Skoči do osrednje vsebine

Odločitev 9. dopisne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na 9. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Vlada je izdala sklep, s katerim se združita postopka odločanja zahtevka Združenja ROVO o razveljavitvi odločbe Ministrstva za okolje z dne 1. 8. 2019 po nadzorstveni pravici in odločanja o ničnosti iste odločbe. Vlada je izdala odločbo, s katero se zavrne zahtevek Združenja ROVO, Novo mesto za ničnost odločbe Ministrstva za okolje in prostor dne 1. 8. 2019. Hkrati je vlada s sklepom zavrgla zahtevo Združenja ROVO za odpravo odločbe ministrstva po nadzorstveni pravici.

Združenje ROVO, nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu, je podala vlogo za razveljavitev tega gradbenega dovoljenja po nadzorstveni pravici, ker naj bi bil z izdajo dovoljenja kršen materialni zakon. Takšno zahtevo pa lahko poda le stranka, državni odvetnik ali državni tožilec. Združenje ROVO ni bil stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja in zato ne more vlagati zahteve za razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici. V isti vlogi je Združenje ROVO zahtevalo tudi ničnost navedenega gradbenega dovoljenja, ker naj bi bilo to nično na podlagi izrecne zakonske določbe, pri čemer niti ne navede, zaradi katere zakonske določbe naj bi bilo dovoljenje nično. Razlog za ničnost ni podan, zato je bilo treba zahtevek zavrniti.