Skoči do osrednje vsebine

Kdo in kako lahko dobi subvencijo za fiksne stroške?

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ker je bilo zadnje dni v javnosti in medijih nekaj nejasnosti glede ukrepa subvencioniranja fiksnih stroškov, v nadaljevanju dodatno in podrobneje pojasnjujemo kdo in v kolikšni višini lahko koristi ta ukrep.

Najprej pa je pomembno razumeti osnovni princip protikorona ukrepov. Seveda ukrepi ne morejo popolnoma nadomestiti izpada prihodkov ali kritje vseh fiksnih stroškov zaradi epidemije. Trudimo pa se ga vsaj delno pokriti in naš glavni cilj pri temu je ohranitev delovnih mest. Zato preostali del izpada ostane na plečih lastnikov kapitala.

Ker je glavni cilj ohranitev delovnih mest, je večina ukrepov direktno usmerjena na to vprašanje. Recimo subvencioniranje čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa ter izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene. Zaradi razsežnosti letošnje krize pa smo v zadnjem paketu dodali nov ukrep, ki bo poleg neposrednega subvencioniranja delovnega mesta dodatno pokril del fiksnih stroškov.

Kdo lahko koristi ta ukrep? 

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve zakona, pomeni na dan 28. novembra 2020, vsaj enega zaposlenega ali je samozaposleni ali družbenik-poslovodja ali ustanovitelj zadruge/zavoda. Prvi pogoj je, da ocenjuje, da mu bodo prihodki od prodaje v zadnjem kvartalu leta 2020 v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 upadli za 30 ali več odstotkov. 

Kako se izračuna višina subvencije fiksnih stroškov?

Tudi pri odločitvi o tem je pomembno razumeti osnovne principe protikorona paketov. Pomemben cilj je, da lahko državni organi ukrep izvajajo na zelo enostaven način in da ni administrativno zapleten. Zato je nujno določiti kriterije, ki jih lahko državni organi enostavno nadzirajo.

Res je, da obstajajo velike razlike med posameznimi panogami, vendar mora biti ukrep splošen za celotno gospodarstvo. Zato je strokovna skupina pod vodstvom dr. Mateja Lahovnika na podlagi analize predložila oceno, da pri večini podjetij fiksni stroški predstavljajo okrog 10 % njihovih letnih prihodkov. Če ste torej v letu 2019 imeli 300.000 evrov prihodkov od prodaje, je ocena, da so bili fiksni stroški okrog 30.000 evrov na leto. Torej predstavljajo fiksni stroški pri večini podjetij nekaj manj kot 1 % letnega prometa na mesec. In tej oceni smo se želeli približati s tem novim ukrepom.

Kako se torej izračuna višina subvencije? 

Najprej se podjetja delijo v dve skupini. Tista, ki so jim letos prihodki v primerjavi z lanskim poslovanjem padli med 30 in 70 %, in tista, ki so jim prihodki padli za več kot 70 % in jih je kriza torej najbolj prizadela. 

Za prvo skupino je subvencija določena v višini 0,6 % od prihodkov od prodaje iz leta 2019 za vsak mesec v upravičenem obdobju, ki je od 1. oktobra do 31. decembra 2020. Ker šesti interventni paket ukrepov, ki ga je sprejela vlada, določa pomoč za zadnje tri mesece letošnjega leta, dobijo ta podjetja torej subvencijo v višini 1,8 % od prihodkov od prodaje v letu 2019. 

Za najbolj prizadeta podjetja pa je določena subvencija v višini 1,2 % od lanskih prihodkov od prodaje za vsak mesec v upravičenem obdobju, torej skupaj 3,6 % od lanskih prihodkov od prodaje za obdobje subvencioniranja.

Kako to izgleda v praksi?

Recimo, da ste imeli v celotnem letu 2019 za 300.000 evrov prihodkov od prodaje, v letošnjem letu pa ocenjujete, da so vam prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju glede na prihodke od prodaje v zadnjem četrtletju leta 2019 upadli za 40 %. Potem boste poleg ostalih ukrepov za čakanje na delo ali skrajšani delovni čas ali mesečnega temeljnega dohodka, v kolikor ste samozaposleni, dobili še dodatno subvencijo za fiksne stroške v višini 1,8 % od lanskega prometa, torej 5400 evrov.

Če pa ocenjujete, da vam bo letošnji promet v zadnjem četrtletju glede na enako obdobje leta 2019 upadel za več kot 70 %, boste dobili subvencijo v višini 3,6 % od lanskih celoletnih prihodkov od prodaje, torej 10.800 evrov. In še enkrat - to so dodatna sredstva ob vseh ostalih ukrepih, ki se vežejo neposredno na delovno mesto.

Pri tem pa obstaja omejitev najvišjega zneska. In tudi ta omejitev je vezana na delovna mesta, ker je cilj ukrepanja ravno njihova zaščita. Najvišji znesek subvencije ne more preseči 1000 evrov na zaposlenega za nedoločen čas na mesec. Torej za tri mesece delovanja tega ukrepa subvencija ne more biti višja od 3000 evrov na zaposlenega za nedoločen čas, pri čemer se upošteva število zaposlenih za nedoločen čas na dan oddaje vloge. Tisti, ki so samozaposleni in zavarovani na podlagi 15. člena ZPIZ-2 oziroma družbeniki oz. ustanovitelji, ki so zavarovani na podlagi 16. člena ZPIZ-2 na dan oddaje vloge, se prav tako lahko upoštevajo v izračunu te omejitve.

Če ste imeli v letu 2019 za 300.000 evrov prihodkov od prodaje in ocenjujete upad prihodkov od prodaje v zadnjem četrtletju letošnjega leta glede na enako obdobje lani za 40 %, bi torej lahko dobili 5400 evrov subvencije. Pa vendar, če imate samo enega zaposlenega za nedoločen čas na dan oddaje vloge, lahko dobite največ 3000 evrov. Če imate dva ali več zaposlenih pa dobite izračunano subvencijo v celoti.

Če ste imeli v lanskem letu za 300.000 evrov prihodkov od prodaje, v letošnjem letu pa ocenjujete upad prihodkov od prodaje v zadnjem četrtletju glede na enako obdobje lani za več kot 70 %, lahko dobite 10.800 evrov subvencije. Pa vendar, če imate samo enega zaposlenega za nedoločen čas na dan oddaje vloge, je lahko najvišji znesek 3000 evrov; če imate dva zaposlena, največ 6000 evrov; če imate tri zaposlene največ 9000 evrov; če imate štiri zaposlene, pa dobite izračunano subvencijo 10.800 evrov v celoti, saj ne presegate meje, ki je postavljena na število zaposlenih.Tako lahko torej zelo enostavno izračunate, kolikšno subvencijo dobite za pokrivanje fiksnih stroškov. Obstaja samo še ena zadnja omejitev. In sicer, že pri prijavi boste morali oceniti neto izgubo zadnjega kvartala 2020, v prihodnjem letu pa boste morali dokazati dejansko neto izgubo v upravičenem obdobju (1. oktober do 31. december 2020). V primeru, da ste mikro ali malo podjetje, boste upravičeni do 90 % izgube oziroma če ste srednje veliko ali veliko podjetje, boste upravičeni do 70 % izgube v upravičenem obdobju. To pomeni, da v primeru, da ste dobili glede na prejšnje izračune izplačanih preveč sredstev, boste te morali vračati.

Prav tako se v prihodnjem letu preverja dejanski upad prihodkov od prodaje v zadnjem četrtletju glede na enako obdobje leta 2019, ki mora biti višji od 30 %. V kolikor ste ocenili, da so vam bodo prihodki upadli za več kot 70 %, v prihodnjem letu pa ugotovite, da so vam padli za 30 do vključno 70 %, boste morali vračati sorazmerni delež. V kolikor pa so vam upadli za 30 % in manj, boste vračali celotno pomoč.

Nazadnje pa je potrebno upoštevati še maksimalne zneske pomoči, ki jih lahko upravičenec prejme, in sicer:

  • Za upravičence, registrirane pred 1. oktobrom 2019, je maksimalni znesek pomoči 3 milijone evrov, saj se upošteva EU Začasni okvir za državne pomoči, točka 3.12 in
  • Za upravičence , registrirane od vključno 1. oktobra 2019 do 1. septembra 2020, je maksimalni znesek pomoči 800.000 evrov, saj se upošteva EU Začasni okvir za državne pomoči, točka 3.1., kamor se vštevajo tudi ostale pomoči iz interventnih zakonov (čakanje za delo, skrajšan delovni čas, idr.).

Kakšen je postopek uveljavljanja fiksnih stroškov?

Upravičenci na Finančno upravo Republike Slovenije predložijo izjavo za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov v elektronski obliki preko sistema eDavki do 31. decembra 2020 in bodo nato do 20. januarja 2020 dobili izplačilo. Vloga bo predvidoma od 17. decembra 2020 dalje dostopna na poratalu eDavki Finančne uprave Republike Slovenije.