Skoči do osrednje vsebine

MOP izdal negativno odločbo v primeru izdaje gradbenega dovoljenja za Bežigrajski športni park

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je negativno odločbo za Bežigrajski športni park (BŠP) izdalo, ker ni izpolnjen pogoj iz 3. točke prvega odstavka 43. člena Gradbenega zakona, da je nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj.

MOP je odločitev sprejel na podlagi mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS), številka 35102-0620/2014-51, z dne 15. 2. 2021. Gradnja ni v skladu z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, številka 51/09, 88/14 in 19/16).

Navedeno mnenje ZVKDS je v skladu z ugotovitvami Ministrstva za kulturo, ki jih je MOP prejel v času izvedbe integralnega postopka, ki so:

  • varstveni režim za spomenike določajo akti o razglasitvi in ne prostorski akti (OPPN),
  • gradnja ni v skladu z Odlokom o razglasitvi, ker projekt ne sledi temeljnemu načelu varstva kulturne dediščine, to je ohranjanje (glorieta in pokrito stebrišče sta edina dela Plečnikovega stadiona, za katera se načrtuje obnova v smislu konservatorsko-restavratorskih del, vsa ostala dela so predvidena kot odstranitev in izvedba replike),
  • gradnja ni v skladu z Odlokom o razglasitvi, ker predvidena gradnja v vplivnem območju spomenika ni v skladu z varstvenim režimom določenim v Odloku o razglasitvi (gradnje tako številnih in predimenzioniranih objektov v vplivnem območju ni mogoče utemeljevati s stališča zagotavljanja trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev samega spomenika, poleg tega gradnja ne podpira uveljavitve namena, zaradi katerega je bil stadion razglašen za kulturni spomenik državnega pomena).

Zoper odločbo je omogočeno pravno sredstvo, v tem primeru je mogoče vložiti tožbo v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Osnovni podatki

Investitor

BŠP – Bežigrajski športni park d. o. o., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana

Pooblaščenci

Maja Štefula, Pot v Smrečje 28a, 1231 Ljubljana in odvetnica Bogdana Žigon, Trdinova 5, 1000 Ljubljana

Pridobitev gradbenega dovoljenja 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), številka 311100081, ki ga je v maju 2018, dopolnitev november 2019 in dopolnitev januar 2020, dopolnitev februar 2020, čistopis april 2020, izdelal ELEA iC d. o. o. 

Poročilo o vplivih na okolje

Poročilo o vplivih na okolje (PVO), številka 101318-jh/nz z dne 6. 5. 2019, dopolnitev z dne 22. 11. 2019, 24. 1. 2020 in 19. 2. 2020, ki ga je izdelal E-NET OKOLJE d. o. o. 

Gradnja poleg obnove stadiona obsega tudi gradnjo objektov: 

  • stolpnica, tlorisnih dimenzij 85,5 m x 39,8 m, višine 78 m, etažnost P + 17
  • trije prostostoječi poslovni objekti, dimenzij 31,0 m x 18,4 m, višine 16,5 m, etažnost P + 4
  • objekti med seboj povezani preko podzemne garaže (do 6 podzemnih etaž) in skupne interne komunalne infrastrukture
  • priključitev na vodovodno, kanalizacijsko, vročevodno, plinsko in elektro omrežje
  • zunanja ureditev

Upravni postopek se vodi kot integralni postopek po določbah Gradbenega zakona (združen postopek izdaje gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na okolje).

Kronologija postopka

20. 12. 2018

vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

7. 5. 2019

na poziv MOP investitor dopolni vlogo z medsebojno usklajenima PGD in PVO

16. 5. 2019

MOP zaprosi za mnenja mnenjedajalcev

do 23. 7. 2019

pristojni mnenjedajalci posredujejo mnenja

11. 7. 2019, 15. 7. 2019 in 23. 7. 2019

poziv MOP investitorju, da dopolni dokumentacijo glede na prejeta mnenja ARSO, Direkcije RS za vode, VO KA Snaga, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije, ZVKDS

25. 11. 2019

investitor predloži dopolnjeno dokumentacijo glede na zahteve mnenjedajalcev

9. 12. 2019

MOP ponovno zaprosi za mnenja

do 31. 1. 2020

mnenjedajalci podajo mnenja

31. 1. 2020

poziv MOP investitorju, da dopolni dokumentacijo glede na prejeto mnenje Agencije Republike Slovenije za okolje

(ARSO)

28. 2. 2020

investitor predloži dopolnjeno dokumentacijo glede na zahteve ARSO

5. 3. 2020

ponovno zaprosi ARSO za mnenje

1. 4. 2020

mnenje ARSO

6. 4. 2020

opredelitev investitorja do mnenja ARSO

24. 4. 2020 do 30. 6. 2020

javna objava (javna objava je v predmetni zadevi trajala dlje od običajnih 30 dni, ker so bili roki v upravnih zadevah v trenutku začetka objave dokumentacije zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (covid-19) prekinjeni z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (covid-19) - ZZUSUDJZ)

V času javne objave je MOP prejel pripombe 136 posameznikov, skupin ali organizacij, od tega jih je 99 tudi priglasilo udeležbo v postopek kot stranski udeleženci.

Iz vseh prejetih pripomb izhaja nasprotovanje izvedbi posegov. Pripombe se večinoma nanašajo na neustreznost projektnih rešitev glede varovanja kulturne dediščine in vplivov na okolje, neustreznega prostorskega načrtovanja ter neskladnost projekta s prostorskim aktom. Pripombe je podalo tudi veliko strokovnih inštitucij in posameznikov katerih delovanje oziroma strokovno delo se nanaša na varstvo kulturne dediščine in obravnavo del arhitekta Jožeta Plečnika, na primer Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Ministrstvo za kulturo, Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta - Oddelek za krajinsko arhitekturo, DOCOMOMO International, Društvo arhitektov Ljubljana, Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo, ICOMOS Slovenija, Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, Cornucopia, zavod za prostor kulture, Europa Nostra, the European Voice of Civil Society committed to Cultural Heritage, Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo

4. 8. 2020

mnenje Ministrstva za kulturo (MK) številka 6221-6/2015/67

do 14. 8. 2020

investitor se opredeli do prejetih pripomb in zahtev za udeležbo v postopku

28. 9. 2020

mnenje MK številka 6221-6/2015/72

8. 10. 2020

investitor se opredeli do mnenja MK z dne 28. 9. 2020

22. 10. 2020

izvedena videokonferenčna obravnava, na kateri so bili prisotni MOP, investitor, MK in ZVKDS - glede na prejete dopise Ministrstva za kulturo in očitno nasprotovanje strokovne javnosti s področja varstva kulturne dediščine predmetnemu posegu, izraženo v dopisih, prejetih v času javne objave, je upravni organ podvomil ali je mnenje ZVKDS številka 35102-0620/2014-33 z dne 27. 1. 2020 izdano na ustrezni pravni podlagi

12. 11. 2020

investitor seznani MOP, da je Ministrstvo za javno upravo (MJU), Inšpektoratu za javni sektor, predlagalo uvedbo inšpekcijskega nadzora v zvezi z aktom MK

20. 11. 2020

dopis MOP Mestni občini Ljubljana, da posreduje podatke v zvezi s postopkom sprejemanja OPPN, in sodelovanja MK in ZVKD v času sprejemanja OPPN

20. 11. 2020

dopis MOP investitorju – poziv naj se opredeli do mnenj MK, tudi po vsebini, in ne zgolj samo po formalni plati, kakor se je do njih opredelil že prej

7. 12. 2020

dopis MOL v katerem poda pojasnila v zvezi s sodelovanje MK in ZVKDS pri pripravi OPPN

14. 12. 2020

dopis izdelovalca projektne dokumentacije PGD gmp Generalplanungsgesellschaft mbH - Hardenbergstr. 4-5 -10623 Berlin

15. 2. 2021

MOP prejel mnenje ZVKDS, številka 35102-0620/2014-51 z dne 15. 2. 2021

30. 3. 2021

odločba številka 35105-121/2018/570, s katero se zahteva investitorja za izdajo gradbenega dovoljenja zavrne

Prejeta mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) v integralnem postopku

11. 7. 2019

številka 35102-0620/2014-23 (mnenje s pogoji)

27. 1. 2020

številka 35102-0620/2014-33 (pozitivno mnenje)

15. 2. 2021

številka 35102-0620/2014-51 (negativno mnenje)

16. 6. 2020

obvestilo MK številka 6221-6/2015-42 z dne 16. 6. 2021, v katerem MK navaja, da se je zaradi dvoma v skladnost izdanega kulturnovarstvenega mnenja o sprejemljivosti gradnje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKD), številka 35102 -0620/2014 -33, z dne 27. 1. 2020, z varstvenim režimom iz Odloka o razglasitvi odločilo, da bo mnenje proučilo ter obvestilo MOP o svojih ugotovitvah

4. 8. 2020

dopis MK številka 6221-6/2015/67 z dne 3. 8. 2020 iz katerega izhaja, da je MK proučilo dokumentacijo iz javne objave ter prejete listine ZVKDS ter meni, da je projekt BŠP v nasprotju z Odlokom o razglasitvi

28. 9. 2020

na podlagi poziva MOP številka 35105-121/2018/498 z dne 5. 8. 2020, je Ministrstvo za kulturo posredovalo še mnenje številka 6221-6/2015/72 z dne 28. 9. 2020, iz katerega ponovno izhaja, da gradnja ni sprejemljiva in ni skladna z varstvenim režimom iz Odloka o razglasitvi, v 2. točki pa, da se odpravi kulturnovarstveno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, o sprejemljivosti gradnje, številka 35102-0620/2014-33 z dne 27. 1. 2020