Skoči do osrednje vsebine

Vlada je sprejela Odgovor na vprašanja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti Državnega sveta RS

Vlada je sprejela Odgovor na vprašanja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti Državnega sveta RS glede poteka in financiranja projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev ter zaposlitvami posameznikov, ki so vezane na te projekte v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Skladno z usmeritvami Evropske komisije za izvajanje v času epidemije velja, da se operacijam, ki so se začele izvajati pred razglasitvijo epidemije ob utemeljenih razlogih lahko podaljšata rok za zaključek operacij in rok za doseganje ciljev. Vendar pa velja opozoriti, da je treba podaljševanje rokov presojati na ravni posameznih primerov in skupaj z vplivom podaljšanja na izvrševanje proračuna RS ter upoštevanje pravil, ki jih imajo posamezna ministrstva, ki nastopajo v vlogi posredniških organov.

V kolikor je upravičenec ocenil, da kljub podaljšanju roka ciljev po pogodbi ne bo mogel doseči, se bo nedoseganje ciljev ravno tako presojalo od primera do primera in v skladu s pravili in usmeritvami tako Evropske komisije kot tudi ministrstev, ki nastopajo v vlogi posredniških organov.

Služba vlade republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi OU že podala usmeritve, ki odgovarjajo na vprašanja nosilcev projektov in so usklajena z Evropsko Komisijo. Pojasnila so dosegljiva na www.eu-skladi.si na naslednji povezavi: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/covid19-dokumenti/usmeritve_organa_upravljanja_za_pre_p.pdf. Med njimi so tudi spremembe Navodil o upravičenih stroških, ki natančneje določajo, kako se bodo upravičevali stroški, ki nastajajo v projektih tudi zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). To vključuje tudi kategorijo upravičenih stroškov »Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom«.

Za upravičenost stroškov do sofinanciranja bo upravičenec moral izkazati obstoj vseh pogojev, ki jih predvidevajo viri evropske kohezijske politike, v primeru vpliva epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na izvajanje operacije pa bo moral postopati na način, kot določen v NSPV. V določenih primerih bo upravičenost do povračila stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom iz sredstev evropske kohezijske politike presojana na podlagi konkretnih okoliščin, odvisnih od primera do primera, zato sistemskega stališča ni zmožno zavzeti.

Iskalnik