Skoči do osrednje vsebine

Jutri obeležujemo Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Generalna skupščina Združenih narodov (ZN) je konec leta 2013 razglasila 3. marec za Svetovni dan prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (World Wildlife Day). Tako je postal najpomembnejši svetovni letni dogodek, posvečen prostoživečim živalim in rastlinskim vrstam. Letošnji svetovni dan bo v znamenju teme: »Gozdovi in preživetje: ohranjanje ljudi in planeta«.

Poudarek je na osrednji vlogi gozdov, gozdnih vrst in ekosistemov za preživetje sto milijonov ljudi po vsem svetu, zlasti avtohtonih in lokalnih skupnosti, ki so zgodovinsko povezane z gozdnatimi in gozdnimi območji. To je tudi v skladu s cilji združenih narodov za trajnostni razvoj ter njihovimi obsežnimi zavezami k zmanjševanju revščine, zagotavljanju trajnostne rabe virov in ohranjanju zemlje. Gre za spodbujanje modelov in praks upravljanja z gozdovi za njihovo dolgoročno ohranjanje, ohranjanje habitatov za prostoživeče živalske vrste in rastlinstvo ter na splošno celoten ekosistem, ki nas vzdržuje pri življenju.

V Sloveniji gozdovi pokrivajo skoraj 60 odstotkov celotnega površja. Od tega jih je skoraj polovica vključenih v območja Nature 2000. Gozdovi predstavljajo kar 70 površine območij Natura 2000, zato je učinkovito upravljanje Nature 2000 v gozdnem prostoru izjemnega pomena, tako za ohranjanje ugodnega stanja ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst, kot njihovih habitatov in habitatnih tipov. V gozdovih najdemo 48 vrst (43 živalske vrste in 5 rastlinskih vrst) in 11 habitatnih tipov Nature 2000. 

V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave in Ministrstvom za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano ter drugimi partnerji in deležniki skrbimo za ohranjanje in izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov preko Programa upravljanja območij Nature 2000. Z omenjenimi organizacijami tudi tesno sodelujemo pri pripravi novega programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2022-2028) ki se pripravlja v okviru integriranega LIFE projekta za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE-IP NATURA.SI). Gozdnim vrstam in habitatnim tipom, ki so v neugodnem stanju ohranjenosti, bo treba pri tem posvetiti posebno pozornost.

Pomemben del ohranjanja biotske raznovrstnosti v gozdovih je tudi varstvo pragozdov in starih gozdov. V tovrstnih gozdovih, v katere človek ne posega, živijo nekatere ozko specializirane vrste, na primer nekatere ptice, hrošči, mahovi. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) zato posveča vedno več pozornosti varstvu teh gozdov, tako prek doseganja ugodnega stanja ohranjenosti nekaterih evropsko pomembnih vrst na območjih Natura 2000 kot prek prizadevanj za ohranitev pragozdov in starih gozdov v okviru projektov (na primer LIFE Varstvo starih gozdov v Evropi).

MOP sodeluje tudi v razpravah na to temo na ravni EU, saj je v ambiciozni Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 med drugim predvideno strogo varstvo kar 10 % kopnega v EU. Pri tem bo pomembno opredeliti, evidentirati, spremljati in strogo zavarovati vse preostale pragozdove in stare gozdove v EU. Pomembno se bo enako zavzemati tudi na svetovni ravni in zagotoviti, da ukrepi EU ne povzročijo krčenja gozdov v drugih regijah sveta. Pragozdovi in stari gozdovi so najbogatejši gozdni ekosistemi, ki iz ozračja odstranjujejo ogljik in shranjujejo znatne količine njegovih zalog.

Svetovni dan bo potekal v virtualni obliki, kjer bodo nastopili predstavniki držav članic ZN, organizacij sistema ZN, civilne družbe in zasebni sektorji. Vabljeni tudi vsi drugi k praznovanju in ozaveščanju o pomenu gozdov, prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst v gozdovih ter tako k spodbujanju ohranjanja gozdov in biotske raznovrstnosti. Obiščite bližnji gozd na naravi prijazen način, spodbujajte svoje otroke in pogovorite se o gozdovih; ob objavah na omrežjih pa uporabite ključnike #ForestPeoplePlanet; #WorldWildlifeDay; # WWD2021. Prijetno praznovanje!

Spremljanje spletnega dogodka in več informacij