Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s področja Ministrstva za okolje in prostor na 19. redni seji Vlade Republike Slovenije

Vlada je na 19. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2 X 110 kV Murska Sobota–Mačkovc, od SM 16 do SM 21

Vlada  je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za daljnovod 2 X 110 kV Murska Sobota–Mačkovci, od SM 16 do SM 21. Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja je pripravljen na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukture. Investitor daljnovoda je Elektro Maribor d. d.. Z izgradnjo tega dela daljnovoda bo z električno energijo zagotovljena celovita oskrba naselij in ostalih uporabnikov na širšem območju Goričkega, med drugim tudi železniškega prometa. Sklep v skladu z drugim odstavkom 86. člena  Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) vsebuje cilje načrtovane prostorske ureditve, opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi in okvirnim območjem in občinami, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev. Vsebuje navedbe o pobudniku in investitorju državnega prostorskega načrta, nosilcih urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi državnega prostorskega načrta, obveznost izvedbe postopkov celovite presoje in presoje vplivov na okolje, obveznosti vseh udeleženih v postopku v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta, ter seznam strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev. V skladu z ZUreP-2 bo v postopku priprave državnega prostorskega načrta v fazi študije variant, predlagana varianta, ki bo s prostorskega, varstvenega, tehnološkega in ekonomskega vidika ocenjena kot najbolj sprejemljiva. Izveden bo postopek celovite presoje vplivov na okolje in ugotovljena sprejemljivost vplivov predloga najustreznejše variante in o tem pridobljena odločba.

Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018

Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do septembra 2018. Program ukrepov upravljanja voda je Vlada RS sprejela 27. 10. 2016. Program ukrepov upravljanja voda vsebuje ukrepe, s katerimi se skuša izboljšati stanje kvalitete slovenskih površinskih in podzemnih voda, tam kjer je stanje slabo, ter se prepreči poslabšanje stanje kvalitete voda, tam kjer je ugotovljeno stanje dobro.

Poročilo povzema vsebino posameznega ukrepa in navaja ključne izvedene aktivnosti v obravnavanem obdobju na nivoju celotne države. Program ukrepov upravljanja voda vključuje prikaz temeljnih ukrepov, ki se že izvajajo  na podlagi zakonov in na njihovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov in se nanašajo na upravljanje voda . Vključuje tudi ukrepe, namenjene izboljšanju izvajanja temeljnih ukrepov ter dopolnilne ukrepe za izboljšanje stanja vodnih teles, za katera je ocenjeno, da do konca leta 2021 ne bodo dosegla zanje predpisanih ciljev iz načrtov.

Iz pregleda stanja izvajanja programa ukrepov upravljanja voda izhaja, da je bilo v obravnavanem obdobju (oktober 2016 – september 2018) od skupno 78 ukrepov v izvajanju 71 ukrepov, štirje ukrepi se še niso pričeli izvajati, izvedeni pa so bili trije ukrepi, ki so obsegali izdelavo strokovnih podlag za pripravo smernic in mnenj k načrtovanim prostorskim ureditvam, izdelavo strokovnih podlag za odločanje v okviru postopka pridobitve vodnih soglasij  in preveritev meril za ugotavljanje in vrednotenje vpliva na stanje voda v celoviti presoji vplivov na okolje, postopku predhodne presoje vpliva na okolje in drugih postopkih. 

V letih od 2011 do 2019 so bila dodeljena nepovratna sredstva za 2580 električnih vozil

Vlada  je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Dušana Šiška v zvezi z nepovratnimi sredstvi Eko sklada za električne avtomobile. Eko sklad od leta 2011 dodeljuje nepovratna sredstva za električne avtomobile in priključna hibridna vozila. V skladu z Energetskim zakonom so sredstva za izvajanje programa Eko sklada zagotovljena iz zbranih prispevkov za povečanje energetske učinkovitosti. V odgovoru poslancu so posredovani podatki o dodeljenih sredstvih in številu vozil. Od 2015 do 2019 je bilo dodeljeno 13, 7  milijonov evrov nepovratnih sredstev za električna vozila. V letih od 2011 do 2019 so bila tako dodeljena nepovratna sredstva za 2580  električnih vozil, in sicer v letih 2015 do 2019 2368.