Skoči do osrednje vsebine

Zdravstveno zavarovanje tujih študentov

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Urejanje zdravstvenih storitev tujih študentov in študentk, ki se izobražujejo v Sloveniji

Stališče Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), ki ureja vprašanja glede koriščenja zdravstvenih storitev tujih študentov in študentk, ki se izobražujejo v Sloveniji, oziroma glede njihovega testiranja ob pojavu simptomov in znakov, ki kažejo na okužbo s SARS-CoV-2 je:

Tuje študente je moč razdeliti v štiri skupine:

  • tuje študente, ki so zavarovani v skladu s 14. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju  (v nadaljevanju: ZZVZZ): ti so slovenski zavarovanci, ki imajo med drugim v Sloveniji pravico do izbire osebnega zdravnika in vse pravice v skladu z ZZVZZ in Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar zadeva vrsto in obseg zdravstvenih storitev ter način njihovega uveljavljanja;
  • tuje študente iz držav Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švice, ki imajo praviloma izdano Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali pa certifikat, ki nadomešča navedeno kartico in imajo v Sloveniji pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev, ki jih lahko uveljavljajo  pri izvajalcih v javnem zdravstvenem sistemu;
  • tuje študente iz držav, s katerimi so sklenjeni bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju (Srbija, Črna gora, Makedonija, Bosna in Hercegovina in Avstralija): ti imajo v skladu z obrazci, izdanimi s strani pristojnih nosilcev v svojih državah, ki jih praviloma predložijo na OE ZZZS, ki jim izda listino za uveljavljanje nujnih zdravstvenih storitev v Sloveniji, pravico do uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev pri izvajalcih v javnem zdravstvenem sistemu.

Ker sodi COVID-19 med nalezljive bolezni v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih, sodijo zdravstvene storitve povezane z navedeno boleznijo med nujne zdravstvene storitve, ki so krite iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da imajo zgoraj navedeni tuji študenti v primeru zdravstvenih indikacij, torej če obstaja sum, da so zboleli ali dejansko zbolijo, pravico do uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev na podlagi listin, če so jih predložili pri izvajalcu (Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (EUKZZ), certifikat v primeru držav EU, EGP, Švice) ali pa v primeru bilateralnih sporazumov na podlagi listine, ki jim jo izda OE ZZZS. V nujnih primerih pa lahko zavarovanci iz držav s katerimi so sklenjeni bilateralni sporazumi, uveljavljajo nujne zdravstvene storitve tudi direktno pri izvajalcih zdravstvenih storitev v javnem zdravstvenem sistemu. Pri uveljavljanju nujnih ali potrebnih zdravstvenih storitev so izenačeni s slovenskimi zavarovanimi osebami, kar pomeni, da za njih veljajo enaka pravila in postopki kot za slovenske zavarovane osebe.

  • Tuji študenti, ki prihajajo iz tretjih držav (Amerika, Turčija, Kanada itd.), torej držav za katere ne velja evropski pravni red in s katerimi niso sklenjeni bilateralni sporazumi o socialnem zavarovanju, ki bi urejali področje zdravstva in niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje v skladu s 14. točko 15. člena ZZVZZ, pa so v primeru, da obstaja sum ali so dejansko zboleli za COVID-19, pri uveljavljanju zdravstvenih storitev samoplačniki.