Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje infrastrukturne posodobitve obrtno poslovne cone

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s postopkom neposredne potrditve na podlagi drugega povabila razvojnim svetom regij podprlo operacijo Infrastrukturna posodobitev obrtno industrijske cone Nasipi.

Operacijo bo sofinanciralo v višini 100% upravičenih stroškov, kar znaša 2.313.574,93 evrov. Pri tem se bo iz sredstev EU financiralo 1.735.181,20 evrov in slovensko udeležbo 578.393,73 evrov. Sofinancirana sredstva so namenska sredstva prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP«. Investitor oziroma nosilec operacije je Občina Trbovlje, ki bo vložila lastna sredstva v višini 508.986,07 evrov.

Namen operacije je omogočiti obstoječim in potencialnim novim podjetjem ustrezno infrastrukturo in ugodne pogoje za izvajanje njihove poslovne dejavnosti. Na omenjenem območju se že nahajajo uspešna majhna in srednja podjetja, ki so v fazi potrebne širitve. Zato je ključnega pomena vzpostavitev potrebne javne infrastrukture (komunalna ureditev stavbnih zemljišč s pripadajočo cestno infrastrukturo), ki jim bo omogočila postavitev novih oziroma dograditev starih proizvodnih hal. Z izvedeno operacijo bo na novo opremljenih 4,42 hektarjev uporabnih površin obrtno industrijske cone.

Naložba zajema rekonstrukcijo lokalne ceste, rekonstrukcijo križišča v krožišče, sanacijo brežin, prestavitev in obnovo vodovoda, prestavitev in obnovo plinovoda, prestavitev nadzemnega vročevoda v podzemni vod, novogradnjo, prestavitev in ureditev fekalne kanalizacije, izgradnjo meteornega kanala, ureditev cestne razsvetljave, izgradnjo dveh ločenih trafo postaj, izgradnjo kabelske kanalizacije in razširitev tovornega uvoza.