Skoči do osrednje vsebine

V 125 inšpekcijskih nadzorih nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, uvedenih 90 inšpekcijskih postopkov

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v usmerjeni akciji nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje večje število ljudi (šole, vrtci, bolnišnice, javne ustanove, kopališča..., odkrila številne objekte, za katere niso pridobljena ustrezna dovoljenja za gradnjo ali uporabo.

Akcija je potekala med 4. februarjem in 1. oktobrom 2020.

Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP) je v usmerjeni akciji nadzorov nad gradnjo, uporabo in izpolnjevanjem bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov v javni rabi, v katerih se zadržuje večje število ljudi (šole, vrtci, bolnišnice, javne ustanove, kopališča), odkrila številne objekte, za katere niso pridobljena ustrezna dovoljenja za gradnjo ali uporabo. Pri tem je gradbena inšpekcija upoštevala tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov.V akciji je sodelovalo 31 gradbenih inšpektorjev. V okviru akcije so opravili 125 inšpekcijskih nadzorov in uvedli 88 upravnih inšpekcijskih postopkov ter 2 prekrškovna postopka. V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so bili zavezanci v treh primerih, na podlagi 33. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru, opozorjeni na ugotovljene nepravilnosti ter jim je bil odrejen rok za njihovo odpravo. V zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije in nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene so gradbeni inšpektorji postopke ustavili. Tako je bilo 10. novembra 2020 izdanih 17 sklepov o ustavitvi postopkov in 17 ustavitev postopka na zapisnik. V treh zadevah je bilo na zapisnik ugotovljeno, da so inšpekcijski zavezanci sami izvršili odločbo.

Ugotovitve akcije na dan 10. novembra 2020

Do 10. novembra 2020 je bilo od skupno 88 uvedenih inšpekcijskih postopkov odločeno v 46. zadevah, znotraj katerih je bilo odkritih kar 12 objektov, ki se uporabljajo brez predpisanih uporabnih dovoljenj. Ker v 47,7% obravnavanih zadev ugotovitveni postopek še poteka, je za pričakovati, da bi lahko bil odstotek ugotovljenih objektov, ki se uporabljajo brez ustreznih uporabnih dovoljenj, po dokončanju vseh upravnih zadev še bistveno višji.

V sklopu akcije je bilo skupno izdanih 16 inšpekcijskih odločb, in sicer:

  • 12 odločb je bilo izdanih na podlagi 84. člena Gradbenega zakona (GZ), zaradi neskladne uporabe objektov, s katerimi so bile odrejene prepovedi uporabe objektov do izdaje uporabnega dovoljenja oziroma novega gradbenega dovoljenja. Ugotovljene nepravilnosti v zvezi z uporabo objektov brez ustreznih dovoljenj so se nanašale na štiri poslovne objekte, dva gostinska objekta, zidanico, dva objekta za kratkotrajno nastanitev oz. začasno bivanje, dva industrijska objekta ter premostitveni objekt.
  • Odkrita sta bila dva nelegalna objekta, za katera sta bili izdani odločbi, s katerima sta gradbena inšpektorja odredila ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov.
  • V zvezi z bistveno zahtevo univerzalne graditve in rabe objektov sta bili izdani dve odločbi za odpravo nepravilnosti v določenem roku. V enem primeru je bilo odrejeno, da je pri uporabi objekta potrebno omogočiti vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost, dostop do prostorov v pritličju poslovnega objekta, z izvedbo klančine ali mehanske dvižne naprave, ki bo ustrezala določbam Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov in standarda SIST ISO 21542. V drugem primeru pa je bilo odrejeno, da je potrebno izvesti obnovo talnih označb parkirnega mesta za invalida, tako da se zagotovi univerzalna raba objekta kot bistvena zahteva, ki jo mora izpolnjevati objekt glede na svoj namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta.

V zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov sta bila v sklopu akcije uvedena dva prekrškovna postopka. V prekrškovni zadevi zaradi uporabe objeta za začasno bivanje brez uporabnega dovoljenja je bila izdana odločba o prekršku v višini izrečene globe tič eurov. V drugem primeru pa še ni bilo odločeno, saj še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato bo ugotovitveni postopek potekal tudi po predvidenem časovnem okvirju akcije.

Pravna podlaga

Z izjemo nezahtevnih objektov, je pogoj za začetek uporabe objekta, za katerega je predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobitev uporabnega dovoljenja.

Pristojni gradbeni inšpektor je z odločbo prepovedal uporabo objekta ali dela objekta (84. člen GZ oziroma drugi odstavek 82. člena GZ v povezavi s 84. členom GZ), v kolikor je ugotovil, da se:

  • uporablja brez uporabnega dovoljenja;
  • uporablja v nasprotju z izdanim gradbenim dovoljenjem;
  • uporablja v nasprotju z uporabnim dovoljenjem;
  • mu je spremenila namembnost brez gradbenega dovoljenja.

Pristojni gradbeni inšpektor je z odločbo odredil odpravo nepravilnosti ter določil rok za odpravo nepravilnosti in ustavil gradnjo, če je ugotovil, da bo zaradi nadaljevanja gradnje ogroženo izpolnjevanje bistvenih zahtev (80. člen GZ) oziroma ob ugotovitvi drugih nepravilnosti in kršitev tega zakona pri izvajanju gradnje ali pri obstoječem objektu odredil odpravo teh nepravilnosti v določenem roku (86. člen GZ).

Objekt v javni rabi je objekt ali del objekta, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem: nestanovanjska stavba kot je gostinska stavba, poslovna in  upravna stavba, trgovska stavba in stavba za storitvene dejavnosti, stavba za promet in stavba za izvajanje komunikacij, stavba splošnega družbenega pomena, obredna stavba in druga nestanovanjska stavba, če je namenjena javni rabi, in javna površina kot je javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina.