Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve Akcije nadzora nad oglaševanja prodaje stanovanj in enostanovanjskih stavb v letu 2020

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Z namenom zaščititi končne kupce pred tveganjem neizpolnitve obveznosti investitorja oziroma vmesnega kupca kot prodajalca po prodajni pogodbi ob prodaji stanovanj in enostanovanjskih stavb, je stanovanjska inšpekcija izvedla akcijo nadzorov, v katerih je preverila ali tisti, ki oglašujejo prodajo objektov izpolnjujejo pogoje za sklepanje pogodb oziroma oglaševanje nepremičnine.

Inšpektorji so v akciji preverjali, ali so za oglaševane nepremičnine izpolnjeni pogoji za sklepanje pogodb oziroma oglaševanje nepremičnine, ki jih določa Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES), ki določajo:

  • da mora biti prodajalec bodisi lastnik zemljiške parcele, na kateri bo gradil oziroma gradi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe, bodisi imetnik stavbne pravice na zemljiški parceli, na podlagi katere je upravičen zgraditi enostanovanjsko stavbo oziroma stavbo z več posameznimi deli, ki je predmet prodajne pogodbe,
  • da je bilo za gradnjo izdano dokončno gradbeno dovoljenje,
  • v primeru, da je predmet prodaje posamezen del stavbe z več posameznimi deli, pa so preverjali tudi, ali ali je prodajalec v obliki notarskega zapisa določil splošne pogoje prodaje posameznih delov stavbe z vsebino, določeno v 8. členu ZVKSESV.

V usmerjeno akcijo je bilo vključenih petindvajset nepremičnin. V enajstih primerih je vršil prodajo investitor sam, v štirinajstih je imel investitor sklenjeno posredniško pogodbo o prodaji in oglaševanju nepremičnine z nepremičninskim posrednikom. Iz vzorca izvedenih usmerjenih nadzorov je mogoče razbrati večji delež prodajalcev, kjer v primeru prodaje večjih večstanovanjskih stavb, investitor – prodajalec ustanovi za ta namen novo podjetje, ki je namenjeno prodaji posameznih delov v določeni stavbi ali soseski (investitor ima lahko več aktualnih projektov, kjer za vsakega posebej ustanovi novo podjetje, ki nastopa kot prodajalec).

V nadzorih petindvajsetih oglaševanih nepremičnin, v enaindvajsetih primerih ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, v štirih primerih pa so bile ugotovljene kršitve zakonodaje. V treh primerih, so zavezanci nemudoma prenehali z oglaševanjem, med njimi tudi oglas za prodajo nepremičnine, ki je potekala v stečajnem postopku, stečajni upravitelj pa o oglaševanju niti ni bil seznanjen. V enem primeru pa je bila izdana upravna odločba, s katero je bilo prepovedano sklepanje prodajnih pogodb oziroma oglaševanje (pritožba zavrnjena na II. stopnji, postopek še ni končan).

V dveh primerih, ko so stanovanjski inšpektorji ugotovili, da je nepremičninska družba oglaševala prodajo brez ustreznega gradbenega dovoljenja, v drugem pa se je oglaševanje prodaje nanašalo na bodoče gradnje, kjer niso bili izpolnjeni pogoji za prodajo, je bila zadeva zaradi morebitnega zavajajočega oglaševanja odstopljena tudi na Tržni inšpektorat.