Skoči do osrednje vsebine

Končana akcija nadzora upravljanja večstanovanjskih stavb 2020

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Stanovanjska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je zaključila usmerjeno akcijo, v kateri je preverjala, ali upravniki zagotavljajo pogoje za učinkovito upravljanje večstanovanjskih stavb, ali se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu ter ali izstavljajo etažnim lastnikom mesečne obračune stroškov.

Pri dvajsetih naključno izbranih upravnikih večstanovanjskih stavb so stanovanjski inšpektorji preverjali, ali upravnik vodi poseben račun za večstanovanjsko stavbo v skladu z 42. členom Stanovanjskega zakona oziroma ali odvede sredstva rezervnega sklada na transakcijski račun rezervnega sklada v roku, ki ga določa zakon v primeru, da etažni lastniki vplačujejo mesečni prispevek rezervnega sklada na redni transakcijski račun upravnika in ne neposredno na poseben transakcijski račun in ali upravnik vsakemu etažnemu lastniku mesečno izstavi obračun stroškov. 

Stanovanjski zakon določa, da mora upravnik zagotoviti, da se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu. Če izvaja upravnik vplačila etažnih lastnikov preko svojega transakcijskega računa, mora najkasneje v roku desetih dni od vplačila posameznega etažnega lastnika odvesti sredstva, vplačana za namen rezervnega sklada, na transakcijski račun rezervnega sklada.

Prav tako zakon (v 66. členu) določa, da mora upravnik vsakemu etažnemu lastniku mesečno izstaviti obračun stroškov ter v obračunu stroškov ločeno prikazati vsak strošek obratovanja in vzdrževanja ter upravniških storitev za celotno večstanovanjsko stavbo in delež posameznega etažnega lastnika, na katerega je obračun naslovljen, višino mesečnega vplačila v rezervni sklad in morebitna druga plačila naslovnika ter stanje rezervnega sklada za celotno večstanovanjsko stavbo.

V usmerjeno akcijo je bilo vključenih dvajset stavb oziroma upravnikov - pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in upravnika enega od etažnih lastnikov. Vsi upravniki teh stavb so zagotovili, da se vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu, ali na skupnem fiduciarnem računu ali pa na fiduciarnem računu rezervnega sklada odprtega za posamezno večstanovanjsko stavbo s katero upravljajo. Razen enega, so vsi izdelali in izstavili mesečni obračun stroškov. Za tega je bil uveden prekrškovni postopek. Prekrškovni postopek, pa je bil uveden tudi zoper upravnika -pravna oseba, ki na zahtevo inšpektorja ni posredoval vse zahtevane dokumentacije vezane na upravljanje večstanovanjske stavbe.