Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcijski nadzor odvajanja komunalnih odpadnih voda v centru Bleda

Zaradi stanja Blejskega jezera, je inšpektorica za okolje Inšpektorata za okolje in prostor, po uradni dolžnosti, pri lastniku lokalne gospodarske javne infrastrukture na Bledu - Občini Bled, izvedla kontrolni inšpekcijski nadzor odvajanja komunalnih odpadnih voda v centru Bleda, aglomeracije Podhom in Zasip, ki mejita na Blejsko jezero.

Po podatkih uradnih evidenc je v centru Bleda zgrajenega med 98% do 99% javnega kanalizacijskega omrežja. Tudi komunalne odpadne vode iz otoka so povezane na javno kanalizacijo. Blejsko kanalizacijsko omrežje nima iztoka v Blejsko jezero. Komunalne odpadne vode se po dveh kanalih stekajo v centralno čistilno napravo Bled. V Kanal je sodoben, M kanal pa je kanal starejšega tipa, po katerem se do razbremenilnika oziroma na centralno čistilno napravo skupaj stekajo komunalne odpadne vode in zaledne izvirske vode Ušivec. Inšpektorica si je ogledala posnetke pregleda M kanala, ki so ga opravili s kamero, v letošnjem januarju.  Iz pregleda s kamero je razvidno, da na nekaterih mestih v kanal vdira izvirska voda, ki zlasti ob deževji povzroča prelivanje iz razbremenilnika, saj zaradi prevelikih količin zaledne in izvirske vode, črpalni sistem razbremenilnika ne more prečrpati  celotne količine vode na CČN Bled. Občina Bled načrtuje izgradnjo ločenega sistema za odvajanje odpadnih in padavinskih voda, ki jo bo izvedla po izvedeni gradnji južne razbremenilne ceste. Ob ločenem odvajanju odpadnih in izvirskih voda bi CČN Bled zadostovala za 8000 PE stalnih prebivalcev in občasnih turističnih nastanitev.

Na kontrolnem inšpekcijskem nadzoru odvajanja komunalnih odpadnih voda v centru Bleda, je inšpektorica preverila tudi izvajanje dveh inšpekcijskih odločb, ki sta bili občini izdani zaradi manjkajočih delov kanalizacijskega omrežja. Odločbi določata, da mora Občina Bled do 31. 12. 2020, zgraditi manjkajoče kanalizacijsko omrežje na območju aglomeracije ID 3495 Podhom, druga pa, da mora, prav tako do 31. 12. 2020, urediti manjkajoči del kanalizacijskega omrežja na območju aglomeracije ID 3475 Zasip. Na dan inšpekcijskega pregleda je bilo ugotovljeno, da inšpekcijska zavezanka obe odločbi izvršuje.