Skoči do osrednje vsebine

Povabilo k prijavi za delo v evropski šoli

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Objavljamo informativno povabilo strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja k prijavi za delo v evropskih šolah v šolskem letu 2021/22

Slovenija se je leta 2004 z vstopom v Evropsko unijo vključila tudi v sistem evropskih šol s sedežem v Bruslju, ki so ga ustanovile države članice EU. Prva evropska šola je bila ustanovljena leta 1953 v Luksemburgu, danes pa deluje 13 evropskih šol v 6 državah članicah (tako imenovane šole tipa I).

V državah članicah EU delujejo tudi akreditirane evropske šole, med katerimi je Evropska šola Ljubljana, ki je začela izvajati program 1. 9. 2018. Cilj sistema Evropskih šol je izobraževati in vzgajati otroke iz različnih držav v njihovem maternem jeziku, v duhu tesnega sodelovanja in sobivanja v raznolikem medkulturnem okolju. Program Evropskih šol zajema predšolsko vzgojo (2 leti), primarno stopnjo (5 let) in sekundarno stopnjo (7 let), izobraževanje se zaključi z Evropsko maturo.

V vsaki evropski šoli je več tako imenovanih jezikovnih sekcij, v katerih se enotni program izvaja v jeziku sekcije po istih učnih načrtih in na enak način. V ožji mreži evropskih šol tipa I ni slovenske jezikovne sekcije zaradi premajhnega števila slovenskih otrok, zato se izobražujejo v angleški, francoski ali nemški jezikovni sekciji, slovenščino pa imajo v programu kot predmet prvi jezik.

V evropskih šolah poučujejo učitelji, ki jih na delo napotijo države članice. Na podoben način so napoteni tudi drugi strokovni delavci (svetovalni delavci, knjižničarji) in ravnatelji ter pomočniki ravnateljev. V evropske šole je v šolskem letu 2020/21 napotenih 11 slovenskih strokovnih delavcev.

Začasna napotitev na delo v tujino s polnim delovnim časom traja 9 šolskih let pod pogojem, da je napotena oseba pozitivno ocenjena po 2 letih in po 5 letih službovanja. Napotitev se izjemoma lahko podaljša na 12 let. Med začasno napotitvijo na delo v evropsko šolo delavec ostane v delovnem razmerju pri svojem delodajalcu v Sloveniji. Pravice in obveznosti napotenih oseb so določene v zakonu, ki ureja delovna razmerja v Republiki Sloveniji in v predpisih evropskih šol (Pravilnik za začasno napoteno osebje v evropskih šolah, Pravilnik o imenovanju in evalvaciji direktorjev in namestnikov). Ministrstvo, matična šola in delavec sklenejo tripartitno pogodbo o napotitvi delavca v tujino. 

Delo poteka v izrazito večjezičnem in večkulturnem okolju, zato je poleg osnovne usposobljenosti za delo pomembno tudi znanje tujih jezikov in sposobnost delovanja v jezikovno in kulturno raznolikem okolju.

V šolskem letu 2021/22 bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotovilo napotitev enega novega strokovnega delavca na sekundarno stopnjo (starost 11–18 let) ene od evropskih šol. Konkretno delovno mesto bo določeno glede na izkazan interes strokovnih delavcev.

Več informacij je zbranih v spodaj pripetem dokumentu.