Skoči do osrednje vsebine

Odločitvi 26. dopisne seje Vlade Republike Slovenije s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada je na današnji 26. dopisni seji Vlade Republike Slovenije obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Mnenje vlade o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona

Vlada je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Gradbenega zakona, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet Republike Slovenije. Državni svet je predlagal spremembo 120. člena Gradbenega zakona, ki določa rok dveh let od začetka uporabe zakona (to je do 1. 6. 2020) za izvajalce, ki se morajo v tem času prilagoditi pogojem iz 14. člena zakona. Pogoji se nanašajo predvsem na strokovno izobrazbo in opravljen ustrezen izpit za vodjo del, ki mora biti zaposlen pri izvajalcu. Izvajalec mora imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje. Namen prenove gradbene in prostorske zakonodaje v letu 2017 je bil med drugim tudi dvig kvalitete storitev, v kar so bili vključeni tudi izvajalci. Državni svet ocenjuje ta rok, ki se bo v kratkem iztekel, kot prekratek in zatrjuje, da se v tem času vsi izvajalci niso mogli prilagoditi. Vlada meni, da je bilo v roku dveh let dovolj časa za prilagoditev novim pogojem, ki jih je predpisal Gradbeni zakon. Ta rok je bil določen v soglasju s strokovno javnostjo. Vlada meni, da bi bilo treba  v prehodnem obdobju le omogočiti, da se za vse gradnje, ki se izvajajo oziroma se bo zanje do določenega datuma vložila prijava začetka gradnje, omogoči sodelovanje izvajalca, ki še ne izpolnjuje pogojev iz 14. člena Gradbenega zakona.

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save

Vlada Republike Slovenije podpira Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev in s katerim nadomešča mnenje z dne 12. 3. 2020), saj zasleduje cilj optimizacije proizvodnje električne energije in bo hkrati omogočil pospešitev pridobitve gradbenega dovoljenja na podoben način, kot bi lahko bil v bodoče uveljavljen v predpisih s področja graditve objektov. Gre za manj zahtevne spremembe zaradi uskladitve z drugimi predpisi, oziroma uskladitve že dogovorjenih pravic med koncedentom in koncesionarjem, kar naj bi izhajalo iz koncesijske pogodbe. Predlagana sprememba bo omogočila optimiziranje proizvodnje električne energije. V tej točki koncesijske pogodbe je zapisana pravica do uporabe objektov vodne infrastrukture ter objektov vodne energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju v času koncesije za proizvodnjo električne energije in pravica do posesti teh objektov ter soglasju s koncedentom uporabo objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju tudi za drug namen, kolikor to ni v nasprotju s koncesijsko pogodbo oziroma namenom objektov vodne infrastrukture. Namen predloga je omenjeni zakon tudi dopolniti z vidika pridobitve gradbenega dovoljenja v integralnem postopku. Predlog spremembe zakona v 2. členu predvideva, da naj bi se v integralnem postopku po 50. členu Gradbenega zakona ne glede na določbo 35. člena štelo, kdaj je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja objektov koncesije po tem zakonu popolna. Popolna naj bi bila že, če ji je priložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in poročilo o vplivih na okolje. Za popolnost vloge ne bi bilo več potrebno izkazovati pravice graditi. Podobna rešitev je predvidena tudi v spremembi Gradbenega zakona, ki je v pripravi in ki bo predvidoma za vse vrste objektov in za vse investitorje uveljavila možnost, da bi bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja popolna že, če ji je priložena (zgolj) dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, kar bi lahko pripomoglo k pospešitvi postopkov.