Skoči do osrednje vsebine

Najava razpisa za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

V petek, 16. aprila 2021, bo v Uradnem listu RS objavljen Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi. Sredstva javnega razpisa so namenjana sofinanciranju povečanja snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih.

Planinca ležita na mostu čez Sočo

Planinca na mostu čez Sočo | Avtor: Jošt Gantar, www.slovenia.info

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020. S sredstvi javnega razpisa se pričakuje povečevanje konkurenčnega podjetništva za zeleno gospodarsko rast, predvsem pa bodo sofinancirani projekti povečevali dodano vrednost malih in srednje velikih podjetij.

Upravičeni prijavitelj so lahko pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in spadajo v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij. Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča, torej planinskega objekta, vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. januarja 2020.

Upravičeni stroški javnega razpisa so:

  • gradnja in oprema,
  • stroški informiranja in komuniciranja,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Maksimalna višina sofinanciranja je 80 % upravičenih stroškov, okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, pa je 5.000.000 evrov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev.

Razpis se naj bi predvidoma končal 31. decembra 2022, vso razpisno dokumentacijo pa bomo jutri, 16. aprila 2021 objavili med javnimi objavami Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.