Skoči do osrednje vsebine

Vpis stavbe v kataster stavb in register nepremičnin je zakonska obveznost

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2020, s ciljem doseganja večje pravne varnosti za lastnike nepremičnin, večje varnosti vlaganj v nepremičnine in investicije, povezane z nepremičninami nepremičninskega trga in pravično obdavčenje nepremičnin, posvetila posebno pozornost evidentiranju stavb v katastru stavb (KS) in registru nepremičnin (REN).

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb je treba vložiti pred prvo prijavo stalnega bivališča ali sedeža pravne osebe v stavbi oziroma najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del. Vloži jo lahko investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. Če pa se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe.

Zaradi neevidentiranja stavb v katastru stavb je geodetska inšpekcija v letu 2020 uvedla 144 postopkov o prekršku. Pri tem so bile ugotovljene različne okoliščine storjenega prekrška. Izdanih je bilo 24 odločb o prekršku z izrečeno globo (za lastnika parcele, ki je povezana s stavbo ali imetnika stavbne pravice, ki je posameznik od 300 do 1500 evrov; za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika od 300 do 3 tisoč evrov ter za pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika od 600 do 5 tisoč evrov), 61 odločb z izreko opomina in 27 pisnih opozoril. Med kršitelji je največ posameznikov – investitorjev oziroma lastnikov individualnih gradenj.

72 % kršiteljev je po prejemu obvestila geodetske inšpekcije o uvedbi prekrškovnega postopka pristopilo k odpravi kršitve še pred izdajo odločbe o prekršku.

V skladu z 51. členom Zakona o prekrških (ZP) je bilo zaradi različnih razlogov ustavljenih 17 prekrškovnih postopkov.

Evidenco katastra stavb vodi in vzdržuje geodetska uprava. V primeru, če ugotovi, da stavba ali del stavbe ni evidentiran v katastru stavb in so izpolnjeni pogoji za evidentiranje stavbe v katastru stavb, pozove, ne glede na leto izgradnje stavbe, lastnika parcele, ki je povezana s stavbo, ali imetnika stavbne pravice, če je na tej parceli vzpostavljena stavbna pravica, da v treh mesecih po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če geodetska uprava ugotovi, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe in bi moral lastnik dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb, pa tega ni storil, le-tega pozove, da v treh mesecih vloži zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če lastnik parcele ali imetnik stavbne pravice, oziroma upravnik stavbe tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava poda geodetski inšpekciji predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

Geodetska uprava vodi in vzdržuje tudi evidenco registra nepremičnin. Kadar ugotovi, da vpisani registrski podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju, pozove lastnika ali upravnika, da podatke posreduje z vprašalnikom. Lastnik ali upravnik stavbe mora geodetski upravi najpozneje v 30 dneh od dneva prejema vprašalnika poslati pravilne in popolne podatke o nepremičnini. Če lastnik ali upravnik stavbe v tem roku ne pošlje izpolnjenega vprašalnika ali pošlje nepopolno izpolnjen vprašalnik, geodetska uprava geodetski inšpekciji prav tako poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.