Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 106. dopisne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada je na 106. dopisni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Soglasje Občini Braslovče za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnih prostorskih aktov

Vlada je Občini Braslovče izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju naslednjih državnih prostorskih aktov:

  • Lokacijskega načrta za avtocesto Arja vas - Ločica pri Vranskem,
  • Državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod (R25D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju,
  • Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M 2/1 na odseku Rogaška Slatina -- Trojane,
  • Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj – Koper do priključka Velenje jug.

Občina bo na podlagi pridobljenega soglasja pripravila spremembe občinskega prostorskega načrta, s katerimi bo v prostor umeščen lesno predelovalni center Gomilsko, z navezovalno cesto.

Obvestilo pobudnikoma, da se postopek podelitve koncesije za rabo termalne podzemne vode za potrebe kopališke dejavnosti iz vrtine RT-1/92 ne začne

Vlada obvešča pobudnika družbi Atlantida Rogaška, hotelirstvo in turizem d. o. o. in CNMT, center novih medicinskih tehnologij d. o. o., da se postopek podelitve koncesije za rabo termalne podzemne vode za potrebe kopališke dejavnosti iz vrtine RT-1/92 v Rogaški Slatini ne začne.

Koncesija je bila na podlagi uredbe z odločbo 30. 12. 2015 že podeljene drugima dvema družbama, ki sta termalno podzemno vodo tedaj že uporabljali za ogrevanje in kopališko dejavnost. Družbi v času izdaje koncesijskega akta v letu 2015 pogojev za pridobitev nista izpolnjevali, saj nista rabili termalne podzemne vode. Po uredbi določena količina termalne podzemne vode je tako že razdeljena med druga koncesionarja in v termalnem vodonosniku ni več prostih količin.

Odgovor na poziv ustavnega sodišča v zvezi z zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna

Vlada je sprejela besedilo Odgovora vlade na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije v zvezi z zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti druge vrstice razpredelnice iz 8. člena (skupina B), 11. a člena, 13. člena, drugega odstavka 14. člena, drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 15. člena, 15. a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna in zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti 5. člena in četrtega odstavka 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna.

Vlada odgovarja, da vztraja pri nadaljevanju postopka in izkazuje pogoje za nadaljevanje obravnave te zahteve.

Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z nadzorom svetlobnega onesnaževanja

Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nadzorom svetlobnega onesnaževanja.

Vlada med drugim odgovarja, da upravljavci razsvetljave (občine), ki upravljajo s svojo razsvetljavo oz. so za upravljanje z razsvetljavo pooblastili pravne osebe (na primer komunalna podjetja, elektro podjetja oz. distributerje) ali samostojne podjetnike posameznike, na območju svoje občine ne upravljajo samo z razsvetljavo javnih površin, temveč tudi z na primer razsvetljavo cest, kulturnih spomenikov, športnih igrišč, v nekaterih primerih pa tudi z razsvetljavo objektov za oglaševanje. Izvedbe razsvetljav se med seboj zelo razlikujejo, zato bi morebitni enotni upravljavec javne razsvetljave za celotno Slovenijo težko optimiziral proces upravljanja z razsvetljavo javnih površin in cest in posledično izkazoval nižje stroške vzdrževanja.

Ustreznost določitve ciljne vrednosti letne porabe električne energije za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin na prebivalca občine oz. za razsvetljavo državnih cest na prebivalca Slovenije bo predmet obravnave delovne skupine za novelacijo predpisa, ki ureja svetlobno onesnaževanje, in ki je bila ustanovljena decembra lani s sklepom ministra za okolje in prostor. Smiselnost trenutne določitve ciljne vrednosti na prebivalca občine je vprašljiva predvsem v tem, da so občine z veliko gostoto prebivalstva v privilegiranem položaju glede na občine z razdrobljenim prebivalstvom.

Inšpektorat RS za okolje in prostor je v letu 2018 v okviru akcije nadzora »Svetlobno onesnaževanje - javna razsvetljava« izvedel inšpekcijski nadzor nad svetlobnim onesnaževanjem pri upravljavcih razsvetljave javne površine v 40 izbranih občinah. Inšpektorji so izvedli celosten nadzor izvajanja določb predpisov, ki urejajo svetlobno onesnaževanje okolja z razsvetljavo nepokritih površin objektov javne infrastrukture v naseljih. Inšpektorji so ugotovili, da od 40 občin v 27 občinah uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %. Ravno tako v 27 občinah letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ne presega ciljne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca, v ostalih občinah jo presega. V sklopu akcije nadzora je bilo izdanih 19 inšpekcijskih odločb za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in izrečenih šest opozoril po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru ter izdani dve globi ter en opomin po Zakonu o prekrških.

Besedilo odgovora na tožbo tožeče stranke MM SVTK, družbe za signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave

Vlada je določila besedilo odgovora na tožbo pod opr.št. I U 1960/2019 tožeče stranke MM SVTK, družba za signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave d. o. o. zoper sklep vlade št. 02100-15/2019/8 z dne 21. 11. 2019.

Vlada je s tem sklepom zavrgla predlog tožeče stranke za razveljavitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35110-9/2019-11 z dne 29. 8. 2019 po nadzorstveni pravici iz razloga, ker gre pri odločitvi ministrstva za procesno vprašanje in ne za materialno pravno in zato s strani stranke ni podana očitana kršitev materialnega predpisa. Temu stališču stranka v tožbi nasprotuje.

Z navedeno odločbo je Ministrstvo za okolje in prostor v pritožbenem postopku odločilo, da se tam navedenim osebam prizna status stranke v postopku izdaje uporabnega dovoljenja za stanovanjsko poslovni objekt »Tribuna« Prule na parc. št. 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 4, 612/13, 612/14, 612/15, 612/16, 612/70, 612/71, 612/72,19/1 (sedaj parc. št. 19/8), 612/1 (sedaj parc. št. 612/6) in 612/9, vse k.o. Prule, investitorja MM SVTK. Investitor je zoper sklep vlade vložil tožbo, ker meni, da v upravnem postopku niso bila upoštevana pravila postopka, pa je to vplivalo ali moglo vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločitve in da je bilo dejansko stanje nepravilno in nepopolno ugotovljeno oziroma je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep o dejanskem stanju.