Skoči do osrednje vsebine

Spremembe glede prehajanja meje

Z dnem 28. septembrom 2020 je začel veljati nov Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije (Uradni list št. 130/2020, v nadaljevanju: Odlok).

Odlok v prvem odstavku 10. člena med drugim določa, da se osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima prebivališče v državah, ki so na rdečem ali oranžnem seznamu, ali prihaja iz teh držav, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 odredi karantena za obdobje deset dni. Osebi iz prvega odstavka tega člena se karantena ne odredi, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji in sicer pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezne in verodostojne ter so navedeni v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.

Ne glede na prvi odstavek 10. člena Odloka se vstop v Republiko Slovenijo brez odreditve karantene in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) dovoli na podlagi izjem, ki so navedene v četrtem odstavku navedenega člena Odloka (16 izjem). Na področju gospodarskih oz. poslovnih razlogov gre za naslednje izjeme:  

  1. točka - čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;
  2. točka - osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sek­torju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« iz Priloge 3 Sporočila Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpo­ložljivosti blaga in bistvenih storitev (UL C št. 96 z dne 24. 3. 2020, str. 1) ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
  3. točka - osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slo­venijo ali iz Republike Slovenije v urah po prehodu meje;
  4. točka - osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje;
  5. točka - osebi, ki v Republiko Slovenijo prihaja iz države članice Evropske unije oziroma države članice schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam .

Za razlago posameznih določb Odloka oziroma za pojasnila glede prehoda meje, predlagamo, da se obrnete na Ministrstvo za notranje zadeve, ki je pristojno za razlago Odloka.

Odlok je dostopen tukaj.