Skoči do osrednje vsebine

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet zaradi ukinitve standarda e-SLOG verzija 1.6 in 1.6.1 ter uvedbe izmenjave e-naročilnic, e-potrditev naročilnic in e-dobavnic v standardu e-SLOG 2.0

Dne 26. 9. 2020 je bila zaradi prehoda na uporabo standarda e-SLOG 2.0 za izmenjavo e-računov in uvedbe izmenjave e-naročilnic, e-dobavnic in e-potrditev naročilnic (v nadaljnjem besedilu: e-dokumenti) v standardu e-SLOG 2.0, nameščena nova verzija spletne aplikacije UJPnet, verzija 1.65 (v nadaljnjem besedilu: UJPnet).

E-računi

1.10.2020 se ukinja uporaba standarda e-SLOG, verzija 1.6 in 1.6.1, uporabljal se bo samo še standard e-SLOG, verzija 2.0; proračunski uporabniki pa prek UJPnet lahko prejemajo in pošiljajo  e-račune tudi v standardih UBL, verzija 2.1 in CEFACT, verzija 100.D16B. 

Od 1.10.2020 dalje proračunski uporabniki ne bodo več prejemali in izdajali e-računov v standardu e-SLOG, verzija 1.6 in 1.6.1. UJP bo e-račune prejete v tem standardu zavrnil. V zvezi z navedenim so v nadaljevanju opisane novosti oziroma spremembe v UJPnet.

 • Zavihek E-računi/Prejeti

Prejete e-račune je prek Akcije prenesi možno pretvoriti v drug standard (npr. pretvorba e-računa prejetega v standardu e-SLOG 2.0 v standard e-SLOG 1.6.1 ali UBL 2.1; ali npr. pretvorba e-računa prejetega v standardu UBL 2. 1 v standard e-SLOG 2.0 in e-SLOG 1.6.1). Prek akcije »Masovni prevzem e-računov« je možna tudi masovna pretvorba e-računov v drug standard.

 • Zavihek E-računi/Uvoz

Prek zavihka E-računi/Uvoz je vzpostavljeno pošiljanje oziroma uvažanje že pripravljenih e-računov v standardih e-SLOG 2.0, UBL 2.1 in CEFACT 100.D16B. E-račune v standardu e-SLOG 2.0 je možno uvažati oziroma pošiljati tudi brez ovojnice za e-račun, medtem ko je e-račune v standardih UBL 2.1 in CEFACT 100.D16B možno uvažati samo kot ZIP datoteko z ovojnico za e-račun. Možno je uvažati tudi e-račune brez elektronskega podpisa. V primeru uvoza e-računa v standardu e-SLOG 2.0 ima uporabnik UJPnet ob izbiri akcije »Podpiši« možnost izbire »Da« (e-račun podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom, s katerim dostopa do UJPnet) ali »Ne« (e-račun bo avtomatsko podpisan s strežniškim certifikatom UJP).

 • Zavihek E-računi/Vnos

 Prek zavihka E-računi/Vnos je omogočen ročni vnos e-računov v standardu e-SLOG 2.0. Uporabnik UJPnet ima ob izbiri akcije »Podpiši« možnost izbire »Da« (e-račun podpiše s kvalificiranim digitalnim potrdilom, s katerim dostopa do UJPnet) ali »Ne« (e-račun bo avtomatsko podpisan s strežniškim certifikatom UJP). Ročni vnos e-računov v standardu e-SLOG 2.0 bo možen od 1.10.2020 dalje.

 • Zavihek E-računi/Izdani

Izdane e-račune je prek Akcije prenesi možno pretvoriti v drug standard (npr. pretvorba e-računa izdanega v standardu e-SLOG 2.0 v standard e-SLOG 1.6.1 ali UBL 2.1; ali npr. pretvorba e-računa izdanega v standardu UBL 2. 1 v standard e-SLOG 2.0 in e-SLOG 1.6.1). Prek akcije »Masovni prevzem e-računov« je možna tudi masovna pretvorba e-računov v drug standard.

Akcij »Pošlji preklic« in »Pošlji kopijo« ni več oziroma ni več možno pošiljanje preklicev in kopij e-računov, ki so  ročno vneseni prek UJPnet, saj standard e-SLOG 2.0 teh funkcij ne podpira.

E-dokumenti

Prek novega zavihka E-dokumenti je omogočena izmenjava e-dokumentov v standardu e-SLOG 2.0. E-dokumenti se izmenjujejo prek že vzpostavljenega sistema za izmenjavo e-računov in so sestavljeni iz splošne ovojnice, e-dokumenta v standardu e-SLOG 2.0 in poljubnih prilog (npr. PDF). Standard e-SLOG 2.0 za e-dokumente in splošna ovojnica bodo objavljeni na spletni strani UJP. Izmenjava e-dokumentov za proračunske uporabnike ni obvezna in je stvar dogovora med proračunskim uporabnikom in njegovim poslovnim partnerjem. Izmenjava e-dokumentov je vzpostavljena prek ponudnikov e-poti in bančnega omrežja.

Uporabniki UJPnet pridobijo pravico prejemanja in/ali izdajanja e-dokumentov z oddajo Vloge za prejemanje in/ali izdajanje e-računov. Vsi uporabniki UJPnet, ki že imajo pravico izdajanja in/ali prejemanja e-računov so s 26.9.2020 avtomatsko pridobili tudi pravico prejemanja in/ali izdajanja e-dokumentov.

 • Zavihek E-dokumenti/Prejeti

V zavihku E-dokumenti/Prejeti je na voljo seznam prejetih e-dokumentov z možnostjo filtriranja po datumu prejema, izdajatelju in prejemniku e-dokumenta in z možnostjo masovnega prevzema e-dokumentov.

 • Zavihek E-dokumenti/Moji prejemniki

V zavihku E-dokumenti/Moji prejemniki je na voljo seznam prejemnikov naročenih na e-račune in e-dokumente izdajateljev proračunskih uporabnikov. Naročanje e-dokumentov za pošiljanje le-teh na e-naslove prejemnikov prek e-pošte ni možno.

 • Zavihek E-dokumenti/Uvoz

Prek zavihka E-dokumenti/Uvoz je vzpostavljeno pošiljanje oziroma uvažanje že pripravljenih podpisanih ali nepodpisanih e-dokumentov. Možen je uvoz vseh tipov e-dokumentov v obliki ZIP datoteke sestavljene iz splošne ovojnice, e-dokumenta v standardu e-SLOG 2.0 in poljubnih prilog (npr. PDF), in sicer kot posamičen uvoz e-dokumenta ali kot masoven uvoz več e-dokumentov hkrati.

 • Zavihek E-dokumenti/Vnos

Prek zavihka E-dokumenti/Vnos je omogočen ročni vnos vseh tipov e-dokumentov, in sicer prek gumbov »Vnesi novo e-naročilnico«, »Vnesi novo e-dobavnico« in »Vnesi novo e-potrditev naročilnice«. Vsi ročno vneseni e-dokumenti so avtomatsko podpisani s strežniškim certifikatom UJP in jih je možno shraniti med Moje e-dokumente.

 • Zavihek E-dokumenti/Izdani

V zavihku E-dokumenti/Izdani je na voljo seznam izdanih e-dokumentov z možnostjo filtriranja po datumu pošiljanja, izdajatelju in prejemniku e-dokumenta ter možnostjo masovnega  prevzema e-dokumentov. 

 • Zavihek E-dokumenti/Ponudniki e-poti

V zavihku E-dokumenti/Ponudniki e-poti je na voljo seznam vseh ponudnikov e-poti, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov in e-dokumentov.

Poslovna analitika

V okviru zavihka Poslovna analitika je dodan nov podzavihek »Dinamika e-dokumenti«.

Uporabniki UJPnet pridobijo pravico vpogleda v zavihek Poslovna analitika z oddajo UJPnet vloge za pridobitev pravic poslovne analitike. Uporabniki UJPnet, ki že imajo pravico vpogleda v poslovno analitiko so s 26.9.2020 avtomatsko pridobili tudi pravico vpogleda v nove podatke znotraj podzavihkov Dinamika e-računi in v nov podzavihek Dinamika e-dokumenti.

 • Zavihek Poslovna analitika/Dinamika e-računi

V zavihku Dinamika e-računi je dodan tabelarični in grafični pregled podatkov o številu zavrnjenih, številu plačanih in deležu plačanih e-računov.

 • Zavihek Poslovna analitika/Dinamika e-dokumenti

Dodan je nov zavihek Dinamika e-dokumenti prek katerega je vzpostavljen tabelarični in grafični pregled podatkov o številu izmenjanih e-dokumentov (e-naročilnica, e-dobavnica, e-potrditev naročilnice).

Plačila

 • Zavihek Vpogledi/Promet

V zavihku Vpogledi/Promet (v stolpcu Akcija) je uporabniku UJPnet omogočen prevzem Potrdila o bremenitvi podračuna in prevzem Potrdila o odobritvi podračuna v .pdf obliki tudi v madžarskem jeziku.

Nove funkcionalnosti so podrobno opisane v Navodilu za delo z UJPnet in označene z rumeno barvo.