Skoči do osrednje vsebine

Objavljen OPPN za območje Teharja

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Mestna občina Celje je na spletni strani in oglasni deski Krajevne skupnosti Teharje objavila dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje CI-6 Teharje. Navedeni prostorski akt bo urejal pogoje za sanacijo območja parcele 115/1 k.o. Teharje in podal pogoje za nadaljnje urejanje tega območja. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) pripravlja program sanacije območja, kjer so nezakonito odloženi odpadki.

V okviru javne razgrnitve OPPN bo v času od 20. do 24. 4. 2020 potekala javna obravnava dokumenta. Izvedba sanacije območja se bo po časovnici MOP pričela v prihodnjem letu.

 

Sanacija območja

Sodišče EU je leta 2015 s sodbo ugotovilo obstoj kršitve evropske direktive o odpadkih in direktive o odlaganju odpadkov na odlagališčih, na dveh lokacijah v okolici Celja - na območju poslovne cone Gaberje - jug in na območju Bukovžlaka (parcela št. 115/1 k.o. Teharje). Slovenija je konec leta 2015 obvestila Evropsko komisijo, da so sanacijski ukrepi za nezakonito odložene odpadke na območju Gaberje - Jug že zaključeni in da je glede tega dela kršitev odpravljena. V zvezi z nezakonito odloženimi odpadki na območju Bukovžlaka (115/1 k.o. Teharje) pa je bila Komisija takrat seznanjena z izvedbo piezometričnih vrtin, ki bodo osnova za določitev optimalne variante sanacije tega območja. Leta 2016 so predstavniki Slovenije na sestanku Komisiji predstavili vse aktivnosti pri izvajanju sanacijskih ukrepov, zlasti pa ugotovitve geoloških in hidrogeoloških raziskav ter raziskav izkopanega materiala na parceli ter podali terminski plan vseh potrebnih aktivnosti za potek sanacijskih ukrepov na tem območju.

Konec marca 2016 je Slovenija Komisiji posredovala tudi obsežno dokumentacijo predlagane sanacije, z namenom, da bo Komisija lahko zavzela stališče o ustreznosti sanacije. Komisija je predlog sanacije potrdila in ocenila, da je celovita, primerna in razumna.

Idejni projekt sanacije območja v Bukovžlaku je bil zaključen v mesecu decembru 2019 in bil predan v pregled revidentom in pripravljavcu okoljskega poročila. Idejni projekt je bil osnova za izdelavo OPPN skupaj z okoljskim poročilom. Fizična izvedba sanacije se bo  po sprejeti časovnici pričela v prihodnjem letu.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje CI-6 Teharje

Več informacij o poteku sanacije (arhiv)