Skoči do osrednje vsebine

Sanacija klifa pod piranskim župniščem v okviru sanacije zemeljskih plazov srednjega in malega obsega v skupni vrednosti 7,8 milijona evrov

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je z občino Piran sklenilo pogodbo o sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov na območju piranskega župnišča na klifu. Objekt piranskega župnišča je bil nevarno ogrožen zaradi izjemnega napredovanja erozije klifa. Celotna vrednost del znaša 393.721 evrov z DDV.

Sidranje in montaža zaščitnih mrež (piransko župnišče)

1 / 2

V Sloveniji je veliko število manjših plazov,ki bi jih morale sanirate lokalne skupnosti same, saj po obsegu ne dosegajo praga neposredne povzročene škode v višini okoli 2,6 mio evrov opredeljenega z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, zato niso opredeljeni kot naravna nesreča večjega obsega, kljub temu pa predstavljajo nevarnost za ljudi.  Ker lokalne skupnosti niso zmogle tovrstnega finančnega zalogaja, s čimer se je minister mag. Andrej Vizjak soočil tudi ob obiskih lokalnih skupnosti, je MOP sprejel rešitev, da  se sredstva za sanacijo plazov zagotovijo z rednimi proračunskimi sredstvi Ministrstva za okolje in prostor ter Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023.  Veliko zemeljskih plazov in podorov se  torej sproža izven dogodkov, ki so v veljavni zakonodaji opredeljeni kot naravna nesreča večjega obsega. Tovrstni pojavi  ne morejo biti predmet programov odprave posledic naravnih nesreč večjega obsega, skladno z določili Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in so prepuščeni naravni dinamiki oziroma v reševanje lokalni skupnosti. Na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je zsto oblikovana posebna proračunska postavka Sanacija plazov srednjega in malega obsega, in sicer z namenom financiranja sanacij zemeljskih plazov, ki ne morejo biti predmet obravnave v okviru programov odprave posledic naravnih nesreč na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, njihova sanacija pa zahteva finančna sredstva, ki presegajo finančno sposobnost prizadete lokalne skupnosti. Na poziv MOP je prispelo 54 predlogov občin za izvedbo nujnih ukrepov na 156 evidentiranih pojavih nestabilnosti tal.

Po pregledu dokumentacije in opredeljenih prioritet je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Program nujnih ukrepov za odpravo posledic nestabilnosti tal majhnega in srednjega obsega za leti 2020 in 2021, s katerim se načrtuje sofinanciranje izvedbe nujnih ukrepov na 32 pojavih nestabilnosti tal. Program ukrepov je ovrednoten na 7,8 milijona evrov.

Sanacija klifa pod piranskim župniščem

Z deli se je pričelo sredi septembra. Projekt zajema vgradnjo sider, montažo mrež in vgradnjo mikropilotov in veznih gred na območju klifa pod župniščem v Piranu. Z izvedenimi deli bo zavarovan objekt župnišča, kjer je erozija klifa napredovala v tolikšni meri, da je zid župnišča nad klifom že pričel pokati, saj je ostal brez opore v temeljnih tleh in je grozila porušitev.  Izvedena bo tudi zaščita brežine med podpornimi oboki cerkve sv. Jurija in samim župniščem z vgradnjo sidranih zaščitnih mrež. Projekt bo predvidoma zaključen v mesecu februarju 2021.  Ministrstvo za okolje in prostor sofinancira izvedbo gradbenih del  v višini 322.772 evrov. Strošek izdelave izvedbene tehnične dokumentacije, gradbenega nadzora in plačila davka na dodano vrednost  je strošek občine.