Skoči do osrednje vsebine

4 predsodni postopki zaradi slovenske okoljske zakonodaje

Evropska komisija je Sloveniji izdala 2 uradna opomina - zaradi neprenosa direktive o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz direktive o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike. Komisija je izdala tudi 2 obrazloženi mnenji – zaradi neizpolnitve obveznosti iz odločbe Komisije o določitvi podrobnih pravil za spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz direktive o izrabljenih vozilih in zaradi nepravilnega prenosa direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje ter direktive o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja). Rok za odgovor Komisiji je 30. decembra letos.

Določitev temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja

Ker je očitanih kršitev več, največkrat pa iz referenčnega člena ali priloge direktive ni moč razbrati, na kaj se očitana kršitev nanaša, bo Uprava za jedrsko varnost skupaj z Upravo za varstvo pred sevanji in Upravo za zaščito in reševanje, katerih pristojnosti v domači zakonodaji so povezane s prenosom navedene direktive, zadevo nemudoma podrobno proučila in ocenila ali v odgovoru zadostuje pojasnilo in dodatna obrazložitev ali gre za nepopolni prenos in bo potrebna sprememba zakonodaje.

Okoljski standardi kakovosti na področju vodne politike

Očitano neizpolnjevanje obveznosti se nanaša na dokument »Predhodni program ukrepov za 12 posameznih snovi, ki so s predpisom, ki ureja stanje površinskih voda, uvrščene na seznam kemijskih parametrov«, ki pa ga je Slovenija že sprejela in objavila v mesecu avgustu 2020 ter tudi že uspešno poročala na Evropsko komisijo.

Določitev podrobnih pravil za spremljanje ciljev za ponovno uporabo/predelavo in ponovno uporabo/recikliranje iz direktive o izrabljenih vozilih

Slovenija poročevalske obveznosti poročanja o doseženih ciljih ponovne uporabe in predelave ter ponovne uporabe in recikliranja izrabljenih vozil za leto 2015 in 2016 ni izpolnila, ker na osnovi poročil zavezancev, ki jih letno posredujejo Agenciji za okolje, ni razpolagala z vsemi zahtevanimi in pravilnimi podatki. Podatki za leto 2015 so sedaj zagotovljeni in vneseni v sistem, za leto 2016 pa je v teku dodatna analiza podatkov in pridobitev dodatnih podatkov obratov za obdelavo izrabljenih vozil ter na njihovi osnovi zagotovitev še skupnega poročila za 2016.

Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje in industrijske emisije (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)

Ministrstvo za okolje in prostor bo nemudoma pristopilo k proučitvi očitanih kršitev glede pritožbe zoper sklep o predhodni presoji in pritožbe ter sodnega varstva zoper odločbo o okoljevarstvenem soglasju in dovoljenju za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega.