Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 27. dopisne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na današnji 27. dopisni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Sklenitev aneksa za odvzem naplavin na delih vodnega telesa reke Save – prodni zadrževalnik Majdičev Log

Vlada je sklenila aneks št. 6 h koncesijski pogodbi z dne 31. 3. 2011 za odvzem naplavin v letu 2020 na delih vodnega telesa reke Save – prodni zadrževalnik Majdičev Log, s koncesionarjem Savske elektrarne Ljubljana d.o.o., Medvode. Vlada je v aneksu  določila posebne pogoje, ki jih mora upoštevati koncesionar med izvajanjem v letu 2020. Pogodbeni stranki soglašata, da se odvzem naplavin izvaja na način in pod pogoji iz programa, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Možna količina naplavin za odvzem v letu 2020 je 22.884 m3. Za podpis aneksa vlada pooblašča mag. Andreja Vizjaka, ministra za okolje in prostor.

Prenehanje koncesije za odvzem naplavin

Vlada je izdala odločbo, s katero se ugotavlja, da je koncesija za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci, podeljena z  dne 18. 4  2019, družbi SEGRAP rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo d. o. o., Ljutomer, v celoti prenehala. V  Zakonu o vodah (ZV-1) je določeno, da koncesijska pogodba preneha s sporazumom pogodbenih strank, z razdrtjem ali po preteku časa, za katerega je bila sklenjena. Sporazum o prenehanju koncesijske pogodbe je bil podpisan 14. 1. 2020, zaradi česar  je vlada izdala  ugotovitveno odločbo o prenehanju koncesije.

Obvestilo pobudniku za rabo termalne vode

Vlada obvešča pobudnika Občino Benedikt, Benedikt, da se postopek izdaje koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vrtine Be-2/04 za ogrevanje ne začne. V postopku obravnave pobude je bilo ugotovljeno, da vrtina Be-2/04 ne izpolnjuje več pogojev za podelitev koncesije za rabo termalne vode po Zakonu o vodah (ZV-1). Pobudnik je  bil napoten na Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za obravnavo pobude na podlagi predpisov o rudarstvu.