Skoči do osrednje vsebine

100 milijonov evrov za manjše inovacijske nizkoogljične projekte iz Sklada za inovacije

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za podnebne ukrepe Evropske komisije 19. novembra organizira spletno konferenco, na kateri bodo predstavili nov razpis Sklada za inovacije. Razpis za podporo za manjše inovacijske nizkoogljične projekte v vrednosti med 2,5 in 7,5 milijona evrov bo objavljen 1. decembra, rok za oddajo vlog bo 10. marca 2021.

Pred konferenco podrobnosti še niso znane, nekaj informacij lahko pridobimo iz uredbe Sklada za inovacije in predvidenih usmeritev, ki pa se lahko še spremenijo.

Kategorije sektorjev nizkoogljičnih tehnologij, za katera bo mogoče kandidirati z manjšimi inovacijskimi projekti, so tako iste kot v prvem razpisu za velike projekte: energetsko intenzivne industrije, energija iz obnovljivih virov, shranjevanje energije, zajemanje in shranjevanje ogljikovega dioksida, zajemanje in uporaba ogljika, medsektorske zadeve.

Izbira projektov za podporo Sklada za inovacije bo temeljila na merilih, ki jih poznamo že iz prvega razpisa, s predvidenimi spremembami glede na razpis za velike projekte:

  • uspešnost v smislu potenciala za preprečevanje emisij toplogrednih plinov (TGP), kjer je primerno (poenostavljena metodologija);
  • stopnja inovativnosti projektov v primerjavi s stanjem tehnike (predvidoma se bo spodbudilo specifične aktivnosti, na primer nadomestni proizvodi);
  • stopnja pripravljenosti projekta (manjše zahteve glede dokumentacije);
  • tehnični in tržni potencial za obsežno uporabo ali ponovno izvajanje ali za poznejša zmanjšanja stroškov (predvidoma načrt izmenjave znanja v prijavi ne bo potreben);
  • učinkovitost projekta (poenostavljeni izračuni).

Predvideno je, da bi se za izbiro projektov, ki dosežejo enako število točk po teh petih merilih,  uporabilo dodatno merilo - geografska uravnoteženost.

Ker bo razpis potekal samo v eni fazi, mora oddana prijava ustrezno upoštevati vsa merila. Predvideva se, da bi imela stopnja pripravljenosti projekta z vidika vstopa na trg večjo težo kot pri velikih projektih. V tem smislu se bo predvidoma spodbujalo, da se v projekt vključi tudi pionirske kupce oziroma stranke. Zelo pomembna kriterija sta tudi stopnja inovativnost in seveda potencial za preprečevanje emisij TGP.

Ustrezni stroški manjšega projekta so stroški skupnih kapitalskih izdatkov takega projekta, podporo je možno pridobiti do višine 60 % vseh teh stroškov – kar je bolj ugodno kot pri velikih projektih, pri katerih je možno pridobiti do 60 % samo od dodatnih kapitalskih in operativnih stroškov, ki so posledica inovacij. Torej bo najvišja možna višina podpore pri manjših projektih znašala 4,5 milijona evrov.

Sklad za inovacije je ključni ukrep Evropske unije (EU) za podporo inovacijam na področju nizkoogljičnih tehnologij, ki se financira iz prodaje emisijskih kuponov ter sodi med osrednje inštrumente za doseganje širših ekonomskih obveznosti EU v okviru Pariškega sporazuma in cilja postati podnebno nevtralna Evropa do 2050. Do leta 2030 naj bi se iz sredstev sklada razdelilo okrog 10 milijard evrov – večina za velike projekte v vrednosti skupnih kapitalskih izdatkov nad 7,5 milijona evrov, nekaj tudi za manjše projekte. Letos poleti je bil objavljen razpis v višini ene milijarde evrov za večje projekte, rok za prijavo je bil konec oktobra, komisija je že objavila nekaj podatkov o prijavah. Iz Slovenije je prispelo sedem prijav.

Spletna konferenca, 19. november

Več informacij o Skladu za inovacije