Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor sprejel vladne predloge na davčnem in kreditnem področju

Poslanci so sprejeli interventne ukrepe, ki jih je z namenom blažitve posledic epidemije predlagala vlada. S sprejetimi ukrepi podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil. Omogoča se tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati.

Slovenska zastava | Avtor: Bigstock

Ukrepi za zajezitev epidemije v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja, s čimer neizogibno nastajajo tudi posledice na področju izpolnjevanja davčnih obveznosti. Prav tako se posledice epidemije močno odražajo v gospodarski aktivnosti, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih.

Potrebni so ukrepi, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in obenem zaščitil položaj zaposlenih. Likvidnostne težave gospodarstva lahko predstavljajo tudi nevarnost kopičenja sistemskih tveganj, ki lahko v končni fazi ogrozijo finančno stabilnost v državi.

Po Zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev bodo banke lahko odlog plačila obveznosti odobrile gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije. Odlog kreditnih obveznosti bo mogoč tudi za kredite fizičnih oseb ter za društva, zavode in ustanove. Zakon predvideva odlog za obdobje 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši. 

Kreditojemalec, ki ni velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah in ki opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve in prodaja blaga zaradi epidemije začasno prepove, bo do odloga upravičen avtomatsko. Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe bo mogoče na banko podati najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije, zakon pa bo veljal 18 mesecev od prenehanja epidemije.

Z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju bomo administrativno razbremenili podjetnike in gospodarske družbe, saj podaljšujemo roke za izpolnitev obveznosti davčnih zavezancev. Da bodo zavezanci lažje izpolnjevali svoje obveznosti, se zamikajo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) na 31. maj 2020. Zakon omogoča tudi lažje pogoje za spremembo predhodne akontacije in lažje uveljavljanje odloga oziroma obročnega plačevanja davčnih obveznosti.

S tem zakonom se ureja tudi področje državnega proračuna. Za to, da bomo lahko zagotovili dodatna sredstva za nujne ukrepe, povezane z epidemijo, bo lahko vlada zadržala izvrševanje posameznih proračunskih izdatkov, ki ne predstavljajo zakonsko določenih nalog, za čas do sprejema rebalansa letošnjega proračuna. Na novo se določa tudi rok, v katerem mora vlada Državnemu zboru predložiti rebalans državnega proračuna. Vlada mora to storiti v 90 dneh po prenehanju izrednih razmer, ki jih je povzročila epidemija, vendar ne kasneje kot 1. septembra 2020. Za nemoteno izvajanje ukrepov, vezanih na epidemijo, se vladi za obdobje trajanja epidemije daje večja pooblastila za prerazporejanje v okviru sprejetega proračuna države.