Skoči do osrednje vsebine

Športna vadba športnikov znova dovoljena registriranim in rekreativnim športnikom

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Z Odlokom se vzpostavljajo takšne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj kot so veljale pred 1. 4. 2021.

Športna vadba športnikov (treningi) se dovoli samo:

  • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred), ki so s svojimi rezultati na mednarodni ravni dokazali svojo vrhunskost, in ki bi jim odsotnost treninga onemogočila nadaljnjo konkurenčnost na mednarodni ravni;
  • perspektivnim športnikom, ki so v mladinskih kategorijah dosegli vrhunske mednarodne športne rezultate;
  • športnikom v starostnih kategorijah kadeti, mladinci in člani, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc; 
  • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za šport - status poklicnega športnika je oblika zaposlitvenega statusa (samozaposlena oseba);
  • udeležencem tekmovanj, ki so dovoljena v skladu z odlokom.

Dovoljeni so tudi treningi preostalim registriranim športnikom, ki niso zajeti v zgoraj naštetih skupinah športnikov, če se izvajajo individualno torej samostojno ali pod vodstvom strokovnega delavca v športu ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Pri izvajanju športne vadbe športnikov v skupinah je potrebno neprekinjeno vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športna vadba športnikov je dovoljena tako na zunanjih površinah oziroma na prostem, kot v zaprtih prostorih.

Dovoljena je samostojna ali strokovno vodena individualna športno rekreativna dejavnost ter brezkontaktna športna vadba v vadbenih skupinah do 10 vadečih. Pri izvajanju športne vadbe v skupinah je potrebno neprekinjeno  vzdrževanje vsaj 2 metra medosebne razdalje. Takšna športno rekreativna vadba je dovoljena na zunanjih površinah oziroma na prostem in v zaprtih prostorih.

Dovoli se izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu, ki so vpisani v razvid iz petega odstavka 76. člena Zakona o športu. Največje dovoljeno število oseb pri usposabljanju je 10.

Dovoljeno je izvajanje uradnih športnih tekmovanj na nacionalnem nivoju (članska,  mladinska in kadetska), na evropskem (npr. evropski pokali) oziroma mednarodnem nivoju (npr. alpska hokejska liga, košarkarska ABA liga, rokometna liga prvakov) in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu. 

Za izvajanje športno gibalne oziroma rekreativne dejavnosti ter športnih programov, ki jih ta odlok dovoljuje, se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi ter šolski športni objekti.

Omejitve, ki jih predpisujejo drugi odloki in, ki vplivajo na izvajanje športne dejavnosti in na gibanje/potovanje do prizorišča izvajanja športne dejavnosti (treninga ali tekmovanja), ki jih ta odlok dovoljuje, se ne uporabljajo za športnike ter strokovne delavce v športu. Takšen primer je prehajanje med statističnimi regijami ter izstop iz države za namen odhoda na prizorišče izvajanja treninga in/ali športnega tekmovanja ali vstop v državo, kadar gre za povratek s treninga/priprav ali športnega tekmovanja, ki je potekalo v tujini.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.

Opredeljena je obveznost upoštevanja navodil ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu. 

Testiranje je podrobno opredeljeno v samem odloku. 

Odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.