Skoči do osrednje vsebine

Podaljšan rok za prijave: posodobitev seznama posameznikov, ki so lahko izbrani za kandidate za arbitre in paneliste v panelih strokovnjakov na podlagi trgovinskih in naložbenih sporazumov EU

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Evropska komisija je podaljšala postopek za posodobitev seznama posameznikov, ki so lahko izbrani za kandidate za arbitre v sporih na podlagi trgovinskih sporazumov EU in tudi paneliste v panelih strokovnjakov, ustanovljenih na podlagi teh sporazumov, z namenom, da se seznam uporabi tudi za Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska do 15. februarja 2021.

Spore glede razlage in uporabe trgovinskih sporazumov, ki jih Evropska unija sklepa s tretjimi državami, lahko pogodbenici rešujeta s posvetovanjem, mediacijo ali pa predlagata ustanovitev arbitražnega senata. Arbitražni senat razlaga določbe sporazuma v skladu z običajnimi pravili razlage mednarodnega javnega prava, vključno s pravili Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb (1969). Upošteva tudi ustrezne razlage iz poročil ugotovitvenih svetov in pritožbenega organa, ki jih sprejme Organ za reševanje sporov Svetovne trgovinske organizacije (WTO).

Arbitri za arbitražne senate v konkretnem sporu se izbirajo iz seznama kandidatov za arbitre, ki je sestavljen iz treh podseznamov, in sicer podseznam za državo sopogodbenico, podseznam za EU in njene države članice ter podseznam posameznikov, ki niso državljani nobene pogodbenice, nimajo stalnega bivališča v nobeni pogodbenici in bodo opravljali funkcijo predsednika arbitražnega senata.

Evropska komisija v javnem pozivu navaja pogoje in postopek prijave zainteresiranih oseb, ki izhajajo iz trgovinskih sporazumov. Kot primer navaja Sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom, dostopno v angleščini.  

Za arbitre se zahteva med drugim ustrezno strokovno znanje in izkušnje s področja prava, mednarodnega prava, trajnostnega razvoja in drugih vsebin, ki so urejene s trgovinskimi sporazumi, ki jih sklepa EU s tretjimi državami, sposobnost vodenja arbitražnih senatov oziroma panelov strokovnjakov, oblikovanja odločitev arbitražnega senata ali priporočil v delovnih jezikih takšnih postopkov na primer v angleškem, francoskem ali španskem jeziku, nepristranskost in neodvisnost od vlad oziroma organizacij. Etične zahteve in ostali pogoji so navedeni v Kodeksih ravnanja za arbitre in mediatorje in Postopkovnih pravilih, ki so sestavni del trgovinskih sporazumov. Pravila se smiselno uporabljajo tudi za strokovnjake za trajnostni razvoj.

Rok za prijavo je do 15. februarja 2021, vloga z dokazili se pošlje na naslov: TRADE-F-CANDIDATES-PANELS@ec.europa.eu. Pravočasne in popolne vloge bo obravnaval neodvisni izbirni senat pri Evropski komisiji.

Javni poziv kot tudi več informacij o postopku v angleškem jeziku najdete na spletni strani Evropske komisije.