Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve Akcije nadzorov nad prijavo začetka gradnje 2020

Ena od temeljnih nalog gradbene inšpekcije je nadzor nad zahtevami in izpolnjevanjem pogojev pri gradnji. V tem smislu je bila med 1. februarjem in 1. septembrom 2020 izvedena akcija, v kateri je sodelovalo 37 gradbenih inšpektorjev, ki so preverjali, ali se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje izvaja na podlagi popolne prijave, predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje in z imenovanjem nadzornika.

Ugotovitve akcije na dan 6. novembra 2020

Številne pomanjkljivosti so zavezanci odpravil tekom akcije. V zadevah, v katerih nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile le te v času, ko je potekala akcija že odpravljene, so gradbeni inšpektorji postopke ustavili. Tako je bilo na dan 6. novembra 2020 izdanih 60 sklepov o ustavitvi postopkov, en sklep o ustavitvi izvršbe in 49 ustavitev postopka na zapisnik.
V Akciji nadzora nad prijavo začetka gradnje je bilo skupno izdanih 36 inšpekcijskih odločb. Ena odločba, s katero je inšpektor odredil, da se gradnja ustavi, dokler investitor ne pridobi spremenjenega gradbenega dovoljenja, je bila izdana zaradi ugotovitve neskladnega objekta.
Zaradi ugotovitev izvajanja gradnje brez prijave oziroma brez popolne prijave začetka gradnje, so gradbeni inšpektorji izdali 27 odločb, s katerimi so odredili ustavitev gradnje, ter odpravo nepravilnosti (Ustavitev gradnje velja, dokler inšpekcijski zavezanec ne izkaže, da je dopolnil prijavo gradnje kot mu je bilo z odločbo odrejeno).
Osem odločb je bilo izdanih zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri sami gradnji, in sicer zaradi:
- nepopolne ograditve gradbišča z ograjo, katera bi preprečevala dostop tretjim osebam na gradbišče;
- nepopolne označitve gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta in
- neobstoja gradbiščne table.

V prekrškovnih postopkih so bile v sklopu akcije izdane štiri odločbe, v katerih so bili kršiteljem izrečenimi opomini. Zaradi prekrška, ki se je nanašal na prijavo začetka gradnje, ki ni bila opravljena na predpisan način, pa je bila zavezancu izdana odločba o prekršku z globo tisoč eurov.

V štirih primerih, ko so bile ugotovljene lažje nepravilnosti, so bili zavezanci po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru opozorjeni na ugotovljene nepravilnosti. Odrejen jim je bil rok za njihovo odpravo, z opozorilom, da v kolikor nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z zakonom.

Od 192 upravnih inšpekcijskih postopkov, ki so jih inšpektorji uvedli v letošnji Akciji nadzorov nad prijavo začetka gradnje do 6. novembra 2020, v 81. zadevah še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po predvidenem časovnem okvirju akcije.

Zakonodaja

4. člen Gradbenega zakona (GZ) določa, da je treba za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti objekta imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje in začetek gradnje objekta prijaviti v skladu s 63. členom GZ. Gradnjo je treba izvajati skladno z gradbenim dovoljenjem.

100.e čl. Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki je med izvedbo akcije stopil v veljavo, je na novo določil, da lahko ne glede na 4. člen GZ investitor na lastno odgovornost začne z gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti objekta tudi po dokončnosti gradbenega dovoljenja in prijavi začetka gradnje, kadar je ta predpisana.

63. člen GZ določa, da mora investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve osem dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, razen pri spremembi namembnosti, prijaviti začetek gradnje. Prijava se vloži na obrazcu. Drugi odst. 63. člena GZ določa, da lahko ne glede na prvi odstavek istega člena investitor pred prijavo začetka gradnje prijavi pripravljalna dela na gradbišču, pri čemer prijava pripravljalnih del vsebuje samo podatke in dokazila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na ta dela. Tretji odstavek istega člena pa določa, da je po prijavi začetka gradnje treba prijaviti vsako spremembo v zvezi z nadzornikom.

60. člen GZ določa obveznost predložitve zapisnika o zakoličenju objekta kot prilogo k prijavi začetka gradnje.

Obveznost izdelave dokumentacije za izvedbo gradnje opredeljujeta 61. člen GZ in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. Izjemi sta sprememba namembnosti in gradnja nezahtevnih objektov.

Inšpekcijski ukrepi v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev so opredeljeni v 80. členu GZ. Gradbeni inšpektor lahko izreče ukrep, s katerim odredi odpravo nepravilnosti ter določi rok za odpravo nepravilnosti in ustavi gradnjo, če:
- se gradnja, za katero je predpisana prijava začetka gradnje, izvaja brez popolne prijave;
- se gradnja izvaja brez predpisane dokumentacije za izvedbo gradnje;
- ni imenovan nadzornik;
- ugotovi, da bo zaradi nadaljevanja gradnje ogroženo izpolnjevanje bistvenih zahtev.

85. člen GZ določa inšpekcijske ukrepe v zvezi z nevarnim objektom. V prvem je določeno, da gradbeni inšpektor v primeru nevarnega objekta ustavi gradnjo oziroma prepove uporabo nevarnega objekta in odredi, da se v roku, ki ga določi, na stroške zavezanca objekt ustrezno zavaruje ali da se na objektu oziroma delu objekta v roku, ki ga določi, izvedejo vzdrževalna dela.

V zvezi s prekrškovnimi določbami GZ določa tudi globo za prekršek investitorja, če ne prijavi začetka gradnje na predpisan način; ne zagotovi zakoličenja objekta; ne imenuje nadzornika, kadar je ta predpisan; v primeru zamenjave vodje nadzora ne odredi ustavitve gradnje, dokler je ne prevzame nov vodja nadzora.

V zvezi z označitvijo inšpekcijskega ukrepa 96. člen GZ določa, da inšpektor po vročitvi inšpekcijske odločbe, s katero je prepovedana uporaba ali vgradnja gradbenih proizvodov, odrejena odprava nepravilnosti, odrejena ustavitev izvajanja gradnje ali odstranitev objekta, gradbišče oziroma objekt označi s tablo, ne glede na to, ali je inšpekcijski zavezanec oziroma lastnik navzoč. Na tabli morajo biti podatki o organu, ki je izdal odločbo, o vrsti kršitve, o izrečenem ukrepu ter številka in datum odločbe. Označitev se ne izvede, kadar za gradnjo ni predpisano gradbeno dovoljenje in pri nezahtevnih objektih.