Skoči do osrednje vsebine

Akcija nadzora nad objekti 2020, za katere je gradbena inšpekcija dobila pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora (prijavo) zaradi nedovoljene gradnje

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

V akciji je sodelovalo 58 gradbenih inšpektorjev. Opravili so 683 inšpekcijskih nadzorov in uvedli 400 inšpekcijskih postopkov, 386 upravnih in 14 prekrškovnih. V 269 upravnih zadevah, ki so bile zaključene do 5. novembra 2020, so inšpektorji odkrili 145 nedovoljenih objektov in izdali kar 154 inšpekcijskih odločb.

Od 1. februarja do 1. septembra 2020, so gradbeni inšpektorji na območjih, ki jih nadzirajo, preverjali ali gradnja objekta, za katero je inšpektorat s prijavo prejel namig o nedovoljeni gradnji, poteka zakonito oziroma ali je investitor zanjo pridobili gradbeno dovoljenje in ali dela izvaja skladno z gradbenim dovoljenjem.

Gradbeni inšpektorji so odkrili 112 nelegalnih objektov, za katere so gradbeni inšpektorji z odločbami, na podlagi 82. člena Gradbenega zakona (GZ), odredili ustavitev gradenj ter rok za odstranitev objektov. Odkrili so tudi tri neskladne objekte, za katere so bile na podlagi prve oziroma druge točke 83. člena GZ izdane odločbe. V sklopu akcije je bilo odkritih tudi 30 nevarnih objektov, za katere so bile na podlagi 85. člena GZ odrejene takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oziroma zavarovanje. Izdali so tudi tri odločbe zaradi neskladne uporabe objekta, s katerimi so bile na podlagi 84. člena GZ odrejene prepovedi uporabe objektov do izdaje uporabnega dovoljenja oziroma novega gradbenega dovoljenja.

Pri treh objektih so gradbeni inšpektorji pri izvajanju gradnje ali pri obstoječem objektu ugotovili še druge nepravilnosti in kršitve GZ. Izdali so odločbe za odpravo nepravilnosti v določenem roku na podlagi 86. člena GZ. Na podlagi 80. člena GZ so izdali tudi tri odločbe z izrekom inšpekcijskega ukrepa v zvezi s prijavo začetka gradnje in izpolnjevanjem bistvenih zahtev objekta.

V primeru ugotovljenih lažjih nepravilnosti so gradbeni inšpektorji zavezancem, na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru, izrekli opozorilo na zapisnik in jim odredili rok za njihovo odpravo, z opozorilom, da v kolikor nepravilnosti ne bodo odpravljene v navedenem roku, bodo izrečeni drugi ukrepi v skladu z GZ. Takih primerov je bilo v 16.

V zvezi z vodenjem prekrškovnih postopkov je bilo v sklopu akcije uvedenih 14 prekrškovnih postopkov. Izdani sta bili dve odločbi o prekršku v višini izrečenih glob 2. tisoč eurov, trije plačilni nalogi po Zakonu o prekršku (ZP-1) v skupni višini 4 tisoč eurov in pet odločb po ZP-1 z izrečenim opominom.

V zadevah, ki so bile predmet nadzora v okviru akcije do 5. novembra 2020 in nepravilnosti niso bile ugotovljene oziroma so bile v času, ko je potekala akcija že odpravljene, pa je bilo izdanih 70 sklepov o ustavitvi postopkov, trije sklepi o ustavitvi izvršbe in osem ustavitev postopka na zapisnik. V osmih zadevah je bilo na zapisnik ugotovljeno, da so inšpekcijski zavezanci sami izvršili odločbo, v petih primerih pa je bilo na zapisnik ugotovljeno, da je bil objekt legaliziran. 

V štirih prekrškovnih zadevah od 14. uvedenih in v 117. upravnih inšpekcijskih postopkih, od uvedenih 386, pa še ni bilo odločeno, saj še niso bili pridobljeni vsi podatki, na osnovi katerih bi lahko ugotovili dejansko stanje, zato bodo ugotovitveni postopki potekali tudi po predvidenem časovnem okvirju akcije. Že sedaj pa lahko rečemo, da je tudi letos gradbena inšpekcija v Akciji preprečevanja nedovoljenih gradenj objektov, v kateri gradbeni inšpektorji izvajajo usmerjene nadzore nad objekti, za katere so dobili pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora (prijavo) zaradi nelegalne gradnje, odkrila velik odstotek nedovoljenih objektov. V do sedaj obravnavanih zadevah je bilo takih objektov več kot polovica (53,9 %). Ker v 30 % obravnavanih zadev v času poročanja še ni bilo odločeno oziroma ugotovitveni postopki v teh zadevah še potekajo, je pričakovati, da bo odstotek ugotovljenih nedovoljenih objektov po dokončanju vseh upravnih zadev še bistveno višji.

 

Nelegalen objekt je objekt, ki se gradi ali ki je zgrajen brez dokončnega gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, če ga gradbeno-tehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem; nelegalen objekt je tudi objekt, za katerega je bilo gradbeno dovoljenje ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja odpravljeno ali razveljavljeno in objekt, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje, če je zgrajen v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ali drugim predpisom občine.

Neskladen objekt je objekt, ki ima vsaj dokončno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem tako, da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in pri tem ne gre za dopustna odstopanja v skladu s 66. členom GZ. Nevaren objekt pa je objekt, ki ne izpolnjuje bistvenih zahtev, tako da neposredno ogroža zdravje in življenje ljudi, premoženje večje vrednosti, promet ali sosednje objekte.

Nelegalen objekt, neskladen objekt ali nevaren objekt Gradbeni zakon opredeljuje kot nedovoljen objekt.