Skoči do osrednje vsebine

V nadzoru naključno izbranih 20 geodetskih podjetij, 4 kršitelji

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je v letu 2020 izvedla z letnim načrtom načrtovano akcijo, v kateri se je ugotavljalo, ali izbrana geodetska podjetja izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti.

V nadzoru je geodetska inšpekcija preverjala, ali geodetska podjetja in v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti.

Iz Poslovnega registra Slovenije je bilo naključno izbranih 20 geodetskih podjetij, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano dejavnost 71.121 (geofizikalne meritve, kartiranje). Izbrana podjetja so enakomerno razpršena po celotni Sloveniji. Med obravnavanimi podjetji je bilo 10 samostojnih podjetnikov in 10 družb z omejeno odgovornostjo.

Glede izpolnjevanja pogojev, ki jih mora posamezni geodetski gospodarski subjekt izkazati v zvezi z opravljanjem geodetske dejavnosti, je bilo ugotovljeno, da štirje gospodarski subjekti niso izpolnjevali pogojev, ki jih predpisuje Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID). Za dva gospodarska subjekta od teh je bil uveden postopek o prekršku, ki se je zaključil z opominom, saj je bila v obeh primerih kršitev odpravljena pred izdajo odločbe. V registru Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) sta namreč oba gospodarska subjekta spremenila ime firme, ki sedaj več ne nakazuje na opravljanje geodetske dejavnosti, prav tako sta v registru izbrisali dejavnost 71.121, brez katere ni moč opravljati dejavnosti na področju poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev geodezije. Tretji gospodarski subjekt je v registru AJPES naredil zgolj zavajajočo spremembo, kjer je dejavnost 71.121 spremenil iz glavne dejavnosti v stransko dejavnost. Pri tem gospodarskem subjektu bo pred zaključkom postopka potrebno opraviti še dodatne poizvedbe. Pri četrtem gospodarskem subjektu bo potrebno opraviti še dodatni nadzor, saj obstaja sum, da ne izpolnjuje določila petega odstavka 16. člena ZAID, na osnovi katerega gospodarski subjekt, ki ima pravico do uporabe zaščitenega naziva po tem členu, lahko opravlja le storitve s področja poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov in inženirjev. En gospodarski subjekt se na poziv geodetske inšpekcije doslej ni odzval, zato bo potrebno ustrezno ukrepati.

V preostalih 15. primerih so geodetski gospodarski subjekti posredovali skupaj z izjavo vso zahtevano dokumentacijo. Sodelovanje vsaj enega pooblaščenega inženirja s področja geodezije so le-ti izkazali s priloženim izpisom obveznih zdravstvenih zavarovanj, iz katerega je razvidno, za koliko in za katere pooblaščene inženirje s področja geodezije ima predmetni gospodarski subjekt sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje. Vsi ti pooblaščeni inženirji so pri Inženirski zbornici Slovenije vpisani v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom.

Zavarovanje pred odgovornostjo za škodo so gospodarski subjekti izkazali s sklenjeno Polico za zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti iz geodetske dejavnosti. Z zavarovanjem je krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake. Med škodo, ki je predmet zavarovalnega kritja, šteje tudi škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje. Škoda je krita za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, višina zavarovalne vsote pa je bila v vseh primerih 50.000 eurov ali več.
Gospodarski subjekti so z ustreznim potrdilom pristojnega Okrožnega sodišča izkazovali, da niso v stečajnem postopku.

 
Zakonski pogoji za delovanje geodetskih podjetij in v njih zaposlenih posameznikov

Dejavnost na področju poklicnih nalog pooblaščenih inženirjev geodezije lahko opravlja gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti na osnovi Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti – ZAID. V Poslovnem registru Slovenije mora imeti vpisano dejavnost 71.121 (Geofizikalne meritve, kartiranje). Poleg tega mora izpolnjevati še naslednje pogoje:

  •  da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega inženirja geodezije; ali če imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni inženirji geodezije ali gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti iz tega zakona in je eden od pooblaščenih inženirjev geodezije hkrati poslovodni organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno opravlja geodetsko inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, sama pooblaščeni inženir geodezije,
  • da ima zagotovljeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s tem zakonom,
  • da ni v stečajnem postopku.