiščih sklenjeno pogodbeno varstvo ali skrbništvo. Primerno kmetovanje se bo v projektu izvajalo z ustreznim časom in intenziteto košnje, krčenje zarasti na kmetijskih površinah in izvajanje paše po sistemu čredink. Sočasno z izvajanjem primernega kmetovanja se bo odstranjevalo tudi invazivne tujerodne vrste. Za izboljšanje stanja velikega pupka bosta na projektnem območju obnovljena 2 kala in vzpostavljena 2 nova kala. Za izboljšanje stanja malega podkovnjaka bodo na kotiščih urejene izletne line in opravljeni drugi posegi za ureditev netopirjevih zatočišč.

Zaradi povečanega obiskovanja jezer in celotnega območja bo vzpostavljena mreža vstopnih točk z urejenimi mesti za parkiranje. Urejena bo mreža poti, kar bo prispevalo k nadzorovanemu usmerjanju obiskovalcev na projektnem območju in s tem na zmanjšanje negativnih vplivov obiska. V mrežo poti bodo vključene urejene vstopne točke. Pot bo potekala v bližini projektnih aktivnosti, kar bo prispevalo tudi k ozaveščanju obiskovalcev o ukrepih za izboljšanje in ohranjanje habitatnega tipa ter kvalifikacijskih vrst.

Za dolgoročne učinke projekta bodo ključna tudi interpretacija obravnavanih habitatnih tipov in vrst v prizidku Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer in ob njem ter druge izvedene t. i. interpretacijske in izobraževalne aktivnosti.

Ob koncu projekta »Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera« bo skupna vrednost vseh površin v boljšem ohranitvenem stanju znašala 78 ha.

Vodilni partner projekta je Občina Pivka. Drugi partnerji v projektu so Zavod RS za varstvo narave, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica.

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).