Skoči do osrednje vsebine

Pomorski prostorski plan Slovenije - stališča do pripomb in predlogov po javni razpravi

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v času od 28. decembra 2020 do 28. februarja 2021 izvedlo javno razpravo o osnutku Pomorskega prostorskega plana Slovenije (PPP) in osnutku pripadajočega Okoljskega poročila.

V času javne razprave so pripombe in predloge na oba javno objavljena osnutka poleg fizičnih oseb podala tudi razna društva, združenja oziroma zveze, Univerza na Primorskem, posamezne gospodarske družbe, delujoče na tem območju, civilne iniciative ter istrske občine. Ministrstva oziroma državne javne službe, ki so pristojna za posamezne dejavnosti in rabe na morju, so kot nosilci urejanja prostora podala mnenja, v katerih so ugotavljala skladnost javno objavljenih osnutkov s predpisi in razvojnimi dokumenti iz svoje pristojnosti ter s strokovnimi podlagami, ki so jih zagotovili v postopku priprave PPP.

Pripravo in vsebino PPP določa Direktiva 2014/89/EU o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje, ki jo je 23. julija 2014 sprejel Evropski parlament. Glavni namen PPP je načrtovanje ter medsebojna uskladitev dejavnosti in rab na morju, ki je kot vodno zemljišče določeno v zemljiškem katastru in je v lasti države. S PPP se ne načrtuje na kopnem, PPP vključuje le usmeritve za določanje priobalnega pasu na kopnem, s čimer bomo zadostili zahtevam 8. člena Protokola o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju.

Ministrstvo je po končani javni razpravi preučilo prispele pripombe in predloge ter do njih zavzelo stališča. Stališča do pripomb in predlogov so pripravljena po vsebinskih področjih in so javno dostopna na spletni strani.