Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi MGRT za zmanjšanje gospodarske škode zaradi epidemije koronavirusa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že od začetka izbruha koronavirusa pozorno spremlja situacijo tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski in globalni ravni. Prav tako je v stalnem kontaktu s ključnimi mednarodnimi institucijami v turizmu, to sta Evropska komisija (EK) in Evropska potovalna komisija (ETC), katere članica je STO. Na nivoju Evropske Unije je ustanovljena neformalna delovna skupina obeh navedenih institucij in držav članic ter predstavnikov mednarodnih organizacij in turističnega gospodarstva, ki spremlja vpliv pojava koronavirusa/COVID-19 na evropski in svetovni turizem.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je k obvladovanju situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za gospodarstvo pristopilo z dvostopenjskim sistemom:

 1. Opredelitev takojšnjih interventnih ukrepov, ki jih je mogoče implementirati v kratkem časovnem obdobju.
 2. Opredelitev strateških ukrepov, ki bodo pripomogli k vzpostavitev ali oblikovanju pretrganih dobaviteljskih verig oziroma nadomestili njihove manjkajoče člene, s čemer bi lahko tudi dolgoročno zmanjšali odvisnost od dobaviteljev izven EU.

Z namenom iskanja možnosti interventnih ukrepov in seznanitve z aktualnim stanjem v slovenskem gospodarstvu, izmenjave mnenj in predlogov ukrepov, se je dne 24. 2. 2020 minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sestal z nekaterimi predstavniki gospodarstva in turizma. Ugotovljeno je bilo, da novi koronavirus že vpliva na slovenski turizem, kar se kaže v zmanjševanju števila rezervacij in odpovedi potovanj. Sugestije s strani prisotnih predstavnikov gospodarstva so bile v smeri zagotavljanja likvidnostnih sredstev in promocije, v kolikor bi prišlo do zmanjšanja naročil v panogah, ki bodo izpostavljene vplivom koronavirusa.

Na podlagi zaključkov tega sestanka so bili oblikovani naslednji ukrepi:

1. Zakon o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki bo obravnavan po nujnem postopku. MGRT je zakon pregledal in že posredoval dopolnitve za katere meni, da bodo doprinesle k večjemu učinku za gospodarstvo.

2. Skupaj s SID banko in Slovenskim podjetniškim skladom pripravljamo spremembe obstoječih in tudi nove finančne produkte, ki bodo podjetjem na voljo v teh izrednih situacijah.

3. Zagotovili bomo fleksibilnost pri izvajanju obstoječih pogodb o sofinanciranju ter tako podjetjem pomagali v situaciji, ko in če bo zaradi višje sile prišlo do dejanskega vpliva na projekte.

4. Dodatna pomoč podjetjem na področju internacionalizacije.

 • Obstoječe razpise in vavčerje s področja sejemskih nastopov in zagotavljanja udeležbe na drugih mednarodnih dogodkih oz. delegacijah bomo razširili na način, da bodo med upravičenimi stroški tudi digitalna udeležba podjetij, če bo izvajalec sejma to omogočal.
 • Prav tako si prizadevamo za nabor obstoječih upravičenih stroškov razširiti s stroški, ki so podjetjem nastali zaradi planirane udeležbe na sejmu, pa je bil sejem s strani organizatorja zaradi koronavirusa preložen ali odpovedan.

5. Povečanje sredstev za pomoč podjetjem v težavah.

6. Pomoč podjetjem z urejanjem dela na domu v primeru karantene.

7. Predlog odloga plačila davčnih obveznosti zaradi zmanjšanja likvidnosti podjetij.

8. Ukrepi s področja turizma.

9. Aktivacija pri sprejemanju ukrepov na ravni EU (komisarja Lenarčič in Breton).

 • Opredelitev strateških ukrepov je načrtovana na podlagi poglobljene analize dolgoročnih posledic prekinjenih dobaviteljskih verig in predvsem na podlagi možnosti, ki se bodo pokazale, kateri členi verig bi lahko bili vzpostavljeni doma pri čemer pozivamo industrijo, da predstavijo konkretne predloge.

Podrobnejše informacije o ukrepih

1. Pripombe MGRT na zakon

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sodeluje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi interventnega zakona za povračilo stroškov na področju čakanja na delo

2. Kreditne linije SID in SPS

SID banka

Skupaj s SID banko bomo MSP in velikim podjetjem, ponudili finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov. S temi sredstvi bomo predvsem reševali likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj in refinanciranja kreditov, najetih pri bankah. Pokrivali bomo zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

SID banka namerava prilagoditi tudi presojo obravnave obstoječih komitentov, ki se soočajo s posledicami koronavirusa (npr. finančne zaveze, zavarovanja, moratoriji, izkazovanje upravičenosti namenov financiranja itd.).

SID banka bo spremenila oz. dopolnila nekatere na trgu že obstoječe finančne produkte in sicer:

 • S spremembami v okviru posojilnega sklada trajnostni turizem želimo MSP in velikim podjetjem s turističnega sektorja pomagati obvladovati likvidnostne krče. Razširiti nameravamo namen kredita, poleg namenov iz strategije turizma (naložbe v namestitvene zmogljivosti, športno in zabaviščno infrastrukturo, žičnice, marine in turistična letovišča), tudi na obratni kapital. Slednje bomo razširili tudi na gostinstvo. Ukrep se bo izvedel v okviru obstoječe kvote posojilnega sklada za trajnostni turizem v vrednosti 160 mio EUR, ki jo bomo deloma, in sicer v kvoti 100 mio EUR, prilagodili navedenim potrebam zaradi širjenja koronavirusa.
 • S spremembami v okviru posojilnega sklada za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja, bomo omogočili do 12-letno financiranje opredmetenih in neopredmetenih sredstev in/ali obratnega kapitala oz. poslovanja, brez dosedanje omejitve maksimalne kapitaliziranosti podjetij za MSP. Trgu nameravamo iz tega naslova ponuditi 50 mio EUR in sicer s prerazporeditvijo iz obstoječih programov tega posojilnega sklada.
 • Za namene posrednega financiranja, banke in hranilnice že razpolagajo s skupaj 600 mio EUR sredstev SID banke. Tu predvidene prilagoditve se bodo izvedle v smeri opustitve nekaterih dosedanjih omejitev vira SID banke, in sicer bo omogočeno višje, tudi do 100 %, financiranje stroškov projekta oz. poslovanja MSP in velikih podjetij, kredit pa se bo lahko v celoti namenil tudi za refinanciranje.
 • SID banka pripravlja tudi program financiranja, ki bo MSP in velikim podjetjem nudil kratkoročne kredite iz lastnih sredstev banke po obstoječi shemi de minimis za namen likvidnostnega financiranja podjetij, ki se soočajo s posledicami koronavirusa. Produkt bo na voljo v okvirni kvoti 50 mio EUR, sredstva bo mogoče koristiti 6 mesecev.
 • Na področju instrumentov zavarovanja za izvozna podjetja bo SID banka dopolnila ponudbo zavarovanja kreditov za pripravo na izvoz in v odvisnosti od okoliščin posameznega primera zagotovila kritje (zavarovanje in pozavarovanje) komercialnih in nekomercialnih tveganj, vezanih na posledice koronavirusa. Proučila bo tudi možnosti kritja tveganj, ki izhajajo iz prekinitve dobaviteljskih verig kot tudi o zagotovitvi zavarovanja po principu uvoz za izvoz.

Finančni produkti bodo trgu na voljo od aprila 2020 dalje.

Obstoječi produkti v obliki posojil v sektorju turizem in potrpežljivih posojil (brez napovedanih sprememb) so že na voljo in so dostopni na spletni strani SID banke. Prav tako so na spletni strani SID banke že dostopni obstoječi instrumenti posrednega financiranja podjetij preko bank in zavarovalni instrumenti.

SID banka hkrati pripravlja uvedbo portfeljskih garancij v okviru Sklada skladov EKP, ki jih bodo sodelujoče banke in hranilnice lahko koristile pri financiranju podjetij za naložbe in tekoče poslovanje MSP. Podjetja bodo na ta način lahko izboljšale svoj dostop do virov financiranja, tudi z ugodnejšimi pogoji zadolževanja, saj bo v okviru Sklada skladov, ki ga upravlja SID banka, le ta primarno zagotovila kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem po pogojih instrumenta.

Glede na verjetno upočasnjevanje gospodarske rasti, je v nadaljnjih mesecih, glede na potek dogodkov, možen razvoj oz. aktivacija tudi posebne protikrizne oz. proticiklične intervencije SID banke.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SID banke oz. na tel.: 01/200 74 80 ali 01/200 75 14 ter preko e-naslova: financiranje@sid.si.

SPS 

MGRT in SPS oblikujeta ukrepe, ki bodo naslovili mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 mio EUR.

Denar bo na voljo za različne namene, od novih hitrih likvidnostnih kreditov SPS, namenjenim odpravi likvidnotnih krčev mikro, malih in srednje velikih podjetij zaradi koronavirusa in obstoječih garancij za zavarovanje bančnih kreditov, prioritetno namenjenih za nove investicije ter s prilagoditvijo tudi za financiranje obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa. Ta sredstva bodo na trgu v celoti na voljo od marca dalje.

Na voljo bodo produkti:

 • Novo oblikovani hitri likvidnostni krediti za MSP za blažitve posledic koronavirusa v višini kredita od 25.000 EUR do 125.000 EUR za namen odprave likvidnostnih krčev na različnih področjih poslovanja. Upravičeni prejemniki bodo predvidoma MSP-ji, s.p.-ji ter zadruge, ki delujejo na trenutno najbolj prizadetih sektorjih hotelirstva, gostinstva, turističnih storitev, avtomobilske proizvodnje, potencialno še na ostalih predelovalnih dejavnostih. Ročnost bo predvidoma 8 mesecev z možnostjo reprogramiranja, moratorij 3 mesece, obrestna mera ugodnejša od tržne, zavarovanje z menico, z zastavo terjatev ali z osebnim poroštvom lastnika. Na voljo bo 25 mio EUR in sicer predvidoma od 27.3.2020 dalje.
 • Že obstoječe garancije za MSP-je za zavarovanje bančnih kreditov z znižano obrestno mero s področja investicij (do 1 mio EUR kredita) oz. s prilagoditvijo financiranja tudi obratnih sredstev zaradi obvladovanja posledic koronavirusa (do 100.000,00 EUR kredita). Naslavljamo vse panoge. Krog upravičenih prejemnikov je odprt (gospodarske družbe, s.p.-ji, zadruge in zavodi ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu). Ročnost bo predvidoma 10 let, moratorij 2 leti, obrestna mera ugodnejša od tržne, zavarovanje od primera do primera. Na voljo bo predvidoma 80 mio EUR in sicer predvidoma od 20.3.2020 dalje. Informacije bodo dostopne preko SPS-a in vseh sodelujočih bank.
 • Že obstoječe mikrokredite na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za mikro, mala in srednja podjetja. Podjetje lahko prejme 2 x po 25.000,00 EUR v enem letu. Financirajo se različna obratna sredstva oz. tekoče poslovanje podjetij. Na voljo je 10 mio EUR. Razpis je že objavljen, naslednje odpiranje vlog je 10.4.2020.

Več informacij lahko pridobite na spletni strani SPS.

Na splošno želimo zagotoviti fleksibilnost pri izvajanju obstoječih pogodb o sofinanciranju ter tako podjetjem pomagati v situaciji, ko in če bo zaradi višje sile prišlo do dejanskega vpliva na projekte. Gre za fleksibilnost pri spoštovanju rokov, zamiku aktivnosti na projektih, ciljih projektov itd.

3. Pomoč na področju internacionalizacije

Obstoječe ukrepe (javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih sejmih v tujini, vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino in za udeležbe na mednarodnih forumih) predvidevamo razširiti na način:

 • da bomo podjetjem lahko zagotovili vsaj delno povračilo stroškov v zvezi s sejmom oziroma dogodkom, ki je bil s strani organizatorja odpovedan ali prestavljen na poznejši datum zaradi Koronavirusa, v kolikor podjetje tega rizika nima zavarovanega;
 • da bomo podjetjem lahko omogočili sofinanciranje udeležbe na digitalnem sejmu v oziroma dogodku, v kolikor seveda organizator zagotovi to možnost izvedbe.

Tudi javni agenciji SPIRIT želimo kriti že nastale stroške, ki so ji nastali zaradi odpovedi dogodkov v lastni organizaciji, vse zaradi koronavirusa.

4. Podjetja v težavah

Na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Ur.l. RS, št. 5/17, v nadaljevanju: ZPRPGDZT)  lahko ministrstvo izvaja postopke prestrukturiranja gospodarskih družb in zadrug v težavah. 

Uporaba pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah je dopustna le izjemoma, kadar težave, ki so tako izrazite, da predstavljajo stečajno ogroženost, nastopijo v gospodarski družbi ali zadrugi, ki izkazuje pomembno sistemsko vlogo za državo ali sektor.

V ta namen je tovrstnim podjetjem na razpolago 6 mio EUR sredstev za dolgoročne kredite z ugodnejšo obrestno mero, možno je zagotavljati tudi poroštva države za najete kredite pri komercialnih bankah.

ZPRPGDZT je torej mogoče uporabiti kot interventni ukrep, a le v omejenem obsegu. Ni namenjen kot sistemski ukrep za reševanje večjega korpusa malih in mikro podjetij. 

5. Delo od doma in primeri karantene (predlog za interventni zakon)

Že obstoječe rešitve v okviru Zakona o delovnih razmerjih omogočajo delodajalcem določeno fleksibilnost pri opravljanju dela. Omogočeno je delovne procese organizirati kot delo na domu ali delavce začasno napotiti na čakanje na delo v primeru obstoja poslovnih razlogov. S predlogom interventnega zakona bodo obstoječe rešitve še dopolnjene, s ciljem blaženja negativnih posledic korona virusa.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je svoji spletni strani objavilo informacijo »Delo na domu in odrejanje drugega dela v izjemnih okoliščinah« z obsežnimi pojasnili in kontaktnimi osebami

Naslov:

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
Štukljeva cesta 44
1000 Ljubljana
Elektronska pošta: gp.mddsz@gov.si
Telefon: 01 369 77 08

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Inšpektorat RS za delo
Štukljeva cesta 44
1000 Ljubljana
Elektronska pošta: gp.irsd@gov.si
Telefon: 01 280 36 60

6. Predlog odloga plačila davčnih obveznosti zaradi zmanjšanja likvidnosti podjetij

V primeru grozeče hujše gospodarske škode zaradi posledic koronavirusa ali proti predložitvi primernega zavarovanja (brez izkazovanja hujše gospodarske škode) se poslovni subjekti* lahko poslužijo obstoječih ugodnejših načinov poplačila davčnih obveznosti, skladno z veljavnim Zakonom o davčnem postopku, in sicer odloga plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov.

*poslovni subjekti so: p.o. brez omejitev/s.p.-ji in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pa le za davke, ki so povezani z opravljanjem njihove dejavnosti (npr. DDV, NUSZ za poslovne prostore).

Poslovni subjekt mora vložiti vlogo pri tistem finančnem uradu, kjer je vpisan v davčni register ali pa preko portala eDavki. Vloga se lahko vloži kadarkoli od nastanka davčne obveznosti do njenega poplačila. Priporočeno je, da se vloga vloži čim prej, torej še pred potekom roka za plačilo davka.

Več informacij je na voljo na spletni strani Finančne uprave.

a. Grozeča hujša gospodarska škoda (102. člen ZDavP-2)

Pogoji:

 • davčnemu zavezancu grozi hujša gospodarska škoda (zaradi trajnejše nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov, na katere davčni zavezanec ni mogel vplivati) in
 • odlog plačila davka oziroma obročno plačevanje davka bi davčnemu zavezancu omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode;

b. Brez grozeče gospodarske škode, če poslovni subjekt zagotovi v primerno zavarovanje (103. člen ZDavP-2)

Pogoji:

 • če vlagatelj predloži ustrezen instrument zavarovanja, ki zagotavlja plačilo celotne davčne obveznosti ali
 • dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register.

Odlog in obročno odplačevanje po 102. in 103. členu ZDavP-2:

 • ni dovoljeno za vse vrste davkov;
 • za čas, ko je odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odloženi znesek davkov ali neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) zaračunajo obresti;
 • Če davčni zavezanec ne plača obroka v roku (ali ga plača le delno), z dnem zapadlosti neplačanega obroka zapadejo v plačilo vsi naslednji neplačani obroki;
 • z vložitvijo vloge se postopek davčne izvršbe ne zadrži. Davčna izvršba se zadrži le v primeru, če je izdana odločba, s katero se obročno plačilo oz. odlog plačila davka odobri.

7. Ukrepi na področju turizma

Turizem je panoga, ki zelo hitro odreagira na nepredvidene situacije in krizne razmere ter na kratek rok utrpi škodo, a se tudi zelo hitro prilagodi in si opomore.

S strani turističnega gospodarstva smo prejeli nekatere ocene škode, ki so jo utrpeli zaradi množične odpovedi potovanj in preklica rezervacij v hotelih. Na škodo opozarjajo s strani turističnih agencij, turističnih vodnikov, hotelov, igralnic, gostinskih obratov in ponudnikov storitev poslovnega turizma. Najbolj bodo posledice te krize prizadele mikro in mala podjetja, ki nimajo rezerv. Turistično gospodarstvo nas je opozorilo predvsem na likvidnostne težave ter na težave glede morebitnega nujnega skrajšanja delovnega časa ali prerazporejanja zaposlenih. 

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in na Slovenski turistični organizaciji (STO) smo se na trenutno nestabilno gospodarsko situacijo v turizmu nemudoma odzvali in pripravili nekatere ukrepe, s katerimi želimo pomagati turističnemu gospodarstvu.

Ukrepi so sledeči:

1. S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo bomo vodilnim destinacijam, ki so prejemnice sredstev na osnovi javnega razpisa za dvig kompetenc, predlagali, da naj izvajajo usposabljanja s področja kriznega managementa in usposabljanja, ki bodo pomagala prebroditi težave ter omogočila lažje okrevanje turističnega gospodarstva.

2. S strani MGRT in STO bomo skupno pripravili dopis tujim strokovnim javnostim in mednarodnim institucijam ter združenjem, da je Slovenija varna in zdrava turistična destinacija.

3. Slovenska turistična organizacija (STO) je:

 • objavila spremembo dveh javnih razpisov, in sicer za sofinanciranje v podporo promocijskih aktivnosti slovenskih turističnih podjetij in vodilnih destinacij z dodatno možnostjo izvedbe aktivnosti tudi na domačem trgu. Skupna vrednost razpisov znaša 2 milijona evrov;
 • za dodatnih 70.000 EUR je povečala sredstva za promocijo STO za slovenske turistične agencije/organizatorje potovanj (skupno je sedaj na voljo 200.000 EUR).
 • Predstavništva STO v tujini prilagajajo aktivnosti situaciji, 
 • STO je prilagodila predstavitve na tujih trgih (izvedba dogodkov v kasnejših terminih)
 • Prav tako je STO prilagodila dinamiko globalne digitalne kampanje (intenziteta oglaševanja bo v drugi polovici leta),
 • Uvaja druge oblike sodelovanja z organizatorji potovanj in turističnimi agencijami (webinarji, dodatne aktivnosti pospeševanja prodaje (sales calls), idr.),
 • Dodatno bodo izvedene aktivnosti promocije na domačem trgu
 • STO bo okrepila razvojno-izobraževalne aktivnosti s ciljem čim večje učinkovitosti promocijskih in razvojnih aktivnosti v obdobju okrevanja v turizmu (npr. Akademija za trženje v turizmu)
 • STO nadaljuje s projekti povečanja dodane vrednosti v slovenskem turizmu (Zelena shema slovenskega turizma, Slovenia Unique Experiences oz. 5-zvezdična doživetja, pozivi Sejalec in Snovalec).
 • V teku je analiza o vplivih koronavirusa na promet in načrtih za prilagoditev promocije.
 • Aktualne informacije na temo koronavirusa in pomoči turizmu so objavljene na spletni strani: https://www.slovenia.info/sl/novinarsko-sredisce/informacije-v-zvezi-s-koronavirusom (v slovenskem in angleškem jeziku), tedenske novice v TTA, redna komunikacija s širšo javnostjo, tudi na družbenih omrežjih.

Za več informacij s strani STO se lahko obrnete na: pr@slovenia.info

8. Podaljšujejo se roki za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

Vlada je 18. 3. 2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju za obravnavo v DZ po nujnem postopku. Z njim bodo administrativno razbremenili podjetnike in gospodarske družbe v času, ko se soočajo s posledicami epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Podaljšujejo se namreč roki za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil.

S tem zakonom se zaradi posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 določajo ukrepi, ki zagotavljajo davčnim zavezancem lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Ukrepi za zajezitev epidemije virusa v največji možni meri predstavljajo omejitev javnega življenja, s čimer bodo neizogibno nastale tudi posledice na področju izpolnjevanja davčnih obveznosti. Zato se zamikajo roki za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (vse za leto 2019) z 31. marca na 31. maj 2020. Z zakonom se zamika skrajni rok za sestavo informativnega izračuna dohodnine za leto 2019, in sicer na najpozneje 30. junija 2020, zato se posledično davčnim zavezancem rezidentom, ki jim informativni izračun dohodnine za leto 2019 ne bo vročen do 15. julija 2020, zamika rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020.

9. Aktivacija pri sprejemanju ukrepov na ravni EU (Komisarja Lenarčič in Breton)

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek je stalnem kontaktu s komisarjem Lenarčičem z namenom, da bi ukrepi, ki jih je že pripravila vlada RS in tistimi, ki bodo še oblikovani v prihodnjih dneh, čim bolj v sozvočju z ukrepi, ki nastajajo na ravni EU.