Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorat za okolje in prostor je uvedel začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami, ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku

Inšpektorat za okolje in prostor je svoje upravno poslovanje uskladil z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-19.

Posamezni ukrepi veljajo v času veljavnosti zakona, najdlje pa do 1. 7. 2020. S tem pa nastopijo določene spremembe:

  • Roki ne tečejo, razen v nujnih zadevah. Tudi v prekrškovnih zadevah roki ne tečejo, razen, če gre za nujne zadeve. Nujne zadeve zakon opredeli kot zadeve oziroma postopke, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali če je to nujno za učinkovito izvajanje oblasti za doseg namena, ki ga zasleduje zakon. Ukrep velja do objave sklepa Vlade Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije o prenehanju razlogov Zaradi preprečitve širjenja bolezni.
  • Vsi postopki za izdajo upravnih odločb s področja Čezmejnega prevoza odpadkov, se smatrajo kot nujne zadeve.
  • V primeru nujnih zadev se v odločbi, sklepu ali drugem dokumentu, s katerim se določi rok, stranko opozori o teku roka v skladu z 6. členom ZZUSUDJZ.
  • Organ bo o tem, da se rok, ki je bil določen v odločbi, sklepu ali drugem dokumentu, izdanem pred uveljavitvijo zakona (nujne zadeve), obvestil stranko.
  • Dokumenti ne vročajo osebno, razen v nujnih zadevah. Osebno po ZUP se odpremijo akti in ostali dokumenti le v nujnih zadevah, ostale vročitve se bodo opravile po prenehanju ukrepov.
  • Ustne obravnave v upravnih zadevah in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec lahko v neposrednem stiku, ne izvajajo, razen v nujnih zadevah.
  • Elektronske vloge strank se lahko vložijo brez varnega elektronskega podpisa (upoštevajo pa se lahko, če je mogoče identiteto vložnika ugotoviti na drug zanesljiv način), ki so potrebne za izvedbo postopka, prejeta dokumentacija pa se evidentira v zadevi.
  • Stranke lahko v času prekinitve rokov, če tako želijo, po elektronski poti in po pošti, pošljejo podatke ali listine, ki so potrebne za izvedbo postopka, prejeta dokumentacija pa se evidentira v zadevi.
Iskalnik