Skoči do osrednje vsebine

Vpis v srednje šole v šolskem letu 2020/2021 - dodatne razmestitve in omejitve vpisa

Objavljamo podatke o prijavah in prostih mestih ter o dodatnih razmestitvah in omejitvah vpisa.

Objavljamo podatke o prijavah in prostih mestih ter o dodatnih razmestitvah in omejitvah vpisa. Objavljamo podatke o prijavah in prostih mestih ter o dodatnih razmestitvah in omejitvah vpisa. 

I. PODATKI O PRIJAVAH IN PROSTIH MESTIH

Do 16. aprila 2020, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021 prijavilo 19.262 kandidatov (lani 18.811). V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 1.187 kandidatov (lani 925). 

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 507 (lani 484) kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.726 (lani 3.732) kandidatov, od tega se jih je 74 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 8.150 (lani 7.974) kandidatov in v programe gimnazij 6.879 (lani 6.621) kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5.546 (lani 5.386), od tega za programe zasebnih šol 443 (lani 418) kandidatov. Za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.333 (lani 1.235) kandidatov.

Iz podatkov je razvidno, da je letos v primerjavi z lanskim letom v skoraj vseh vrstah programov več prijavljenih, izjema je srednje poklicno izobraževanje, kar je verjetno posledica dejstva, da se prihodnje šolsko leto v srednje šole vpisuje večja generacija kot lani. Letos namreč zaključuje osnovno šolo 18.053 devetošolcev, kar je 369 kandidatov več kot lani. Za vpis v srednjo šolo za naslednje šolsko leto je sicer prijavljenih več kandidatov, kot je devetošolcev, ki letos zaključujejo osnovno šolo, saj so se na razpisana mesta prijavili lahko tudi kandidati, ki so zaključili samo osnovnošolsko obveznost in vsaj sedem razredov, kar je zadosten pogoj za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja, dijaki, ki se z naslednjim šolskim letom ponovno vpisujejo v začetni letnik, vendar v drug izobraževalni program (dijaki preusmerjenci), dijaki, ki niso bili uspešni v prvotno izbranem programu, nekaj pa je tudi prijavljenih kandidatov, ki osnovno šolo v tem šolskem letu zaključujejo v tujini (dijaki tujci).

Prvotno število razpisanih mest (23.378) se je malenkost spremenilo, saj smo do roka za prenos prijav na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšali. Na nekaterih izobraževalnih programih se je namreč sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče. Do roka za prenos prijav se je tako na teh programih obseg mest zmanjšal na 23.362 razpisanih mest. Po roku za prenos prijav pa smo na nekaterih programih obseg mest zaradi večjega števila prijavljenih povečali (za 366), še na nekaterih programih, kjer je bilo bistveno manj prijavljenih, kot je bilo razpisanih mest (npr. 14 prijav na 56 razpisanih mest, gre predvsem za šole zunaj večjih središč), pa smo obseg še dodatno zmanjšali za 402 mesti. Trenutno je tako na 23.326 razpisanih mest prijavljenih 19.262 kandidatov.

Z naslednjim šolskim letom ostaja mreža programov srednjega poklicnega izobraževanja, v katerih se bodo lahko dijaki izobraževali tudi v vajeniški obliki, enaka kot lani. V vajeniški obliki se bo v naslednjem šolskem letu tako možno izobraževati v 12 izobraževalnih programih, in sicer:

 • Mizar na šolskih centrih v Novem mestu, Slovenj Gradcu, Novi Gorici in Škofji Loki,
 • Kamnosek na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana,
 • Oblikovalec kovin - orodjar na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, šolskih centrih v Škofji Loki in Novi Gorici in Tehniškem šolskem centru Maribor,
 • Gastronomske in hotelirske storitve na Srednji šoli Izola in Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci,
 • Steklar na Šolskem centru Rogaška Slatina,
 • Papirničar na Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad,
 • Slikopleskar – črkoslikar na Šolskem centru Kranj in Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor,
 • Strojni mehanik na šolskih centrih v Novem mestu, Škofji Loki, Velenju in Krškem,
 • Zidar na Šolskem centru Kranj, Šolskem centru Novo mesto in Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana,
 • Elektrikar na šolskih centrih Kranj in Velenje,
 • Mehatronik operater na Šolskem centru Novo mesto, Srednji tehniški šoli Koper in Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad, ter
 • Klepar – krovec na Šolskem centru Ptuj.

Trenutno je na teh programih v vajeniški obliki izobraževanja skupno prijavljenih 74 kandidatov, in sicer 29 v programu Oblikovalec kovin – orodjar, 18 v programu Mizar, 8 kandidatov v programu Strojni mehanik, 7 v programu Mehatronik operater, 5 v programu Gastronomske in hotelske storitve, 4 kandidati so v vajeniško izvedbo prijavljeni na programu Elektrikar, 2 v programu Slikopleskar – črkoslikar in 1 kandidat na programu Zidar.  

Delež prijavljenih kandidatov je v primerjavi z lanskim letom v gimnazijskih programih nekoliko višji (35,7 odstotka - lani 35,2 odstotka), v programih srednjega poklicnega izobraževanja je nekoliko nižji (19,3 odstotka – lani 19,8), medtem ko je delež prijavljenih kandidatov v programih nižjega poklicnega izobraževanja (2,6 odstotka - lani enako 2,6 odstotka) in srednjega strokovnega izobraževanja (42,3 odstotka – lani 42,4 odstotka) v primerjavi z lanskim letom praktično enak. 

Kljub spremembam obsega razpisanih mest je za novince še vedno na voljo 4.064 prostih mest (lani 4.277), in sicer v programih nižjega poklicnega izobraževanja še 189 (lani 220), v programih srednjega poklicnega izobraževanja še 2.613 (lani 2.437), v programih srednjega strokovnega izobraževanja še 1.179 (lani 1.227), v programih gimnazij pa še 83 (lani 393) mest, od tega v splošnih gimnazijah 26 mest (lani 266), v programih strokovnih gimnazij pa 57 mest (lani 127). 

Na podlagi prijav letošnjih novincev lahko v primerjavi z istim obdobjem lani rečemo, da se je letos več novincev prijavilo v gimnazijske programe in programe srednjega strokovnega izobraževanja, enako pa v programe srednjega poklicnega izobraževanja. Dovolj mest je sicer še v vseh vrstah izobraževalnih programov, v gimnazijskih programih je sicer še dovolj mest na voljo predvsem v krajih zunaj večjih središč, kot so Rogaška Slatina, Ruše, Črnomelj, Kočevje, Tolmin, Ajdovščina, Domžale, Trbovlje, Litija, nekaj tovrstnih mest je na voljo tudi še v Novem mestu, Slovenj Gradcu, Postojni, Škofji Loki in na Ptuju. 

Na področju srednjega strokovnega izobraževanja je letos zaznati izrazit velik upad zanimanja za področje gastronomije, več zanimanja pa za vpis v program Ekonomski tehnik, sicer v slednjega bolj v večjih središčih. Dovolj mest je sicer na voljo še v večini programov srednjega strokovnega izobraževanja, kot so Gastronomsko – turistični tehnik, Geodetski tehnik, Hortikulturni tehnik, Kmetijsko-podjetniški tehnik, Naravovarstveni tehnik, Okoljevarstveni tehnik, Živilsko-predelovalni tehnik, Logistični tehnik, tudi Strojni tehnik, Lesarski tehnik in Gradbeni tehnik ter drugi, v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja pa na področju gradbeništva, kmetijstva, živilstva, lesarstva in gastronomije. 

Med srednje strokovnimi programi so tako kot lani in leta doslej s prijavami najbolj napolnjeni programi Kozmetični tehnik, Ekonomski tehnik, Medijski tehnik, Tehnik oblikovanja, Predšolska vzgoja, Veterinarski tehnik, Tehnik računalništva, Tehnik mehatronike, Farmacevtski tehnik, Kemijski tehnik in Zdravstvena nega, predvsem v večjih središčih. 

Med srednje poklicnimi programi pa je tako kot doslej največ zanimanja med kandidati za programe Frizer, Avtoserviser, Mehatronik operater, Računalnikar, Elektrikar, Oblikovalec kovin – orodjar, tudi Mizar, in Slaščičar.


II. DODATNE RAZMESTITVE

Za programe, kjer je število prijav preseglo število razpisanih mest, prostorske in kadrovske zmogljivosti šole pa to omogočajo, smo, kot že rečeno, zagotovili dodatnih 366 (lani 292) vpisnih mest v javnih šolah.


Pri dodatnih razmestitvah smo želeli:

 • zagotoviti čim večjemu delu populacije vpis skladno s prvo namero,
 • omogočiti učencem v vseh regijah vpis v želene programe in
 • razbremeniti pritisk na nekatere šole in programe.


Pri tem pa smo upoštevali mrežo šol, predvsem pa potrebe na trgu dela in mnenja socialnih partnerjev, pa tudi uspešnost prijavljenih kandidatov za vpis v posamezne vrste programov.


Dodatno je razmeščeno:

 • 56 vpisnih mest v programih za pridobitev nižje poklicne izobrazbe, Pomočnik v biotehniki in oskrbi ter Pomočnik v tehnoloških procesih;
 • 39 vpisnih mest v programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, in sicer za programa Avtoserviser in Elektrikar;
 • 247 vpisnih mest v programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in sicer za programe Tehnik računalništva, Elektrotehnik, Tehnik mehatronike, Strojni tehnik, Ekonomski tehnik, Gradbeni tehnik in Logistični tehnik;
 • 24 vpisnih mest za gimnazijske programe.


III. OMEJITEV VPISA

Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 43 javnih šolah (lani 44).
Izbirnega postopka se bo zaradi omejitve moralo udeležiti 34,8 odstotka prijavljenih kandidatov (lani 31,3 odstotka) oziroma v programih z omejitvijo vpisa je prijavljenih 6.696 kandidatov (lani 5.894). Ob tem pa velja poudariti, da bodo nekatere šole glede na to, da ne bodo imele ponavljalcev, na mesta v oddelku, ki so sicer rezervirana za ponavljalce, lahko vpisale več novincev, kot je bilo prvotno načrtovano z obsegom razpisanih mest.

Vpis je omejen:

 • v 5 programih srednjega poklicnega izobraževanja (lani v 7), in sicer v programih Računalnikar (na 4 šolah), Frizer (na 3 šolah), Elektrikar (na 2 šolah) ter Avtoserviser in Mehatronik operater (na po eni šoli);
 • v 16 programih srednjega strokovnega izobraževanja (lani v 15), in sicer v programih Predšolska vzgoja (na 7 šolah), Kozmetični tehnik in Tehnik računalništva (na po 5 šolah), Medijski tehnik (na 4 šolah), Tehnik mehatronike, Ekonomski tehnik in Zdravstvena nega (na po 3 šolah), Elektrotehnik in Tehnik oblikovanja (na po 2 šolah), Aranžerski tehnik, Veterinarski tehnik, Fotografski tehnik, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Gradbeni tehnik in Tehnik laboratorijske medicine (na po 1 šoli);
 • v programih Gimnazija na 14 šolah (lani na 13), v športnih oddelkih Gimnazije na 7 šolah (lani 8), v Umetniški gimnaziji – likovna smer na 2 šolah (lani na 1), Klasični gimnaziji na 1 šoli (lani na 2), Umetniški gimnaziji - smer film in gledališče na 1 šoli (lani prav tako na 1), Tehniški gimnaziji na 4 šolah (lani na 2), Ekonomski gimnaziji na 2 šolah (lani na 1), Umetniška gimnazija – plesna smer, sodobni ples na eni šoli (lani v tem programu ni bilo omejitve vpisa) in Umetniška gimnazija – glasbena smer, petje in inštrument (vzporedno izobraževanje) na 1 šoli.

V programih z omejitvijo vpisa so največji presežki:

 • v programih Gimnazija in športnih oddelkih Gimnazije,
 • med programi srednjega poklicnega izobraževanja v programih Frizer in Računalnikar,
 • med programi srednjega strokovnega izobraževanja pa kot vsako leto v programih Kozmetični tehnik, Predšolska vzgoja, Medijski tehnik, Ekonomski tehnik, Farmacevtski tehnik, Tehnik oblikovanja in Veterinarski tehnik.