Skoči do osrednje vsebine

V akcijah nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov letos odkritih trinajst nezakonitih pošiljk

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
V letu 2020 je bilo izvedenih 61 skupnih akcij nadzora na avtocestnih počivališčih, avtocestnih kontrolnih točkah, mejnih prehodih, železniški ranžirni postaji Ljubljana ter v pristanišču Koper. Akcije so potekale skladno z dogovori z ostalimi predstavniki nadzornih organov - Policije in Finančne uprave (FURS).

Nekatere akcije so bile izvedene tudi v sodelovanju s hrvaškimi nadzornimi organi, predvsem na mejnem prehodu Obrežje. Vse akcije so bile izvedene v okviru projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project) katerega projektni partner je Inšpektorat za okolje in prostor.

Akcije na avtocestnih počivališčih in kontrolnih točkah so potekale z izločanjem tovornih vozil iz prometa oziroma s preusmeritvijo prometa tovornih vozil preko počivališč in kontrolnih točk. V pristanišču Koper so bili pregledi izvedeni na podlagi podatkov iz carinskih dokumentov, v železniškem prometu pa na podlagi podatkov, pridobljenih iz informacijskega sistema Slovenskih železnic.

Fizično ali dokumentarno je bilo pregledanih preko 2500 tovornih vozil, kontejnerjev in vagonov, v 450 primerih je šlo za prevoz odpadkov preko meja, odkritih je bilo trinajst nezakonitih pošiljk odpadkov, v ostalih primerih večjih nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. Pri nezakonitih pošiljkah je šlo v sedmih primerih za izvoz odpadkov iz Slovenije, v dveh primerih za uvoz v Slovenijo, v štirih primerih pa je bila Slovenija tranzitna država. Odpadki, ki so se prevažali nezakonito, so bili odpadna plastika, papir, gume, kovine, les ter odpadna električna in elektronska oprema. V večini primerov je šlo za pošiljke, za katere bi morali pošiljatelji pred pošiljanjem pridobiti soglasja pristojnih organov oziroma je bilo pri pregledih ugotovljeno, da niso odpadki ustrezali navedbam na spremljajoči dokumentaciji ali pa so bili spremljajoči dokumenti nepravilno oziroma nepopolno izpolnjeni.

Inšpektorji za okolje so opravili tudi večje število inšpekcijskih pregledov v podjetjih, tako na podlagi letnega načrta dela, kot tudi prejetih prijav oz. informacijah o nezakonitih pošiljkah odpadkov.

Leto 2020 je zaznamovala tudi COVID-19 pandemija in za krajši čas vplivala tudi na izvajanje nadzorov, je pa bila Slovenija ena prvih evropskih držav, ki je začela z izvajanjem fizičnih pregledov pošiljk odpadkov na terenu.

V mesecu juniju so nadzorni organi izvajali akcije nadzora v okviru mednarodne operacije RETROVIRUS. Poudarek nadzorov je bil na področju preprečevanja okoljske kriminalitete, neposredno povezane z epidemijo COVID-19, s poudarkom na preprečevanju nezakonitega ravnanja in prevoza s sanitarnimi odpadki. Skupno operacijo RETROVIRUS je koordiniral EUROPOL v sodelovanju z mrežo EnviCrimeNet. V operativnih skupnih nadzorih so poleg predstavnikov Inšpekcije za okolje in naravo sodelovali še predstavniki FURS in Policije. Namen operacije RETROVIRUS je bil preprečevanje neustreznega/nezakonitega zbiranja, transporta, upravljanja in ravnanja s sanitarnimi odpadki (v nasprotju z mednarodno, EU in nacionalno zakonodajo in mednarodnimi konvencijami) iz naslova aktivnosti, ki potekajo zoper preprečevanje širjenja in zdravljenja epidemije COVID-19.

Cilji operacije so bili:

  • preprečevanje malomarnega ravnanja s sanitarnimi odpadki, z namenom preprečitve širjenja virusa COVID-19 in drugih bolezni;
  • preventivno obveščanje javnosti o poteku aktivnosti prek komuniciranja v množičnih in socialnih medijih;
  • izboljšanje komunikacije, podpore in enotnega pristopa vseh sodelujočih agencij EU in sodelujočih držav;
  • izvedba načrta operacije, ki vključuje predvsem preventivne, pa tudi operativne dejavnosti;
  • izboljšati ozaveščenost javnosti o okoljski kriminaliteti na splošno, pa tudi o njenem vplivu na zdravje ljudi.

Nadzori so se izvajali na mejnem prehodu Obrežje (3 akcije), mejnem prehodu Gruškovje, počivališčih Dolinsko, Lukovica, Šempas, Studenec in Lormanje, AC kontrolnih točkah Log – Brezovica, Prepolje in Torovo ter v pristanišču Koper.

V okviru akcij je bilo opravljenih 82 nadzorov nad pošiljkami odpadkov preko meja, ugotovljeni sta bili dve kršitvi nepravilno oziroma nepopolno izpolnjenega Dokumenta iz Priloge VII Uredbe 1013/2006, ne označitev prevoznega sredstva s predpisano tablo »A«. Za te kršitve so predstavniki FURS izrekli plačilne naloge.

Poleg tega je bila ugotovljena ena nezakonita pošiljka odpadnih gum iz Hrvaške v Italijo (končna destinacija naj bi bila Afrika). O nezakoniti pošiljki je bil seznanjen hrvaški pristojni organ, ki pa še ni sprejel odločitve ali se bo zadevna pošiljka vračala nazaj na Hrvaško oziroma se bo sprejela alternativna odločitev o predelavi odpadkov.

Obravnavana je bila tudi pošiljka medicinskih odpadkov po izdanem soglasju iz Italije v Avstrijo. Ker je prevoznik kršil predpisano pot iz soglasja, mu je bilo izdano opozorilo, predstavniki FURS so tovorno vozilo pospremili do mejnega prehoda Šentilj, kjer je vstopilo v Avstrijo.

Med nadzori so bile najpogosteje pregledane pošiljke odpadnih (ne)kovin, odpadnega papirja in odpadne plastike, poleg teh vrst odpadkov pa so nadzorni organi kontrolirali tudi iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF), biološke odpadke za bioplinarne, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne akumulatorje, odpadne gume, odpadni les in odpadne katalizatorje.

Več o rezultatih operacije RETROVIRUS

V mesecu septembru in oktobru je Svetovna carinska organizacija izvedla operacijo DEMETER VI, glavni cilje operacije je bilo spremljanje in nadzor čezmejnega pošiljanja odpadkov in kemikalij (snovi, ki tanjšajo ozonski plašč) na svetovni ravni.

Večina nadzorov je bila izvedena v Luki Koper, kjer sta bili odkriti dve nezakoniti pošiljki odpadkov in sicer izvoz odpadnih gum iz Slovenije za Kamerun ter pošiljka odpadne električne in elektronske opreme, poslana iz Tunizije na Slovaško.   

Več o operaciji DEMETER VI

Najbolj pogosto so se prevažali odpadna plastika, iz goriva pripravljeno gorivo (RDF), odpadni papir, odpadne kovine in nekovine ter kompost. Opazen je bil trend povečanja transporta čezmejnega pošiljanja odpadkov, predvsem v cestnem prometu, kar se je odrazilo v večjem številu izvedenih akcij nadzora, katerih pobudniki so bili vsi organi, pristojni za izvajanje nadzora, in v povečanem številu pregledanih pošiljk odpadkov.