Skoči do osrednje vsebine

Končana dvoletna akcija skupnih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj, ki so jih izvedli štirje inšpektorati

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Skupina inšpektorjev za okolje in prostor, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, infrastrukturo ter Urada za kemikalije, je zaključila akcijo skupnih nadzorov imetnikov okoljevarstvenih dovoljenj (OVD). Inšpektorji so v dveh letih, kolikor je trajala akcija, opravili tedensko po pet nadzorov, skupaj pa 475.

V akciji se je izvajalo nadzore pri zavezancih, ki so morali za delovanje naprave oziroma obrata pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (OVD). Med njimi je bilo 198 zavezancev, ki so pridobili OVD v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Direktiva IED), 31 zavezancev, ki so pridobili OVD za SEVESO obrate, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega, v 9 primerih pa je bil opravljen nadzor zavezancev, kateri imajo IED in SEVESO OVD. V zadnjem obdobju so se nadzori opravljali predvsem pri predelovalcih odpadkov, ki so vpisani v evidenco predelovalcev odpadkov pri Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) in odpadke predelujejo na premičnih napravah.

Cilj inšpekcijskih nadzorov je bil pregled delovanja imetnikov OVD po vseh predpisih, ki jih nadzirajo omenjene inšpekcije pa tudi preverjanje aktualnosti in ažuriranosti OVD z dejavnostjo naprave oziroma obrata, zato je bilo v usmeritvah opredeljeno tudi sodelovanje ARSO.  

Nadzor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor  

Inšpektorji za okolje Inšpektorata za okolje in prostor so preverjali, ali zavezanci delujejo v skladu z OVD, dovoljenji za rabo vode oziroma koncesijami za rabo vode, določili Zakona o varstvu okolja in Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.
Glede na zahteve OVD so opravili nadzor ravnanja z odpadki in odpadno embalažo, ki nastanejo zaradi dejavnosti, ravnanja z industrijskimi odpadnimi vodami, ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini, skladiščenja nevarnih snovi, obremenjevanja okolja z emisijami snovi in toplote v vode, emisijami v zrak, s hrupom, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem, nadzor učinkovite rabe vode in energije ter drugih posebnih zahtev iz OVD.

Dejansko so inšpektorji za okolje opravili nadzore pri 454 zavezancih. Načrtovanih nadzorov ni bilo mogoče izvesti pri 21 zavezancih, ker zavezanci v času nadzora niso opravljali dejavnosti za katero so pridobili OVD. Inšpektorji za okolje  257 zavezancem niso izrekli nobenega ukrepa. Večini zato, ker pri njih, v času nadzora, niso ugotovili kršitev in nepravilnosti, trem zato, ker je bil ukrep za odpravo kršitev že izrečen in ga zavezanec spoštuje oziroma poteka izvršilni postopek, eden je bil v likvidacijskem postopku, eden pa tik pred pridobitvijo spremenjenega OVD. Inšpektorji so 199 zavezancem zaradi ugotovljenih kršitev izrekli 189 upravnih ukrepov, od tega 113 odločb in 76 opozoril na zapisnik. Uvedenih je bilo tudi 20 prekrškovnih postopkov. Posameznim zavezancem je bilo izrečenih več ukrepov.
Zavezanci so z izjemo nekaterih, kjer roki za ureditev stanja še niso pretekli, odpravili kršitve in nepravilnosti, s čimer so zagotovili zakonitost in večjo varnost pri opravljanju dejavnosti, ki lahko povzroči prekomerne obremenitve okolja. To je pomemben dosežek akcije.


Poleg tega so bili inšpektorji pri nadzoru izpolnjevanja obveznosti določenih v OVD pozorni tudi na morebitne netočne in zastarele navedbe v okoljevarstvenih dovoljenjih. Nanje so opozorili ARSO. Na agencijo so naslovili tudi priporočilo, da bi v primeru, ko se okoljevarstvena dovoljenja večkrat spreminjajo in dopolnjujejo, izdali čistopis dovoljenja, saj zaradi številnih obsežnih sprememb postajajo osnovna okoljevarstvena dovoljenja nepregledna in težko berljiva, kar bistveno otežuje nadzor zavezancev.

 Nadzor Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo

Energetski inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo so izvajali nadzor nad upoštevanjem predpisov s področja energetike in v okviru inšpekcijskih pooblastil zagotavljali varno in zanesljivo obratovanja energetskih naprav, napeljav in postrojenj. Nadzore so izvajali energetski inšpektorji za področje energetike in energetski inšpektorji za področje strojne energetike, vsak na svojem področju. Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih na področju nizkonapetostnih inštalacij in strelovodne zaščite in na področju strokovne usposobljenosti upravljalcev energetskih naprav. Poleg tega so inšpektorji ugotovili nepravilnosti pri vzdrževanju energetskih inštalacij in pripadajočih transformatorskih postaj, in pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom. Nepravilnosti so ugotovili tudi na področju Ex-opreme.

Tako so energetski inšpektorji v času trajanje projekta vsak teden opravili nadzore pri 5 zavezancih, kar pomeni 10 inšpekcijskih nadzorov, in sicer 5 nadzorov na področju strojne energetike in 5 na področju elektro energetike. Pri zavezancih, pri katerih je bil načrtovan nadzor v okviru te akcije so bili tudi takšni, ki pri svojem obratovanju ne uporabljajo energetskih naprav. Pri teh energetski inšpektorji niso uvedli inšpekcijskega postopka. Glede na težo kršitve, ugotovljene na nadzoru, so energetski inšpektorji izdali 112 ureditvenih odločb oziroma izrekli 391 opozoril na zapisnik. Uvedli so 8 izvršilnih postopkov in izrekli 5 denarnih kazni. Pri 396 zavezancih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato je bil postopek z zapisnikom ustavljen.

Po mnenju Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo je dodana vrednost projekta v tem, da so energetski inšpektorji nadzore opravili tudi pri zavezancih, za katere niso imeli podatkov o energetskih napravah in so bili s področja energetike nadzorovani prvič.

Nadzor Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

 Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je nadziral izvajanje določb Zakona o varstvu pred požarom in podzakonskih predpisov predvsem s področja ali imajo izdelan požarni red, evakuacijski načrti, požarni načrt, vzdrževanja sisteme aktivne požarne zaščite, ali izvajajo programe usposabljanja in vaje evakuacije, ali imajo določene odgovorne osebe za izvajanje evakuacije in gašenje začetnih požarov, kako vzdržujejo hidrantno omrežje  in nameščene gasilnike in podobno. Pri SEVESO obratih, ki so vir večjega tveganja, pa tudi določbe Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem s področja načrtov zaščite in reševanja za primer večje nesreče.

Inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami so sodelovali pri vseh predvidenih nadzorih zavezancev v usmerjeni akciji 2018-2020, razen pri tistih, ki imajo naprave izven stavb ozirom niso obratovali. Leta 2018 so odredili 125 ukrepov in 105 prekrškov. V letu 2019 so pri 87 zavezancih ugotovili kršitve predpisov, pri 67 so te kršitve predstavljale tudi prekršek. V letu 2020 so izvedli 148 inšpekcijskih nadzorov obeh področij (varstva pred požarom in zaščite in reševanja) in ob tem odredil 140 ukrepov ter 119 prekrškov.

Izrečene ukrepe so zavezancem inšpektorji odredili že z zapisniki. Pomembno je, da so bile vse ugotovljene nepravilnosti in kršitve odpravljene. Večinoma so bile ugotovljene nepravilnosti vezane na ne posodobljene dokumente in na ne redno vzdrževano opremo za varstvo pred požarom. Manjši del nepravilnosti se je nanašal na pomanjkljivo usposabljanje zaposlenih v nadzorovanih objektih.

Po mnenju Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je akcija usklajenih nadzorov doprinesla k večji varnosti obratov, katerim so bila izdana OVD ali IED dovoljenja.

 Nadzor Inšpekcija za kemikalije Urada Republike Slovenije za kemikalije

 Inšpekcija za kemikalije (IK) Urada Republike Slovenije za kemikalije, je nadzirala spoštovanje in izvajanje Zakona za kemikalije, konkretneje Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij pri tistih zavezancih/podjetjih/objektih, ki pri svoji osnovni delavnosti opravljajo promet ali uporabljajo nevarne kemikalije. Takih je bilo 64 zavezancev. Nepravilnosti in/ali pomanjkljivosti so ugotovili pri slabi tretjini pregledanih objektov (20/64). Najpogosteje so zaznali naslednja neskladja z določbami pravilnika:

  • prepustna in /ali  neprimerna tla v skladišču,
  • povezanost odtokov s kanalizacijo,
  • odsotnost ali premajhna kapaciteta lovilnih posod/lovilnih bazenov za primer nenadnega izlitja tekoče kemikalije,
  • skupno skladiščenje nezdružljivih nevarnih kemikalij,
  • odsotnost ročnih prh za izpiranje oči,
  • neprimerna oprema v skladišču (police).

V primerih, ko so ugotovili vsaj eno od zgoraj navedenih nepravilnosti/pomanjkljivost, so izrekli opozorilo v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in določili sorazmeren rok za odpravo le-teh. Odrejeni ukrepi so bili spoštovani in nepravilnosti odpravljene, kar so po presoji inšpektorja, v prvih dveh letih preverjali s kontrolnimi pregledi. V letu 2020 pa kontrolnih pregledov zaradi epidemije niso opravljali.