Skoči do osrednje vsebine

Informacija upravičencem glede prilagoditev izvajanja kohezijskih projektov

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Podjetja in ostale upravičence, ki imajo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ali z izvajalsko organizacijo ministrstva (Slovenskim podjetniškim skladom, javno agencijo SPIRIT ali Slovenskim regionalno razvojnim skladom) sklenjeno pogodbo o sofinanciranju za projekte, sofinancirane iz nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, obveščamo, da ministrstvo, od izbruha pandemije koronavirusa oz. COVID – 19, intenzivno naslavlja učinkovanje izjemnih okoliščin pandemije na slovensko gospodarstvo.

Evropska centralna banka.

Na področju evropske kohezijske politike in državnih pomoči bodo namreč potrebne številne nove rešitve in prilagoditve, kar že naslavlja tudi Evropska komisija.  

Sporočamo, da bomo ob upoštevanju izjemnih razmer, uporabili največjo mero fleksibilnosti pri obravnavanju sofinanciranih projektov. Kjer bo to nujno in mogoče, ter v okviru veljavnih pravil, bomo prilagodili roke za oddajo zahtevkov za izplačilo, obdobje upravičenosti stroškov, roke za zaključek projektov, roke za poročanje, za doseganje posameznih mejnikov na projektih, način dokazovanja stroškov, itd. Prav tako iščemo rešitve za sofinanciranje nekaterih stroškov, ki jih že objavljeni javni razpisi oz. pozivi ali obstoječe pogodbe o sofinanciranju ne vsebujejo, so pa upravičencem nastali zaradi nepredvidenih izjemnih dogodkov. Naslavljanje navedenega je odvisno tudi od rešitev na nivoju Evrope, torej na področju rahljanja evropskih pravil, vezanih na kohezijo in državne pomoči.

Posebej izpostavljamo tudi delo od doma, za kar smo v preteklih dneh prejeli mnogo vprašanj s strani upravičencev. Stroški zaposlenih bodo največ za čas trajanja pandemije upravičeni tudi, v kolikor so zaposleni na projektu začasno, zaradi pandemije koronavirusa, s strani delodajalca napoteni na delo od doma, v zvezi s čimer bomo prilagodili zahteve po dokazovanju nastanka tega stroška.

Učinkovanje izrednih okoliščin želimo nasloviti sistemsko. Naša želja je zagotoviti fleksibilnost na način, ki bo ob zagotovitvi ustrezne revizijske sledi vendarle čim manj administrativno obremenjeval tako upravičence, kot tudi ministrstvo.

Trenutno vse napore vlagamo v zagotovitev sistemskih pravnih podlag, ki bodo v največji možni meri omogočile sofinanciranje dodatnih stroškov. Pri tem na področju državnih pomoči sodelujemo z Ministrstvom za finance, na področju kohezijske politike pa s Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko. Zagotavljamo polno odzivnost tudi v komunikaciji z Evropsko komisijo, ki pripravlja predloge zgoraj omenjenih sprememb evropskih uredb. 

Kasneje bomo pristopili k urejanju oz. spremembam posameznih javnih razpisov in obstoječih pogodbenih razmerij, torej posamičnih podlag za uveljavljanje nastalih stroškov.

Za ažurne informacije o tem prosim spremljajte naše spletne strani. O bistvenem napredku v tem procesu in o novih, usklajenih rešitvah na ravni Evrope ter Slovenije, vas bomo sproti obveščali.