Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad SEVESO obrati v letu 2019

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Ljubljana, 20. februar 2020. Inšpektorat RS za okolje in prostor je leta 2019 izvedel nadzore 42 SEVESO obratov, od tega 31 obratov večjega tveganja za okolje in 11 obratov manjšega tveganja za okolje. V skupino 'SEVESO' obratov štejemo obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje, ki imajo svoje dejavnosti povezane z ravnanjem, proizvodnjo, uporabo ali skladiščenjem nevarnih snovi. Da bi zmanjšali možnost nesreč v teh obratih, jim inšpektorji za okolje in naravo namenjajo posebno pozornost.

V Sloveniji deluje 60 SEVESO obratov register Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). V glavnem gre za kemične obrate, obrate za proizvodnjo in distribucijo električne energije ter oskrbo z električno energijo, proizvodnjo, polnjenje in distribucijo utekočinjenega naftnega ali drugih plinov, proizvodnjo, uničenje in shranjevanje eksplozivov, proizvodnjo steklenih in farmacevtskih izdelkov. Obrati morajo delovati skladno z okoljevarstvenimi dovoljenji.
SEVESO obrati so poimenovani, tako kot tri evropske direktive, po hudi industrijski nesreči v kemičnem obratu, ki se je leta 1976 zgodila v italijanskem mestu SEVESO.  
Zakon o varstvu okolja določa, da se redni inšpekcijski nadzor v obratih večjega tveganja za okolje izvaja enkrat na leto, nadzor obratov manjšega tveganja za okolje pa enkrat na tri leta. Inšpektorat RS za okolje in prostor za nadzor teh obratov vsako leto pripravi načrt nadzorov, v skladu s katerim se izvajajo redni nadzori obratov SEVESO.
Inšpektorji za okolje in naravo so v lanskem letu v nadzorih nad obrati večjega tveganja preverjali podatke o količinah in lastnostih nevarnih snovi, implementaciji Sistema obvladovanja varnosti, rednem in preventivnem vzdrževanju obrata ter ukrepih za zmanjšanje posledic nesreče. Zgolj v dveh od 31 obratov večjega tveganja za okolje so inšpektorji ugotovili manjše pomanjkljivosti, kot na primer, da zavezanec ni imel v celoti izdelanega načrta vzdrževanja. Zavezanca sta nepravilnosti, po inšpektorjevem izreku opozorila, odpravila.
Pri nadzoru nad enajstimi obrati manjšega tveganja za okolje so inšpektorji preverjali količine in lastnosti prisotnih nevarnih snovi, implementacijo Zasnove zmanjšanja tveganja za okolje, izvajanje splošnih varnostnih ukrepov in informacije za javnost o varnostnih ukrepih. Pri štirih zavezancih so odkrili nepravilnosti. V dveh primerih so ugotovili, da zavezanec presega količine, ki mu jih dovoljuje okoljevarstveno dovoljenje. Za odpravo nepravilnosti sta jima bili izdani odločbi, v katerih jim je inšpektor odredil znižanje prisotnih količin nevarnih snovi do mej določenih v okoljevarstvenem dovoljenju. Zavezanca sta odrejene ukrepe izvršila v danem roku. Odločbo za odpravo kršitev je dobil tudi zavezanec, pri katerem so ugotovili nepravilnosti pri implementaciji Zasnove zmanjšanja tveganja za okolje. Zahteve iz odločbe je že izvršil. Zavezanec, ki je dobil opozorilo za odpravo nepravilnosti pri informaciji za javnost o varnostnih ukrepih, je nepravilnosti že odpravil.