Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na spletni strani ministrstva je objavljen razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22.

Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Prijavitelji lahko svoje predloge programov uvrstijo med splošne ali med prednostne teme. Pri tem lahko vsak program (program z enakimi vsebinami) prijavijo samo enkrat.

Splošne teme v katere lahko prijavitelji uvrstijo predloge programov za objavo v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) so naslednje:

 1. predšolska vzgoja,
 2. osnovna šola,
 3. glasbeno šolstvo,
 4. vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 5. srednje splošno izobraževanje,
 6. srednje poklicno in strokovno izobraževanje,
 7. višje strokovno izobraževanje,
 8. izobraževanje odraslih.

Prednostne teme, ki jih je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje določil na svoji 211. seji, dne 17. 12. 2020 in v katere lahko prijavitelji uvrstijo predloge programov za sofinanciranje so naslednje:

 1. raba digitalnih tehnologij v okviru poučevanja, učenja in vrednotenja dosežkov v učnem in študijskem procesu in izobraževanje na daljavo,
 2. izobraževanje za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo,
 3. nadarjeni v vzgojno-izobraževalnem procesu ter vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (senzibilizacija in usposabljanje za uporabo novih pedagoških metod in pristopov), 
 4. zagotavljanje enakih možnosti ranljivim skupinam,
 5. socialno čustvene kompetence in blagostanje v vzgoji in izobraževanju (opolnomočenje strokovnih delavcev za soočanje s temami duševnega zdravja in odvisnosti),
 6. vloga svetovalnega dela v vzgojno izobraževalnem in študijskem procesu,
 7. dvig sporazumevalne zmožnosti v slovenskem jeziku in razvoj medijske pismenosti.

Obrazložitev vsebine prednostnih tem je sestavni del razpisne dokumentacije.

Programi uvrščeni v prednostne teme so lahko sofinancirani v primeru, če izpolnjujejo merila za sofinanciranje izbranih programov, ki so določena v 9. točki razpisa.

Prijava programov se izvede v aplikaciji »Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju«. Vnos v aplikacijo je možen od objave razpisa do vključno 25. 3. 2021.

Besedilo razpisa