Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za zunanje zadeve podprlo razvojne in humanitarne projekte nevladnih organizacij

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za zunanje zadeve in predstavniki slovenskih nevladnih organizacij so podpisali pogodbe za triletne razvojne in humanitarne projekte v skupni višini 1.158.000 EUR. Projekti so bili izbrani na Javnem razpisu za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektov v obdobju 2020-2022.
Izbrani razvojni in humanitarnih projekti (Epeka, Karitas, itd).

Izbrani razvojni in humanitarni projekti

Ministrstvo bo sofinanciralo 7 projektov, in sicer 4 razvojne projekte v državah Zahodnega Balkana (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija) in 3 humanitarne projekte, 2 v Libanonu in 1 v Ugandi. Za sofinanciranje so bili v okviru javnega razpisa izbrani naslednji projekti:

  • Albanija: Projekt "Odpravljanje temeljnih vzrokov diskriminacije žensk v Albaniji" bo izvedel Forum za enakopraven razvoj. Cilj projekta je izboljšati razumevanje temeljnih vzrokov diskriminacije in okrepiti pravice žensk in deklet v zasebni in javni sferi v Prrenjasu in Devollu.
  • Srbija: Projekt "Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v jugovzhodni Srbiji" bo izvedla Slovenska karitas. Cilj projekta je povečati prihodek 60 ženskam kmetovalkam, ki predelujejo sadje in zelenjavo. S projektom se bo prispevalo tudi k večjemu vključevanju žensk v odločanje.
  • Črna gora: Projekt "Ekonomsko in socialno opolnomočenje Rominj in Egipčank v občini Berane in okolici" bo izvedlo Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA. Cilj projekta je preko izgradnje kompetenc in spodbujanja podjetništva povečati zaposlovanja žensk, pripadnic romske in egipčanske skupnosti v Črni gori, predvsem v občini Berane.
  • Bosna in Hercegovina: Projekt "BiHUB – Podpora ženskemu družbeno odgovornemu podjetništvu" bo izvedlo Kulturno izobraževalno društvo PINA. Cilj projekta je opolnomočiti ženske v Srednje bosanskem kantonu in Kantonu 10 s spodbujanjem ženskega družbeno odgovornega podjetništva ter zagotavljanjem njihovega vključevanja v procese odločanja.
  • Libanon: Projekt "Celostna oskrba sirskih begunk, žrtev nasilja na podlagi spola v Libanonu" bo izvedla Slovenska karitas. 80 sirskim begunkam - žrtvam diskriminacije in nasilja na podlagi spola - se bo omogočilo celostno oskrbo, zaščito in opolnomočenje.
  • Libanon: Projekt "Za njeno prihodnost – ozaveščanje proti otroškim porokam med begunci v Libanonu" bo izvedel Zavod Emma - Center za pomoč žrtvam nasilja. Cilj projekta je zmanjšanje števila otroških porok v kriznih razmerah in negativnih posledic le-teh, saj je zaradi revščine, izpostavljenosti nasilju ter sprejemljivosti otroških porok v družbi več kot 30 % sirskih deklic prisiljenih v poroko.
  • Uganda: Projekt "Več hrane in enakosti, manj kriz", bo izvedel Forum za enakopraven razvoj. Cilj projekta je povečati odpornost na krize in izboljšati prehransko varnost ter dostop do vode vsaj 500 ranljivim družinam (80 % begunskih) v okolici glavnega mesta Ugande. 

Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu bodo prispevali k enakosti spolov in krepitvi moči žensk ter deklic, kar ni le eden izmed ciljev iz Agende za trajnostni razvoj 2030, temveč tudi gonilo trajnostnega razvoja, od odprave revščine in lakote, spodbujanja blaginje in vključujoče rasti, do vzpostavljanja mirnih, pravičnih in vključujočih družb. Enakost spolov je tudi ena od dveh presečnih tem mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. Ministrstvo za zunanje zadeve bo projekte v Albaniji, Srbiji ter Bosni in Hercegovini sofinanciralo v višini 130.000 EUR, projekt v Črni gori pa v višini 168.000 EUR.

Humanitarna projekta v Libanonu bosta prispevala k rehabilitaciji žrtev konfliktov ter k preprečevanju in odzivanju na nasilje zaradi spola v izrednih razmerah, humanitarni projekt v Ugandi pa k preventivnemu delovanju in krepitvi odpornosti na krize s poudarkom na varnosti preskrbe s hrano in pitno vodo. Ministrstvo za zunanje zadeve RS bo vsak projekt sofinanciralo v višini 200.000 EUR.