Skoči do osrednje vsebine

Izjava Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ob prvem interventnem paketu

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Vlada Republike Slovenije je na svoji 8. redni seji sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, ter ga predložila v skladu s 143. členom Poslovnika državnega zbora v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Na področju izobraževanja in znanosti  je glavni cilj tega prvega paketa predlaganih ukrepov zagotavljati pravice do izobraževanja in znanstvenega dela tudi v izrednih razmerah, ko organizirane oblike procesa niso možne.

S tem namenom predlagani ukrepi zagotavljajo pogoje za nadaljnji potek izbraževalnega in znanstveno-raziskovalnega procesa na daljavo, prav tako pa tudi pogoje za zaključek tako šolskega kot študijskega leta.

Naštevamo nekaj ključnih točk:

Osnovno, srednje, višješolsko in izobraževanje odraslih:
Izobraževanje na daljavo in druge organizirane oblike dela na daljavo z učenci, dijaki in študenti potekajo v skladu s potrjenim šolskim koledarjem in nadomeščajo običajno izvedbo učnega procesa v razredu.

Če bo zaradi trajanja izrednih razmer to potrebno, bo s ciljem po zagotavljanju pravic učencem, dijakom in študentom potrebno prilagoditi načine preverjanja znanja, pridobivanja in zaključevanja ocen, odločanja o napredovanju, rokov za izdajo ter razdelitev spričeval in drugih listin, načinov in rokov za opravljanje nacionalnega preverjanja znanja. To v skladu s pristojnostmi določi ministrica.

Če zaradi epidemije COVID-19 dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim le-to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v zaključnem letniku.

Če dijakom in vajencem ni bilo omogočeno opravljanje obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, se jim le-te priznajo kot opravljene.

Visoko šolstvo
Visokošolski zavodi lahko za tekoče študijsko leto sprejmejo spremembe obveznih sestavin študijskih programov.

Študenti
Študenti višješolskega in visokošolskega študija, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, pridobijo pravico do podaljšanja statusa študenta v naslednjem študijskem letu.

Vsem rednim študentom in študentkam, ki imajo prebivališče v RS, se do 30. aprila izplača krizni dodatek v višini 150 evrov.

Raziskovalna dejavnost
Izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki se iztečejo z 31. decembrom letos, se podaljša za eno leto. Letni obseg financiranja ostane nespremenjen.

Za eno leto se podaljša tudi rok za nakup raziskovalne opreme.

Sredstva proračuna, Evropskega socialnega sklada (ESS) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) se prednostno namenijo za naložbe v raziskave, razvoj in proizvodnjo cepiv, zdravil in zaščitne opreme, ki so potrebni za boljše obvladovanje posledic epidemije virusa COVID-19.

Izredna pomoč izvajalcem javni storitev na področju izobraževanja, znanosti in športa
Državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki v času trajanja epidemije virusa COVID-19 ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo. Z drugimi besedami, starši v času odloka o zaprtju VVZ organizacij ne plačujejo za storitve, kot so varstvo otrok v vrtcih, šolske dejavnosti, dejavnosti, povezane z izvajanjem športa.

Nadomestila plač zaposlenih ter stroški zaradi neizvajanja storitev se krijejo iz proračuna Republike Slovenije. To velja tudi v primeru izvajanja storitev zasebnih vrtcev, ki jim pripadajo sredstva iz proračuna v višini 85 odstotkov za posameznega otroka.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka:
Tudi za samozaposlene na področju izobraževanja, znanosti in športa, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati svoje dejavnosti, ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, velja, da so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka. Ta znaša 350 evrov za mesec marec in po 700 evrov za meseca april in maj. Do izplačila niso upravičeni tisti, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona neplačane davčne obveznosti.