Skoči do osrednje vsebine

Okoljski inšpektorji v lanskih nadzorih dimnikarskih družb ugotovili bistveno manj kršitev kot predlani

Ljubljana, 4. marec 2020. Inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem predpisov s področja dimnikarske dejavnosti, so v letu 2019 opravili 450 nadzorov. Izdali so 219 inšpekcijskih in 113 prekrškovni odločb (13 plačilnih nalogov, 40 odločb o prekršku z izrekom globe in 60 opominov). Zaradi nespoštovanja z odločbo odrejenih ukrepov inšpektorja, je bila v 68 zadevah uvedena izvršba z denarno prisilitvijo.

Leta 2019, se je v primerjavi z letom 2018, bistveno zmanjšalo število ugotovljenih nepravilnosti v dimnikarskih družbah in pri njih zaposlenih dimnikarjih. Inšpektorji za okolje so izvedli nadzore pri 107 dimnikarskih družbah oziroma pri vseh, ki so v letu 2019 opravljale dimnikarske storitve v Sloveniji. Zaradi ugotovljenih kršitev so izdali 19 ureditvenih odločb. Leta 2018 so jih izdali kar 89. Za dve dimnikarski družbi, ker nista izpolnili obveznosti iz inšpekcijske odločbe, pa je bil na upravno enoto podan predlog za odvzem dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev.

Inšpektorji so v letu 2019 obravnavali in rešili skupaj 526 prijav s področja izvajanja dimnikarskih storitev, prejeli pa so jih 633. Inšpektorji so 99 prijav, zaradi suma ogroženosti zdravja in življenja ljudi, obravnavali prioritetno. Dimnikarske družbe so lani, v primerjavi z letom 2018, inšpektorjem posredovale za polovico manj prijav zaradi pomanjkljivosti, ki jih uporabnik dimnikarskih storitev ni odpravil v predlaganem roku. Preostale prijave so posredovali posamezniki zaradi domnevnih kršitev Zakona o dimnikarskih storitvah in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Skoraj za dvakrat se je povečalo število prijav, ki so bile, skladno z Usmeritvami za vrstni red obravnavanja prijav na področju dela inšpektorjev za okolje oziroma Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov, uvrščene v I. (visoka prioriteta) in IV. prioriteto (prioriteta je najmanjša).
Posamezen inšpektor je v preteklem letu, v povprečju, obravnaval in rešil 105 prijav. Vseh prijav pa ni več mogoče obravnavi tekoče.

Zaskrbljujoč pa je podatek, da dimnikarske storitve niso bile opravljene na vsaj 60 % malih kurilnih naprav oziroma niso bile izvedene v obsegu, kot to zahtevajo področni predpisi. Lani so dimnikarji pregledali komaj 265.410 malih kurilnih naprav od 713.261, ki so evidentirane v uradnih evidencah, ki jih vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Največ rednih pregledov so opravili na kurilnih napravah na trdno gorivo (156.249), kar je tudi pričakovano glede na to, da predstavlja njihov delež več kot polovico vseh malih kurilnih naprav. Še vedno pa ni bilo pregledanih, glede na podatke iz uradne evidence izvajanja dimnikarskih storitev, 60 % malih kurilnih naprav na trdno gorivo, 69 % malih kurilnih naprav na tekoče gorivo in 63 % malih kurilnih naprav na plinasto gorivo.