Skoči do osrednje vsebine

Spremenjeni ukrepi na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada RS je 25. 5. 2020 izdala nov Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki je začel veljati dne 26. 5. 2020 ( Odlok).

Z njim so bili spremenjeni ukrepi na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1119?sop=2020-01-1119

V prvem odstavku 9. člena Odloka je tako določeno, da se osebi, ki vstopa v Republiko Slovenijo in ima stalno ali začasno prebivališče v državah članicah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja, ki niso na seznamu iz drugega odstavka tega člena,  zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih odredi karantena za obdobje 14 dni.

Ureditev iz prvega odstavka tega člena ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, za ostale pa se odpravlja postopoma, upoštevaje epidemiološko stanje v državah Evropske unije in schengenskega območja in na podlagi dvostranskih tehničnih dogovorov s temi državami ali v okviru splošnega dogovora na ravni Evropske unije, če bo ta dosežen hitreje. Vlada Republike Slovenije s sklepom določi in spreminja seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo v skladu s tem členom. Seznam in njegove spremembe se ažurno objavljajo na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zunanje zadeve. Na podlagi ocene Nacionalnega inštituta za javno zdravje o epidemiološki situaciji in obvestila Ministrstva za notranje zadeve o doseženih dvostranskih tehničnih dogovorih s posamičnimi državami lahko Vlada Republike Slovenije s sklepom seznam dopolni.

Izjeme, za katere se 9. člen ne uporablja: 

 1. čezmejni dnevni oziroma tedenski delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni oziroma tedenski delovni migrant;
 2. oseba v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji ali tujini in se vrača čez mejo v istem dnevu oziroma predloži negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni. Kadar gre za osebo, ki je zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Republiki Sloveniji in pri tem biva v Republiki Sloveniji, mora ta oseba ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Republiki Sloveniji in negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
 3. oseba, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje ustrezno izkazuje z dokazili;
 4. oseba, ki izvaja prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu;
 5. državljan EU ali druge države schengenskega območja, ki potuje čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;
 6. oseba z diplomatskim potnim listom;
 7. oseba, ki opravlja storitve za zagotavljanje javne službe (npr. energetika, zdravstvo, promet, komunala), za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo in bi neizvajanje teh storitev zaradi odreditve karantene lahko povzročilo večjo družbeno ali gospodarsko škodo;
 8. pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvaja humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
 9. državljan Republike Slovenije, Republike Hrvaške, Republike Avstrije, Italijanske republike ali Madžarske, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč in ima svoja zemljišča na obeh straneh državne meje ter opravlja kmetijsko-poljedelska dela;
 10. oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji, drugi državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja na dan prehoda meje;
 11. oseba, ki prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji, državah Evropske unije ali drugih državah schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njene starše oziroma druge osebe, ki jih prevaža in se vračajo čez mejo v istem dnevu;
 12. oseba, ki dnevno ali občasno prehaja mejo, ker je zaposlena v vzgojno-izobraževalnem zavodu, gostuje v Republiki Sloveniji ali tujini kot visokošolski učitelj ali je vključena v raziskovalni projekt v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili;
 13. oseba, ki se udeleži pogreba bližnjega sorodnika v državi EU ali drugi državi schengenskega območja in zapusti oziroma se vrne v Republiko Slovenijo v istem dnevu ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
 14. oseba, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v istem dnevu;
 15. oseba, ki je bližnji sorodnik državljana Republike Slovenije oziroma živi z njim v skupnem gospodinjstvu in ima stalno ali začasno prebivališče v državi Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja;
 16. oseba, ki ima v Republiki Sloveniji v lastništvu nepremičnino ali registrirano zračno ali vodno plovilo in poseduje dokazilo o tem lastništvu, skupaj z ožjimi družinskimi člani;
 17. oseba, ki ima v Republiki Sloveniji potrjeno rezervacijo nočitve turističnega obrata in to izkazuje z dokazilom rezervacije.

V 11. členu je določeno, da se osebi, ki prihaja iz tretje države, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karantena za obdobje 14 dni. Ta člen ne velja za:

 1. osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba;
 2. osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca;
 3. osebe z diplomatskim potnim listom;
 4. osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;
 5. pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog;
 6. osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu;
 7. osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje in to izkazujejo z ustreznimi dokazili ter predložijo negativni izvid testa na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od treh dni;
 8. osebe, ki imajo dokazilo o načrtovanem zdravstvenem pregledu ali posegu v Republiki Sloveniji.

Skladno z izjemo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svojem delovnem področju izdaja  potrdila osebam iz tretjih držav, ki zagotavljajo storitve in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode. Podjetje mora konkretno obrazložiti, za kakšno storitev gre (namen oz. opis izvajanja storitve) in nastanek potencialne škode, ki mu grozi. V vlogi mora navesti tudi  izvajalca storitve (ime in priimek, datum rojstva, naslov, številko identifikacijskega dokumenta za prehod meje), kraj izvajanja storitve, datum začetka in konec izvajanja storitve. O izdaji na MGRT odloča Komisija za izdajo potrdil za opravljanju nujnih storitev.